שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם יש מצוה להחזיר גרושתו

לכבוד הרה"ג הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א

ברכה ושלום

השבוע התפרסם שאחד האדמורי"ם באמריקה התחתן שוב עם גרושתו, כי יש מצוה להחזיר גרושתו. מה המצווה בדבר זה?

 

בברכה"ת

אברהם אבא נ.

 

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

 

מפורסם בעולם שיש מצוה להחזיר גרושתו, אך אני לא מצאתי מקור למצוה זו.

אכן כתוב בירושלמי (כתובות פי"א) בויקרא רבה ובעוד מקומות בחז"ל, שיש מצוה לפרנס ולזון את גרושתו, וחז"ל דורשים זאת מהפסוק "מבשרך לא תעלם"- זו גרושתו, אבל לא כתוב שיש מצוה להחזיר אותה להיות אשתו.

 

ואמנם מצאתי בשו"ת התשב"ץ חלק ג סימן ט, הכותב: וכ"ש במקום מצוה להחזיר גרושתו. וכן בשו"ת אבני שיש חלק א סימן מב, שכתב: ומה גם דקי"ל מצוה להחזיר גרושתו כמו שדרז"ל מפסוק ומבשרך לא תתעלם.

וכן בערוך לנר (מכות טז עמוד א): והשתא כיון שמצוה להחזיר גרושתו, וכש"כ אנוסתו, עכ"ל.

 

ואכן מקור הדבר הוא, כנראה, מדברי ספר החינוך (מצוה תקפ), הכותב כך:

 

"שנמנענו מלהחזיר האשה אחר שגירשנוה ונשאת לאחר, ודוקא נשאת או נתארסה, אבל זנתה אחר שגרשה מותר להחזירה, ועל זה נאמר [דברים כ"ד, ד'], לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה, וזה ידבר אחר שנשאת לאחר כמו שאמר תחלה והלכה והיתה לאיש אחר, דאילו קודם שתנשא מותר להחזירה, וגם ראוי לעשות כן אם אינה רשעה", עכ"ל.

וראיתי שישנם שהביאו לזה עוד מקורות נוספים, ואכמ"ל

 

ושאלתי אמש את מורי ורבי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בענין זה, ע"י נכדו חביבו הרה"ג רבי יעקב קניבסקי שליט"א, האם יש מצוה להבחזיר גרושתו, והשיב מרן הגר"ח שליט"א: הרמב"ם בספר המצוות מצוה רכ"ב כותב שיש מצוה לגרש אשה על ידי גט. אבל להחזיר אותה- זה מצוות נישואין רגילה, עכ"ד מרן שליט"א.

 

בברכת התורה

שמואל ברוך גנוט