בין אדם לחברו

נקדש את שמך בעולם

נקדש את שמך בעולם

ואהבת את ה' אלהיך: שיהא שם שמים מתאהב על ידך, 
שיהא קורא ושונה ומשמש ת"ח 
ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות. 
מה הבריות אומרות עליו? 
אשרי אביו שלמדו תורה, 
אשרי רבו שלמדו תורה, 
אוי להם לבריות שלא למדו תורה, 
פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו, 
כמה מתוקנים מעשיו, 
עליו הכתוב אומר:
"ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" (ישעיהו מט, ג).

אבל מי שקורא ושונה ומשמש ת"ח 
ואין משאו ומתנו באמונה 
ואין דבורו בנחת עם הבריות 
מה הבריות אומרות עליו? 
אוי לו לפלוני שלמד תורה, 
אוי לו לאביו שלמדו תורה, 
אוי לו לרבו שלמדו תורה. 
פלוני שלמד תורה ראו 
כמה מקולקלין מעשיו 
וכמה מכוערין דרכיו, 
ועליו הכתוב אומר:
"באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו" (יחזקאל לו, כ). 

מסכת יומא, דף פו.

הובא באתר: יגדיל תורה ויאדיר