חומש דברים

פרשת כי תצא-מצוות שילוח הקן-מהי?

פרשת כי תצא-מצוות שילוח הקן-מהי?
מאמר מאת: אהובה קליין.

אחת מהמצוות המופיעה בפרשה: היא מצוות שילוח הקן:
"כי יקרא קן---ציפור לפניך בדרך בכל- עץ או על הארץ אפרוחים או ביצים והאם רובצת על—האפרוחים או על הביצים לא תיקח האם על—הבנים:שלח תשלח את—האם ואת הבנים תיקח- לך למען ייטב לך והארכת ימים"
[דברים כ"ב,ז]

השאלות הן:
א] מהי מהותה של מצוות שילוח הקן?
 ומה השכר על מצווה זו?
ב] מדוע המצווה נאמרה בכפל לשון:"שלח תשלח" ?

התשובה  לשאלה א]
ראשית, מצוות שילוח הקן נוהגת,אך ורק בציפור בר כשרה - בנקבה הדוגרת על הביצים,או נמצאת ליד הגוזלים ולא בזכר.
על פי ספר החינוך:משורשי מצווה זו -שידע האדם כי הקב"ה אשר ברא את ברואיו-מטרתו לשמור על קיומם ועל כן לא יכלה מין מכל יציר כפיו, ועל ידי שהאדם יבין את חשיבות השגחת הבורא על ברואיו לעד-מביצי כינים ועד ביצי ראמים,כך גם ידע האדם כי כל השומר את מצוות התורה והוא נקי כפיים ובר לבב באותה מידה-
ה' ישמור גם עליו –ייתן לו אריכות חיים בעולם הזה  ונפשו תתקיים לעד בעולם הבא.
ובמדרש  [דברים רבה] נאמר: כי האדם זוכה לבנים בעבור קיום מצווה זו-
השושלת שלו גם תמשיך להתקיים-כי הבנים הם ממשיכים את הדורות.
למסקנה זו הגיעו חז"ל מתוך הדקדוק בכתוב:"שלח  תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך"
רש"י לומד קל וחומר ומפרש: אם מצווה כמו שילוח הקן שאין בה חסרון כיס
נאמר עליה:"למען ייטב לך"-קל וחומר  על מצוות אחרות שהן חמורות יותר-קבלת שכר בצידן.

התשובה לשאלה ב]
המצווה נאמרה בכפל לשון ,על כך כמה פירושים-על פי חז"ל:
א] שאם ארעה לך מצווה זו בעבר,אל תאמר:כבר קיימתי מצווה זו
ואין טעם שאקיימה  בשנית,אלא בכל פעם שאתה מזדמן למצווה זו על תחמצנה.
ב] אם קיימת בעבר מצוות שילוח הקן כראוי-אתה צפוי לעשירות-שיהיה לך עבד עברי ובשנה השביעית  תשלח אותו לחופשי.
ג] אם קיימת מצווה זו-אתה מקרב באופן זה את בואו של המשיח.
רעיון זה מבוסס על הפסוק:"משלחי רגל השור והחמור"[ישעיהו ל"ב,כ]
הכוונה לימות המשיח ולאחרית הימים.
ד] אם אדם מקיים מצווה זו -זוכה לקרב את בואו של אליהו הנביא:
כמו שנאמר:"הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא.."[מלאכי ג.כ"ג-כ"ד].
ה] אמר רבי אדא:כי יש מאתיים ארבעים ושמונה מצוות "עשה"
 בתורה- כמספר האיברים בגוף האדם.

שלוש מאות ושישים וחמש מצוות- "לא תעשה" כמניין ימות החמה-סה"כ שש מאות ושלוש עשרה מצוות.אך המצווה הקלה ביותר היא: מצוות שילוח הקן-כי אין בה חסרון כיס,ושכרה:"למען ייטב לך"
והוא מביא משל: מעשה במלך שהעסיק בשדהו פועלים למטרת נטיעת עצים.
לעת ערב כל אדם שנטע עץ קיבל  זהוב אחד.
התחילו פועלים אחרים, שנטעו יותר עצים לחשוב: אם המלך כה נדיב ומשלם זהוב אחד עבור נטיעת עץ אחד,מה ישלם לנו שנטענו יותר עצים?

לפיכך, אם מצוות שילוח הקן מזכה את מקיים מצווה זו בשכר כה רב,בודאי שמצוות אחרות שיש בהן חסרון כיס וטורח והחיית  נפשות-ברור שזוכים בשכר רב.
לכן אין התורה מציינת את השכר עבור כל מצווה ומצווה,כדי שהאנשים לא יתחילו לחשב איזו מצווה כדאי לקיים ואיזו לא,אלא יקיימו את המצוות מתוך רצון טוב ללא צפייה לקבל תמורה.
לסיכום,לאור האמור לעיל,מסתבר שמצוות שילוח הקן למרות היותה קלה- היא מצווה חשובה  ומובטח למקיים מצווה זו-  שכר של אריכות ימים וזכייה בהולדת בנים-להמשך קיום הדורות.
קל וחומר, כי ביתר המצוות זוכה אדם בשכר,אך למרות זאת עליו לקיים את מצוות התורה מתוך אהבה ושמחה ולא מתוך צפייה לקבל פרס.

מי ייתן, ועם ישראל יתמיד בקיום מצוות ובכך יזכה לקרב את הגאולה במהרה בימינו.אמן ואמן.
 
 
 
ציורי תנ"ך/ מצוות שילוח הקן/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]