movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

רחל אמנו והגאולה...תיקון עולם!

בס"ד                      רחל אמנו והגאולה...תיקון עולם!

 

 

 

כשחושבים על הגאולה, פוגשים את רחל אמנו. (לי זה קרה בדרך לכותל בליל תשעה באב תשס"ז.באלבום שלי יש קבלה מתשעה באב תשס"ז עבור תרומה לישיבת בני רחל ע"י ציון רחל אמנו.הסיפור המסתתר מאחורי הקבלה כמובן קשור לרחל אמנו)

 

"בתחילת סידור התפילה יש תפילה מיוחדת הנאמרת בחצות לילה הנקרא תיקון חצות..

"ראוי ונכון לכל ירא שמים שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית המקדש וגלות השכינה, כמו שנאמר קומי רוני בלילה לראש אשמורות. וכמו שהקדוש ברוך הוא מקונן בעת ההיא ואומר אוי לי שהחרבתי את ביתי וכו', כך ראוי לכל אשר נגע ה' בלבו לקונן בחצות הלילה על החורבן, ועל פיזור ישראל בין האומות, ועל גלות התורה והריגת הצדיקים. וכל מי שאפשר לו להשכים קום בחצות לילה טוב שיעשה כן ויאמר "תיקון חצות"

 ומנהגינו שבעת אמירת תיקון חצות יושבים על הארץ, ועל פי האר"י ז"ל ישב על הקרקע ליד הפתח סמוך למזוזה, וחולץ את מנעליו, ומניח אפר על ראשו במקום תפילין.

תיקון חצות נחלק לב' חלקים, הראשון נקרא תיקון רחל, והשני נקרא תיקון לאה. תיקון רחל מדבר על עניני החורבן,קינות וצער על חורבן ביהמ"ק, הגלות ובפרט גלות השכינה אשר היא שוכנת בעפר. ותיקון לאה הוא בעיקר פרקי שבח בקשה והודאה להשי"ת".( מתוך הספר "קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף")

 

יש "תיקון חצות"  ויש"תיקון עולם" המופיע  בתפילת עלינו לשבח בסיום של כל תפילה ומקורה  הוא בתפילת מלכויות במוסף של ראש השנה: "על כן נקווה לך ה' אלהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ והאלילים כרות ייכרתון, לתקן עולם במלכות שדי"

 

מתי התחיל תיקון העולם? מששת ימי הבראשית!

"אשר ברא אלוקים לעשות", לומר שהכול צריך תיקון (רש"י לב"ר פי"א)

תכלית הכוונה של בריאת העולמות היא –לתקן: הקב"ה נותן כוח ויכולת לכל אחד מישראל שעל-ידי עבודתו יתקן את החסר בעולם ויביאו לידי שלימות!

זוהי הכוונה והתכלית של בריאת העולם כולו.(משיחת כ"ק אדמו"ר, פרשת בראשית תשט"ז. תורת מנחם תשט"ז חלק ראשון (טו) עמ' 189)

 

"השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" (תהילים קט"ו, טז), בפסוק זה נרמז תפקידו של האדם עלי אדמות, שהקב"ה ברא את האדם על מנת שהוא ישלים את הבריאה וירומם אותה ע"י קיום התורה והמצוות  והם הכלים "לתקן עולם במלכות שדי" .. לעשות ליצור ולהשלים את הבריאה ולהיות שותף לקב"ה במעשה  בראשית.  "סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" (קהלת)-  ע"י שמירת המצוות מגיע האדם אל יעודו המלא.(הרב זכריה טובי שליט"א)

 

עכשיו אולי תבינו מדוע קשה לי כל שנה כשמגיעה פרשת נח.אני מודה שחשבתי מחשבה איומה...לוא היתה לי רשות הייתי מוציאה את הפרשה הזו של שחיתות והרס וחורבן של העולם שהוא היפך תיקון העולם..נאמר כי הקב"ה התחרט ("נחם") על שברא את האדם, התעצב אל לבו, והחליט למחות מן האדמה את האדם שהוא ברא , יחד עם כל בעלי החיים . כן הייתי מוציאה אותה לגמרי מהתורה.בכלל מה זה קשור לעם ישראל? עם ישראל רק עכשיו היינו בדבקות עילאית בחודשי אלול ותשרי, איזה תפילות, איזו שמחה בסוכה ובשמחת תורה חבקנו ורקדנו עם התורה הקדושה!מה לנו ולדור המושחת של המבול?אז למה היא בתורה שלנו המתחילה ב"בראשית" למען התורה ולמען עם ישראל?

 

(יתכן ומצאתי אסמכתא לדבר.ביום השני של הבריאה, המילה "טוב" אינה מופיעה. רש"י:.... לעומת זאת ביום שלישי "טוב" מופיעה פעמיים!...)

 

אבל...כצפוי...תורת החסידות תמיד דוגלת בעקרון "תחשוב טוב..יהיה טוב". המבול היה בבחינת מקוה- טהרה. תפקידו העיקרי היה לטהר את הארץ מטומאתה. העולם שלפני המבול השחית את הארץ וטימא אותה כפי שנאמר: " מלאה הארץ חמס". המבול  ירד ארבעים יום- בדוגמת מי המקוה המטהרים בארבעים סאה. כן, למבול עצמו היה תפקיד בהכנת העולם לשלב הבא כמו שכתוב במדרש "תנא דבי אליהו ...ששת אלפים שנה הוי עלמא:שני אלפים תוהו (עם המבול בסוף), שני אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח"(ע"ז ט.א)

ולכן היא שייכת לתורה שלנו.יש במבול תיקון לקלקול של דור המבול.

 

(היתה לי עוד מחשבה שאולי גם היא מהווה תשובה לשאלה זו. במקרה ומישהו בעולם יחשוב.."האם יש בכלל אפשרות שהעולם יכול להתקיים ללא תורה? באה פרשת נח ומוכיחה כמו ניסוי במעבדה...הנה המבול מוכיח שבלי תורה ומצוות אין אפשרות לקיום העולם שנברא ב"בראשית"-בשביל התורה,בשביל עם ישראל. ולכן בהחלט חשוב שתהיה פרשת נח בתחילת התורה כהקדמה להסטוריה כולה של העולם בכלל ולעם ישראל בפרט)

 

"אשר ברא אלוקים לעשות"לתקן... על ידי תורה ומצוות.. (סור מרע) ו- 248 מצוות עשה (ועשה טוב) ו-365 מצוות לא תעשה (סור מרע) ומהגזל במיוחד להתרחק!

 

"עֵקֶב אֲשֶׁר שָׁמַע אַבְרָהָם בְּקֹלִי וַיִּשְׁמֹר מִשְׁמַרְתִּי מִצְו‍ֹתַי חֻקּוֹתַי וְתוֹרֹתָי."(בראשית כו, ה).רש"י מפרש שאברהם אבינו קיים ושמר תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הרמב"ן כותב:'והנראה אלי מדעת רבותינו' 'שלמד אברהם אבינו התורה כולה ברוח הקודש ועסק בה ובטעמי מצוותיה וסודותיה ושמר אותה כולה ..

 

ספר בראשית עוסק בעיקר בתולדות אבותינו.מדוע  קראו הנביאים לספר בראשית  בשם "ספר הישר"? כי הוא עוסק בתולדות האבות - אברהם, יצחק ויעקב - שנקראו ישרים.הנצי"ב שואל מדוע האבות נקראו 'ישרים' ולא 'צדיקים' או חסידים?תשובתו....חורבן בית שני.על מה נחרב בית המקדש השני? אף שהיו צדיקים וחסידים, דור החורבןלא היו ישרים. הם חשדו בכל מי שלא נהג כמותם ביראת ה', וזה הביא אותם לידי שנאת חינם במידה כזו שגררה אותם לשפיכות דמים. ..קלקול איום במקום תיקון!

אצל אברהם, יצחק ויעקב לא היתה "שנאת חינם בלבם". כוונותיהם ומעשיהם היו ישרים,התנהגו עם אומות העולם, אפילו עם עובדי אלילים  באהבה ורצו לטובתם, באשר היא קיום הבריאה.כמה התפלל אברהם אבינו על סדום, על אף שהיה שונא את רשעתם.

 

במקביל לשנאת החינם של בית שני,בדור המבול העבירה של גזל וחמס הביאה לחורבן העולם." וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ לִפְנֵי הָאֱלהִים וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס. (בראשית ו,יא) לנח  הוזכרה  רק עניין החמס. "ויאמר אלוקים אל נח קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ (שם, יג)

 

גם בימינו יש לנו עדויות על  חומרת העבירה של גנבה...גזל...חמס. כולם שייכים לאותה המשפחה של פשע שמחריב את קיום החברה.

*הדף שחולק בתיבות הדואר בגבעת מרדכי.

*הקלטת של המפקח  הרב עזריאל דביר זצ"ל...(להחזיר ספרים לבית כנסת שנסגר, תוכניות *שיפוץ הדירה בתוכניות של העיריה)

*הרב רמי לוי שליט"א שהיה תלמיד של הרב המקובל הרב נחמני זצ"ל)

 

תראו עד כמה מזהירים אותנו על הגזל....

*ה"בעל הרוקח" וארבעת הפסוקים בתהילים קי"ט

*השקית של הערבות...ללא חשש גזל....

 

אצל אברהם אבינו אנו יכולים לראות עד כמה הוא התרחק מהגזל.אומר הרב שמעון פרץ שליט"א שנראה לו שהסיבה  לסרובו של אברהם אבינו לקבל מתנות ממלך סדום היא משום שאברהם אבינו ידע ש"אנשי סדם רעים וחטאים לה' מאד" ובמיוחד בגזל ובחמס, ולכן לא רצה להתעשר מרכושם, מעבדיהם ושפחותיהם, שהרי הם השיגו את רכושם במרמה ובגזל. זו הסיבה שלא היה מוכן לקבל אפילו דבר קטן כמו שרוך נעל, על מנת לקדש שם שמים, להראות לכולם שהקב"ה סולד מהגזל ואסור בשום אופן להנות ממנו, ללא הבדל בין דין פרוטה לדין מאה.

 

ואז אנו מגיעים לפרשת ויצא  ואנו מוצאים את המילה "גנבה" כלכך פעמים שזה הזכיר לי את הביטוי "כאילו" שהנוער הישראלי היה רגיל לתקוע בכל משפט ללא שום קשר למשמעות."כאילו" הכנתי שיעורים "כאילו"הלכתי, קניתי וכו'.אצל לבן שהיה רמאי, מתאים שהוא יתקע את המילה"גנב, גנבת, גנבה וכו' בכל מקום.

 

"מה עשית ותגנוב את לבבי"בראשית לא,26

"למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי" בראשית לא,27

"למה גנבת את אלוהי" (בראשית לא,30)

 

 ויעקב אבינו עונה לו באותה לשון.

 

"גנוב הוא אתי"בראשית ל,33)

"ויגנב יעקב את לב לבן" (בראשית לא,20

"גנובתי יום וגנובתי לילה"(בראשית לא,39)

 

אבל התורה אומרת  "ותגנוב רחל את התרפים" ושמא לא הבנו, התורה שוב אומרת.."ולא ידע יעקה כי רחל גנבה את התרפים" ובפעם השלישית התורה אומרת "ורחל לקחה את התרפים"!אוי ואואוי, הגנבה הזו הביאה לקללת יעקב אבינו "לא יחיה" ורחל נפטרת בגיל כלכך צעיר!

חז"ל מספרים כמה גזל וחמס היה אצל לבן הארמי, והפסוקים מזכירים  שוב ושוב את  ה"גנבה" של רחל אמנו...בספר בראשית..הנקרא ספר הישר בגלל יושרם של אבותינו!!

 

אנו חייבים להתבונן היטב ונראה שגנבתה של רחל שונה ומיוחדת?במה ומדוע?

נשאיר את השאלה פתוחה ובינתיים נעבור לשאלה שכולם שואלים.

 

מהי  זכותה המיוחדת של רחל, שבזכותה הקב"ה סולח על חטא ע"ז וגואל את ישראל . יעקב אבינו אומר ליוסף, תדע שזה היה על פי הדיבור. בשעה שבניה יגלו הם יעברו שם, והיא תצא מקברה ותתפלל עליהם, ותבקש עליהם רחמים. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן.

 רחל מעוררת את רחמי הקב"ה. בפתיחה למדרש איכה מובא מדרש המתאר את הניסיונות של אברהם, יצחק,יעקב ומשה לעורר את רחמיו של הקב"ה בעת חורבן הבית. בקשותיהם לא נענו, ואז מגיעה רחל ומתארת את הקושי הגדול שהיא עברה בשעה שהיה עליה למסור את הסימנים לאחותה. וזה מעורר את רחמי הקב"ה והוא מבטיח שבזכותה הוא ישיב את ישראל לגבולם. חסד פירושו נתינה טהורה ואמיתית ללא קבלת תמורה,ובזכותו העולם נבנה וקיים.

 

האם מסירת הסימנים של רחל לאחותה היה מעשה של מסירות נפש גדול יותר  ממסירות הנפש של האבות למען הקב"ה.. והגדול שבכולם עקידת יצחק?

 

א.  אין ספק שמסירות נפשה של רחל היתה מיוחדת בזה שהיה בו ויתור אישי להכניס צרה לביתה, ושמא יעקב יוותר עליה בכלל, היא מפסידה את כל עולמה הרוחני. רחל בטלה עצמה לגמרי לעשית הטוב, באמרה מאי נפקא מינא ממי יצאו שבטי י-ה, ממני או מאחותי "מיני ומיניה יתקלס עילאה"

"וַיִּזְכֹּר אֱלֹקִים אֵת רָחֵל"  בראשית ל,כב: אוֹמֵר רָשִׁ"י: " זָכַר לָהּ שֶמָסְרָה סִימָנֶיָהָ

לַאֲחוֹתָהּ וְשֶהָיְתָה מְצִירָה, שֶלָה, הִפְקִירָה אֶת עַצְמָהּּ וַאֲפִילוּּ אֶת הָעוֹלָם-הַבָא  וּמָסְרָה אֶת סִימָנֶיהָ   לְלֵאָה, כְדֵי שֶלֹא  תִתְבַיֵש. אֶת זאת זָכַר  לָהּ הַשֵםֵ-יִתְבַרַךְ.                                                            

אבל גם בעקידת יצחק היה  ויתור על המשך דרכו הרוחנית של אברהם. אולי אפשר לומר, שיחודה של רחל היה שהיא לא נצטוותה על כך כאברהם, וזה גדלותה שבכל זאת מסרה נפשה על אחותה.

 

ב.מדוע שמע ה' דוקא לתפילתה של רחל? החטא שבשבילו גלינו מארצנו, בפרט בבית שני, היה בגלל שנאת חינם, ורחל שוויתרה לאחותה ומסרה נפשה עליה שלא תתבייש, הוכיחה במעשיה אהבת אחים אין קץ, ובזכות זה נתקבלו תפילותיה למחול על שנאת חינם, וזיכרון מעשיה יביא לגאולה.

 (הרב דוד  דוב לבנון שליט"א)

 

וכעת בדחילו ורחימו נחזור  לגנבת התרפים. בניגוד לכל יתר הגנבות, רחל לא  חמדה את התרפים. כשעזב  יעקב ומשפחתו את בית לבן, נאמר (לא, יט), 'ולבן הלך לגזז את צאנו, ותגנב רחל את התרפים אשר לאביה'. רש"י מביא מבראשית רבה: 'להפריש את אביה מעבודה זרה נתכוונה'.הרב הירש אומר שרחל לא יכלה לשאת את המחשבה שאביה יהיה משוקע בעבודה זרה.לכן היא לקחה את התרפים שנועדו להגן על הבית,דבר זה היה צריך היה לפקוח את עיני לבן: על עצמם לא יכלו לשמור, איך ישמרו על אחרים?" כאן היא עשתה עבירה  ועוד "גנבה" במסירות נפש... לא מפני שהיא חמדה את החפץ אלא כל כוונתה היתה  'לטובת אביה הרמאי. ...להפריש את אביה מעבודה זרה!לתיקון בית לבן!חז"ל מספרים שגם תרח,אביו של אברהם אבינו וגם ישמעאל ועשיו זכו לחזור בתשובה. קשה להבין כיצד לבן לא הושפע מצדקתו של יעקב אבינו במשך עשרים שנה! יתכן משום שלבן היה רמאי, היפך היושר, ורחל קיותה שהיא תצליח להחזיר את אביה בתשובה עם גנבת התרפים.רבינו בחיי מביא "ומה שגנבה אותם כדי לעקור עבודת גלולים מבית אביה, כן הקב"ה הבטיח לבניה להעביר עבודת גלולים מן העולם" ! תיקון עולם!

(ר' שלמה קרליבך היה אדם צדיק וישר, היתה לו אהבת ישראל עצומה ומסירות נפש ממש כל אחד מישראל. כדי להציל נפשות ר' שלמה חרג מגדרי הלכות צניעות- האם זה מותר או אסור?(הרב שלמה רבינר על שיטתו של שלמה קרליבך זצ"ל)

 

יתכן ונוכל לראות עוד תיקון אצל רחל אמנו.

 

.. קוֹל בְּרָמָה נִשְׁמָע נְהִי בְּכִי תַמְרוּרִים.. כֹּה אָמַר ה' מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה ..."הבכי של רחל אמנו  הוא הבכי המתוקן...לעומת הבכי של חינם של המרגלים . כשחזרו המרגלים מתור את הארץ מקץ ארבעים יום  ערב תשעה באב היה. "ותשא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא" (במדבר י"ד)  אמר רבי יוחנן: תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא אתם בכיתם בכיה של חינם, ואני קובע לכם בכיה לדורות".

הבכי והדמעות של רחל אמנו הם בכי של תיקון..על גלות השכינה ועם ישראל... ולכן הוא מתקבל על ידי הקב"ה ומביא את הגאולה..

 

רחל כולה תיקון!!אם אפשר להגיד..רחל תיקנה את מידת החסד עם מה שהיא עשתה עם אחותה  ששמה מתחיל ב"ל" ועם אביה לבן שגם שמו מתחיל ב"ל". ומה בא אחרי האות "ל"? האות "מ"...מ"רחל" ל"רחם"!!

 

הנה  פסוק עם ראשי התיבות "ר"ח"ל במגילת איכה פרק ג פסוקים כב-כג:

 

כב) חַסְדֵי יְהֹוָה כִּי לֹא תָמְנוּ כִּי לֹא כָלוּ רַחֲמָיו: (כג) חֲדָשִׁים לַבְּקָרִים רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ

רש"י :"חדשים לבקרים" - מתחדשים הם חסדיך מיום אל יום.

"רבה אמונתך" - גדולה היא הבטחתך ודבר גדול הוא להאמין בך שתקיים ותשמור מה שהבטחת לנו:

 

מה הבטיח הקב"ה לרחל ולנו?..."ושבו בנים לגבולם" ויבוא הגואל שהוא   "כרחל לפני גוזזיה נאלמה" (ישעיה ג, יז), כמו רחל אמנו שויתרה והקריבה את עצמה לפני אחותה במסירות נפש ובמידת החסד עילאית...בהכנעה ובשתיקה כמו הכבש,רחל,  לפני הגוזזים.

 

אמר לה הקב"ה: את שתקת, חייך בזכות אותה שתיקה זוכרך אני, שנאמר (בראשית, ל', כ"ב): 'ויזכור אלהים את רחל"..ועוד..."זכור אזכרנו עוד.."ועוד..

 

"וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וְאַף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֶזְכֹּר וְהָאָרֶץ אֶזְכֹּר.(ויקרא כו,מב)

רש"י :"וזכרתי את בריתי יעקוב" - בחמשה מקומות(יעקוב) נכתב מלא ואליהו חסר .. יעקב נטל אות משמו של אליהו ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו

 

בפיוט של ראש השנה ויום כיפור אנו מבקשים לעורר את מידת הרחמים אצל הקב"ה עלינו.

 

"אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ סְלַח לָנוּ ,מְחַל לָנוּ כַּפֶּר לָנוּ...

כִּי אָנוּ עַמֶּךָ,וְאַתָּה אֱלֹהֵינוּ;אָנוּ בָנֶיךָ ,וְאַתָּה אָבִינוּ;אָנוּ עֲבָדֶיךָ,וְאַתָּה אֲדוֹנֵנוּ;...

אָנוּ צֹאנֶךָ,וְאַתָּה רוֹעֵנוּ!!"

אחת התכונות המאפיינות את כבש היא חוסר יכולת ההגנה של הכבשה. ובכל עדר יש כבשה נקבה אחת דומיננטית ואחריה הולכים כל הכבשים..

...ומבין כל צאנך, רבש"ע, יש "רחל" אחת ומיוחדת המעוררת את רחמי הרועה ובזכותה כולנו ניגאל בקרוב.

 

" שניך כעדר "הרחלים" שעלו מן-הרחצה שכולם מתאימות ושכולה אין בהם": שיר השירים ו, ו :רש"י:"כעדר הרחלים" - הרחל הזאת כולה קדושה צמרה לתכלת בשרה לקרבן קרניה לשופרות שוקיה לחלילין מעיה לכינורות עורה לתוף ...

 

"... בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן."

 

[תוך כדי הכנת השיעור, מצאתי פיוט נפלא על רחל אמנו הנקרא "זכות רחל"...

תפילה שחיבר המקובל הרב יהודה פתיה, ל"עתות צרה שלא תבוא". הפיוט נאמר בישיבה על הקרקע, בבכי ובתחנונים, בקבר רחל ובשאר המקומות הקדושים. הפייטן עוקב אחר מסעה של רחל המחפשת את צאצאיה. רחל פונה לאבות, למשה, ליהושע, ולמלכים מבית דוד, ורק כשאלה מפנים אותה למקדש – היא מבינה כי הארץ חרבה ובניה גלו. בבכייה הסוער היא פונה לפני הקדוש ברוך הוא, בוקעת את כל רקיעי השמים החוצצים בינינו ובינו, ואינה מניחה לו עד שהוא מתחייב לפניה כי יחיש את הגאולה.

התפילה מתארת את כאבה הגדול של רחל על צערם של בניה ואת כל אשר היא עושה למענם. בתפילה שכתב רבי יהודה פתח  את פיה הסגור של רחל. קולה השבור והכואב בוקע מתוך גרונו שלו, הוא פונה יחד איתה (ואנחנו יחד איתם) בבכי ובתחנונים אל בורא עולם בבקשה נרגשת להביא סוף סוף לגאולתם של ישראל."](מתוך האתר "פיוט)

 

"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים!

 

בזכות רחל אמנו!"

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20264967

אתר השבת


מאמרים אחרונים