חגים ומועדים וימים מיוחדים

הקשת – סימן טוב?

ב"ה

לע"נ זקנתי האשה החשובה מרת מרים ב"ר משה המבורגר ע"ה, נלב"ע ביום ועש"ק ה' אייר ה'תשע"ו ומ"כ בהר הזיתים ירושת"ו – לרגל סיום השבעה. ת.נ.צ.ב.ה.

 

דבר החסידות – ל"ג בעומר

 

הקשת – סימן טוב?

ידוע מנהג ישראל (ש"תורה היא") שבל"ג בעומר יוצאים לשדה ומשחקים בחץ וקשת.

והבני-יששכר (חודש אייר מאמר ג') מסביר: שכיון שכל ימיו של רשב"י לא נראתה הקשת בענן, לפי ש"היה זכותו מגין על הדור ולא היה צריך להראות הקשת בענן" (ירושלמי ברכות פ"ט ה"ב ובפני-משה שם) – לכן ביום הסתלקותו משחקים בקשת, כדי להראות שמאז הסתלקותו של רשב"י יש צורך בקשת.

אבל, לפי זה טעם זה נמצא שהמשחק בקשת בל"ג בעומר הוא סימן לדבר לא-רצוי, כי הלוא הצורך בקשת מראה שבנ"י נמצאים במעמד ומצב לא טוב!

ויש לבאר באופן אחר את סימן הקשת, על פי מה שכתב רשב"י עצמו בזהר (ח"א עב, ב) "לא תצפי לרגלי דמשיחא עד דיתחזי האי קשת . . בגווני נהירין . . וכדין צפי ליה למשיח", כלומר שראיית הקשת בצבעים זוהרים הוא סימן שהגיע הזמן דביאת המשיח.

וכיון של"ג בעומר הוא יום ההילולא דרשב"י, שעל ידו היתה התחלת ההתגלות דפנימיות התורה, שזוהי ההכנה וההקדמה והכלי לביאת המשיח (כמ"ש בזהר בכ"מ) – לכן נוהגים לשחק ביום זה בקשת, לרמז על הקשת 'בגוונין נהירין' שראייתה היא הסימן ל'רגלי משיחא'.

 

שבת שלום ול"ג בעומר שמח!

 

מבוסס על: תורם מנחם התוועדויות ח"ג עמ' 77. העיבוד והתימצות בסיוע קונ' "אוצרות ל"ג בעומר" שע"י מכון אור החסידות שי"ל לקראת ל"ג בעומר השתא.