מאמרים

מבטל כל הגזירות

מבטל כל הגזירות

בירושלמי מובא שהתנא הקדוש, ר' חנינא בן דוסא, שהיה מלומד בניסים, היה מקדים מאוד לקבל שבת. וכן במסכת אמר ר' יוסי יהא חלקי עם מקבלי שבת בטבריא, ששם היו מקדימים מאוד לקבל את השבת. וכן מסופר על הרבה צדיקים שפעלו ישועות גדולות לעם ישראל שהקפידו מאוד לקבל שבת מוקדם.

בזמן הרה"ק מהר"ם מלכוויץ זצ"ל, כשהיתה גזירה לגייס את בחורי ישראל לצבא הגויים, ובאו אליו אסיפת נכבדים מהעיר פינסק לטכס עצה מה לעשות למנוע את הגזירה?! אמר להם הרה"ק מלכוויץ זצ"ל אם יצליחו להשפיע על תושבי ליטא, שיקדימו לקבל את השבת, שיעשו תוספת גדולה לשבת, אני מקבל עלי לבטל את כל הגזירות מישראל. וכן ידוע בזמנינו כשהיו הרבה אסונות בעיר ליקווד, יעץ להם מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, לקבל את השבת מוקדם. "Vשבת היא מקור הברכה ובכוחה לבטל את כל הגזירות". ואכן האסונות פסקו בדרך פלא!