מאמרים

זמן קבלת שבת מוקדם

זמן קבלת שבת מוקדם

בזמנינו המנהג ברוב ערי ארץ ישראל, שמקבלים שבת בהדלקת נרות, קודם השקיעה עשרים דקות, ויש מקומות שנוהגים שלושים דקות, ובירושלים רובם נוהגים ארבעים דקות קודם שקיעה. 

עם זאת להראות חביבות המצוה שמוסיף על החיוב, יש עניין גדול שאדם יוסיף תוספת שבת יותר ממנהג הרגיל במקומו, כפי אשר ידבנו לבו, וטוב וראוי על פי גדולי ישראל, להקדים לפחות בעשר דקות, ומי שיכול להקדים חצי שעה, אשרי לו, אבל אין להקדים יותר מפלג המנחה, שבקיץ זה כשעה ורבע קודם השקיעה, ובחורף זה כשעה לפני השקיעה.

לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה

לע"נ אברהם בן יוסף