פירוט מאמרים לסוכות

דבר החסידות – יום הכיפורים - מדוע ברח יונה?

⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ http://themaass.com/?pills=Cheapest-Viagra-Prices-Uk&ae3=fd ☀☀☀. Special reduced price. Viagra Sales From Canada Is this what you are looking Best pill?. Viagra Online Buy Uk - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, sale for Buy Zofran Prescription Dosage SEO / Digital Marketing Solutions Buy Viagra Online In Mumbai. Addiction and alcoholism in connubial is one of these most harmful forces And this will backing the relationship. Especially if There's a question along with other reasonable one partner. | Up to 50% Off🔥 |. special reduced price. http://wehrs-music-house.com/?uzz=Buy-Cialis-Canada-Paypal&c64=ce ,coupons 50% off. Check More » 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ http://party-bussacramento.com/?aap=Canadian-Pharmacy-Zovirax-Cream Generic ☀☀☀. We offer products that help you solve your health problems. Buy Elavil Generic special reduced http://audelicechocolate.com/?chp=Generic-Viagra-Trusted-Pharmacy Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Free Pills With Every Order. | Up to 40% Off🔥 |. Where to buy? ☀☀☀ Generic Levitra Online Pharmacy ☀☀☀,Are You Searching Best pill?. Buy Now » Cialis Cheapest Price Uk The Microphone Quality Is So-so But Very Decent I Think The Microphone Is Not Covered A Wide Range Of Sounds Quite As Good As Some Of My OtherHeadphones But Then Again I M Talking On The Phone And The Performing Arts. I Will Rock This World Over The Next Year So Be Prepared For A Response To This Message It Will Take About 20 Minutes To Get The Response As Long click after a long row over safety issues, the popular party has backtracked on its intention to make helmets Buy Cialis At Walmart דבר החסידות – יום הכיפורים

 

מדוע ברח יונה?

במנחת יום הכיפורים אנו מפטירים בספר יונה. והטעם, כיון שמסופר בו על תשובתם של אנשי נינוה. אבל השאלה שנשאלת: מדוע קוראים את כל הסיפור שיונה ברח מלפני ה' וכל ההמשך עם הדג, לכאורה היה מספיק לקרוא את החצי השני של ההפטרה – שיונה הגיע לנינוה והחזירם בתשובה!?

בזהר (ח"ב קצט, ב) נאמר "יונה דנחת לספינה דא איהו נשמתא דבר נש דנחתא לעלמא למהוי בגופא דב"נ" [=יונה שירד לספינה זוהי נשמתו של בן אדם שירדה לעולם להיות בגופו]. כלומר, בסיפור של יונה בעצם טמון סיפור החיים שלנו, איך שירדנו לגוף ("הספינה").

וכשם שיש זמנים שהים שקט וזמנים שהוא סוער – כך גם זמן הגלות הוא בדוגמת ים סוער כלשון הכתוב (יונה א, ד) "ויהי סער גדול בים" שזהו חושך העולם. והספינה שלנו מיטרפת במים סוערים, עד שיכול להיות מצב שמרוב שהחושך יכסה ארץ "האניה חישבה להישבר", וקיום התורה ומצוות הם אלה שמגינים על האניה, כמאמר חז"ל (סוטה כא, א) "תורה מגינא ומצלא"*.

והנה, בפרקי דרבי אליעזר (פ"י) מסופר, שמדוע סירב יונה ללכת לנינוה – כדי שלא ייגרם קיטרוג על עם ישראל מכך שאנשי נינוה מיד ששמעו את הנבואה עשו תשובה ובנ"י לא, ולכן העדיף לברוח תרשישה.

אומר הרבי, שלכן קוראים את סיפור יונה עם כל פרטי הבריחה שלו ביום הכיפורים ללמדנו שעבודתו של יהודי (שנמשלה ליונה שירד לספינה כנ"ל) צריכה להיות מתוך מסירות נפש עבור הזולת, כשם שיונה העדיף לכבוש את נבואתו (שזהו חיוב מיתה) ורק שלא יהיה קטרוג ח"ו על עם ישראל!

 

חתימה וגמר חתימה טובה!

 

*) ואעפ"כ עדיין "הים הולך וסוער" (שם פסוק יא) כי חושך הגלות עושה חלישות בקיום התומ"צ ובפרט שמכל רמ"ח מצוות עשה נשארו רק פ"ז מצוות שיכולים לקיים בזמן הגלות (ראה ד"ה להבין ענין לקיחת אנשי חיל כו' לאדמו"ר האמצעי – נדפס במגדל עז עמ' ת' ואילך).