שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מדוע קמים ב'נברך אלוקינו שאכלנו משלו' ??

מדוע קמים ב'נברך אלוקינו שאכלנו משלו' ??

שאלה

לכבוד הרב שליט"א

שלום ושפע ברכה

רציתי לשאול מדוע ישנם אנשים רבים שקמים מעט ממקומם, בשעת הזימון בברכת המזון,
כשהם אומרים 'נברך אלוהינו שאכלנו משלו'.

האם יש לדבר זה מקור?? חיפשתי בשולחן ערוך ובמשנה ברורה ולא מצאתיו.

 

בתודה

 

י"א רצקר

בני ברק


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

להרב רצקר השלום והברכה

המקור למנהג זה, בו נוהגים  לקום בהזכרת שם 'אלוקינו' בזימון בעשרה, הוא מדברי
הגה"ק מבוטשאטש בחיבורו הנודע "אשל אברהם" סי' קצ"ב שכתב כן מסברת עצמו, והעיד
שכן היה נוהג הרב הקדוש רבי משה לייב מסאסוב זצ"ל, וכתב שהוא 'דבר שבקדושה'.
וגם אם אינו דבר שבקדושה, עכ"פ הוי בעשרה וי"ל שלכן צריכים לעמוד, ושוב חילק
בין גדולים העושים כן ברבים משום כבוד הציבור לסתם אסיפת עשרה, אלא דגם בזה
עכ"פ אין שום קפידא על העומדים בעת זימון בעשרה, וגם יש בזה משום כבוד שמים.
ראה עוד שם בדבריו, וכך התפשט הנהג במקומות רבים, לקום מעט מהכסא בשעת אמירת
'אלוקינו' שבזימון.

 

 

יראה  כבודו ברכה והצלחה!!!

 

הרב שמואל ברוך גנוט

 

אלעד