movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

חנוכיה חדשה ומהודרת או חנוכיה שנעשתה בה כבר מצוה

שאלה

להגה"צ רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

 

הסתפקתי, אדם שהדליק בחנוכיה כמה ימים, ושוב באמצע ימי החנוכה, אחד הביא לו חנוכיה חדשה ויפה יותר ממה שיש לו,

 

האם ימשיך להדליק בחנוכיה שהדליק עד עתה בימי החנוכה, הואיל ואיתעביד ביה מצוה חדא, יתעביד ביה מצוה אחריתי, וגם כדי שלא לבייש החנוכיה שהתחיל להדליק בזה בחנוכה,

 

או משום זה א-ל-י ואנווהו, יתחיל באמצע חנוכה להדליק בחנוכיה החדשה והיפה ? והטעם ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

  


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 

א. כתב בבאר היטב (סימן תרעג ס"ק יג): בסדר היום האריך שכל אחד יטריח לעשות לו מנורה יפה, ומי שידו משגת יעשה כסף, עכ"ל. הרי שיש מעלה למנורה של כסף. ובכף החיים (שם ס"ק ס) כתב בשם חסד לאברהם: ט"ו מיני כלים ראוים לנר חנוכה וכל הקודם משובח. א. כלי זהב. ב. כסף. ג. נחושת קלל דומה לזהב. ד. נחושת אדום וכו' יעו"ש.. וא"כ אם המנורה החדשה יפה ומהודרת יותר, זהו הידור בגוף המצוה. ומשא"כ ענין המצוה על חפץ מצוה שנעשה בה כבר מצוה, שהוא הידור צדדי יותר.

ב. הפוסקים הביאו מנהג הרש"ל (כמדומני) שביום א' הדליק על המנורה ובירך שהחיינו וביום ב' הדליק על מנורה חדשה ובירך שוב שהחיינו. הרי לנו שהעדיף לברך על המנורה החדשה שהחיינו מאשר לברך שוב על חפץ נעשה בה מצוה.

 

בברכה שמואל ברוך גנוט

 

 

 

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17969151

אתר השבת