חגים ומועדים וימים מיוחדים

להודות לה' על הנס - דברי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

שיחה שנאמרה מפי מרן הראשל"צ הגר"ע יוסף זצ"ל לאחר תפילת שחרית ביום עצמאות ה-תשסט

"חזקיה מלך יהודה היה צדיק גדול בימיו לא היה אחד עם הארץ. בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו איש ואשה שלא היו בקיאים בתורה ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא בקיאים בהלכה. עד כדי כך הרביץ תורה בעם ישראל כשבא אליו סנחריב לכבוש את ירושלים התפלל להקב"ה שיעזור לו. ישתבח שמו הקב"ה והכה מחנה אשור, 185000 ואז סנחריב ברח כל עוד נפשו בו. ניצל חזקיה. אבל מה אומר על זה בדברי הימים בחזקיה מי בא עד לפה להשחית? בא אליו ישעיהו הנביא ואומר לו : "זמרו לד' כי גאות עשה" עשה לכם נס גדול מודעות זו בכל הארץ זה לא דבר פשוט זכות התורה הצילה אותנו ביקש הקב"ה לעשות חזקיה משיח ולא יהיה יותר חורבן.

יצאה בת קול וקטרגה: אמרה לפניו:"ריבנו של עולם ומה דוד מלך ישראל שאמר לפניך כל שירות ותשבוחות לא עשית אותו משיח? זה כפוי טובה לא אמר שירה אחת אתה רוצה לעשותו משיח?" נדחה את הישועה. וצריך להבין חזקיהו היה צדיק גמור ולמה לא אמר שירה? כתוב שהוא אומר התורה תכפר על השירה שהתורה שאנו לומדים תכפר על השירה, אבל בשמים לא מצא חן בעיניהם ומדת הדין קטרגה יש פסוק:"ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך, אשירה לד' כי גמל עלי" ממשילים משל... חזקיה היה בטוח בתורתו ולכן היה בטוח בישעוה וכשהודיעו לו שנהרגו 185000 קיבל זאת בשלוות נפש וכן לא אמר שירה. 

אדם צריך לומר שירה "נתת נס להתנוסס" עושים לאדם מהשמים נס צריך להודות להקב"ה ואז להתנוסס ויהיה לו נס יותר גדול תמיד צריך להודות לקב"ה "אשירה לד' כי גמל עליי" גם כן אנשים אומרים מה זה? חג העצמאות. אנחנו חושבים על עיקר הדבר: יש לנו ממשלה יהודית ב"ה. מה היה פה? המנדטורי אלא האנגלים ימח שמם שונאי ישראל כל מי שרצה לבוא לארץ היה צריך סרטיפיקט ובלי זה הוא לא ייכנס צריך פרוטקציות. כל איש שהיה בא פה היו עושים לו צרות צרורות משנהיה מדינה יהודית אם רק בשביל שיבואו יהודים, כמה שרוצים דיינו. 

אבל האמת היא יש כמה מיליונים בזמן המנדט לפני קום המדינה היו 650000 איש בכל ישראל אבל עכשיו למעלה מ-5000000 לעומת זה. אנחנו מתפללים עוד לקב"ה שייטב אחריתנו מראשיתנו תהיה לנו ממשלה שכולם יראי שמיים כולם צדיקים כולם אוהבים את התורה כך אנו מתפללים.

אבל אסור לנו להתכחש לנס שעשה הקב"ה ב"ה הרבה ד' אותנו ארבה ארבה את זרעכם ולא ייספר מרוב שנמצא בעולם כל יהודי ורוצה לבוא אהלן וסאהלן פתוחים כל השערים לפניהם. לא אומרים לך תביא סרטיפיקט זה מעט בעיניך, אבל האמת-מאז שקמה המדינה קמו תלמודי תורה החינוך העצמאי התרבה, ד', תביא כך תביא כך אם רואים אותו ברכה שיבוא לפה כן, זה מעט בעינך? זה לא מעט!

והיו עוד כמה דברים. בזמן המנדט לא היו תלמודי תורה לא היה חינוך עצמאי. החינוך עצמאי יש עשרות אלפים תלמודי תורה יש עשרות אלפים כולם לומדים רק תורה. קודם לא היה זה. אנחנו צריכים להודות לקב"ה ב"ה נתן לנו כח לעשות כח לעשות חייל להרבות תורה לעשות מצוות ומעשים טובים כן יעשה הקב"ה כהנה וכהנה ויגאל אותנו וישבו בנים לגבולם ויבוא משיח צדקנו במהרה בימנו אמן אמן"