מאמרים

תשובות בהלכות בחירות והצבעה לכנסת מהפוסק הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליטא

תשובות בהלכות בחירות והצבעה לכנסת מהפוסק הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א

בס"ד

יום ה' ב' מרחשון ה'תשפ"ג

לכבוד מורינו ורבינו הפוסק הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט''א.

בהיות והתקרב מועד זמן הבחירות, בז' מרחשון, אכתוב למו''ר מרן פוסק הדור שליט''א כמה שאלות וספיקות בדיני הצבעה בבחירות, ובגודל החיוב להצביע בבחירות, כדי שחס ושלום רחמנא ליצלן, לא תקום ממשלה שכל כולה נגד הדת, כמו שהיה  רח"ל בשנה וחצי האחרונה.

א). האם מותר להצביע לפני תפילת שחרית, אם הקלפי קרוב לביתו, מדין אין מעבירין על המצוות.

תשובה: יצביע קודם

ב). האם יש דין זריזין מקדימין בהצבעה.

תשובה: כן

ג). האם יש חיוב לשלם על טיסה מחו''ל כדי להצביע בארץ הקודש.

תשובה: כן.

ד). האם מותר לבטל תורה של בחורים ואברכים לצורך הבחירות, ביום הבחירות, כדי לשכנע ולפעול ולהפעיל שיהיו כמה שיותר בוחרים.

תשובה: צריך [בישיבות לפי הוראת הישיבה].

ה). האם מי שלא מצביע לבחירות לא מצטרף למנין כיון שעובר על ועשית ככל אשר יורוך.

תשובה: עי' או''ח סי' נ"ה.

ו). מה יש לכוון בשעת ההצבעה.

תשובה: לשם מצות קידוש השם, ועשית ככל אשר יורוך, [לשיטת החינוך] ומצות החזקת תורה [עי' ירושלמי סוטה פ"ז].

ז). האם אבל שישב שבעה יכול לצאת מביתו להצביע.

תשובה: כן.

ח). האם מחיבוב מצוה יש לקחת את ילדיו הקטנים לקלפי.

תשובה: רק אם לא לומדים, [עי' שבת קיט].

ט).  האם מותר לאכול לפני שאדם מצביע ביום הבחירות, כמו שאין לאכול לפני מצוה.

תשובה: כיון שיכול כל היום מותר, [עי' ס' רלה במג"א].

י). האם אדם שהולך להצביע ביום הבחירות, האם נחשב לעוסק במצוה בהליכתו ובחזרתו ויהא פטור ממצוה אחרת.

תשובה: פטור.

יא). מי שצריך למול את בנו ביום הבחירות, איזה מצוה צריך לעשות קודם, האם להצביע לבחירות או מצות מילה.

תשובה: אין הבדל.

יב). מה הברכה המגיעה לכל מי שמצביע, ופועל ומפעיל אחרים להצביע לרשימת ג', יהדות התורה והשבת.

תשובה: בזכות תמיכתו בתורה יזכה להיות ת''ח ובניו ת''ח.

בברכת התורה - תלמיד מובהק למו"ר מרן פוסק הדור שליט"א

יוסף אביטבול

מח''ס שער יוסף ושא'"ס – בני ברק