חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – חג הפסח - משכני אחריך נרוצה

ב"ה

דבר החסידות – חג הפסח

 

'משכני אחריך נרוצה'

בחג הפסח נהוג ברוב קהילות ישראל לקרוא את שיר השירים. הטעם לכך מביא המגן-אברהם (סי' ת"צ סק"ח) בשם אבודרהם – "מפני שמפורש בו ענין יציאת מצרים".

ואכן, כשמעיינים בשיר השירים מוצאים פסוקים רבים הרומזים על יציאת מצרים, למשל הפסוק "קול דודי . . מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" (ב, ח) נדרש בגמרא (ר"ה יא, א) על הקב"ה שהחיש את הקץ במצרים בזכות האבות והאמהות, וכן ''תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף" (א, יא) דרשו במכילתא (בא פסקא יג): נקודות הכסף - זו ביזת מצרים, ותורי זהב - זוהי ביזת הים. וכהנה רבות.

אנו נתמקד בפסוק (א, ד) מָשְׁכֵנִי אַחֲרֶיךָ נָּרוּצָה הֱבִיאַנִי הַמֶּלֶךְ חֲדָרָיו נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בָּךְ:

כידוע, בזמן יציאת מצרים היו ישראל משוקעים במ"ט שערי טומאה, ולכן היה צורך ב'משכני' – למשוך אותם משם בכוח, על ידי שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם, וזה גרם שיהיה 'אחריך נרוצה' – שבני ישראל הלכו אחריו ית' באמונה שלמה, כנאמר בירמיהו (ב, ב) "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה", ואז, אחרי הכנה זו, 'הביאני המלך חדריו' – זה מתן תורה, שהקב"ה הכניס אותנו לחדרי ארמונו [חדר ר"ת: חסד דין רחמים, הרומזים להלכות התורה: מותר אסור, כשר פסול וכו'].

אומר אדמו"ר הזקן: גם כאשר יהודי מקבל הארה מלמעלה; 'משכני', וזה מלהיב אותו לעבודת ה'; 'אחריך נרוצה' – זה עלול לפוג לאחר זמן, ומה העצה שיהיה לזה קיום? 'הביאני המלך חדריו' – להכנס לחדרי התורה; לקבוע לעצמו שיעור חדש בהלכה, ואז מגיעים ל'נגילה ונשמחה בך'!

חג הפסח כשר ושמח!

 

מבוסס על: לקו"ת מאמר 'אדם כי יקריב' (דף ב, ב ואילך), מאמרים ד"ה 'משכני'. ועוד.