אתר השבת

מה החינוך היום? החינוך הוא תורה! ותורה! ותורה!

מה החינוך היום? החינוך הוא תורה! ותורה! ותורה!

דברי חיזוק מאת מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בכינוס בצרפת

כאשר הקב"ה ברא את האדם, ברא אותו גוף ונשמה ואין הגוף יכול להתקיים בלא הנשמה, והנשמה אינה יכולה להתקיים בלי הגוף, והרכיבם הקב"ה יחד וטבע בהם כללים איך קיומו של כ"א. לגוף יש צורך לאכול, לשתות ולישון ושאר הצרכים, ולנשמה טבע את הצרכים שלה. צרכי הגוף לא שייך שאדם יעשה לזולתו, שלא שייך שאדם יאכל או ישן בשביל השני, אלא, את כל הדברים צריך הגוף לעשות לבדו. מה שאין כן ברוחניות ששייך לעשות לנשמה על ידי השני, והוא שאחד יכול להוציא את השני ידי חובה באיזו מצווה, או בברכה, ואפילו שהוא עצמו לא עשה דבר זה, בכל זאת יצא ידי חובה.

אמנם לא בכל הדברים הדין כך, שיש דברים שיש בהם ספק אם אפשר להוציא ידי חובה או לא, וכל כך למה, אלא, כיון שכשברא הקב"ה את העולם רצה שכל אחד יוכל להתקיים בו, שאם אינו יכול להתקיים בשביל מה ברא אותו, אבל היות וברוחניות יש לפעמים מצבים שהבן אדם לא יכול להגיע לזה, ואילו השני יכול, לכן נתן הקב"ה אפשרות שאפילו אם אחד מוציא את השני, הרי זה נחשב כאילו הוא עצמו עשה.

ויש דבר אחד, שאחד יכול גם כן לעשות בשביל השני ממש, והוא לימוד התורה, שיש אפשרות לעשות הסכם יששכר וזבולון, כפי שידוע שזבולון עסק בפרקמטיא ויששכר עסק בתורה, ושניהם ביחד השלימו אחד את השני, זבולון סיפק לו את הגשמיות ויששכר השלים לזבולון את חלק הרוחניות שלו. וזה אפשר לפי שזה רצון הקב"ה שיהיה קיום לעולם, והיות ויש אנשים שאינם יכולים להגיע לדרגות ברוחניות, שאינם יכולים להיות תלמידי חכמים גדולים, ע"כ נתן הקב"ה אפשרות שאחד יעשה ויהיה זכות גם לשני, ואפשרות זו ניתנת רק בתורה, וכיון שאי אפשר לחלק העיקרי הרוחני בלי החלק הגשמי, שהקב"ה ברא את הגוף עם צורך של אכילה ושינה, על כן היקל הקב"ה שמישהו אחר יעשה בשבילו וזה יועיל גם בשבילו.

וכמו שאי אפשר לבן אדם לחיות בלי אוויר ועל כן בכל מקום שבן אדם חי עשה הקב"ה שיהיה לאדם אוויר לנשום, ואותו הדבר גם מים, שאי אפשר לבריאה בלי מים, ולא רק האדם, אלא, גם בהמות, אפילו הצמחים לא יכולים בלי מים. אמנם אין בזה צורך כמו אוויר, אבל זה נצרך ועל כן מצוי בכל מקום, לפי שהוא צורך הנבראים.

אותו הדבר גם כלפי החלק הרוחני, שתכלית האדם בעולם הזה היא כדי לחיות חיי נצח, שזה תכלית האדם, שהרי אין תכלית האדם לאכול ולשתות ולמות, שזהו תכלית הבהמה, והרי כל הבריאה נבראה בשביל האדם ולא בשביל הבהמות, וכמו שכתוב במסילת ישרים כדי להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזה תענוג הגדול והעידון הגדול שבכל העידונים, וזוהי תכלית הבן אדם, וכדי להגיע להתכלית הזה לא כל אחד יכול, על כן עשה הקב"ה אפשרות לכל אחד להגיע לתכלית האמיתי שזה תורה ויראת שמים.

ומצינו בפסוק מה שנאמר על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו אחריו ושמרו דרך ד' לעשות צדקה ומשפט כאשר דיבר ד' על אברהם, והנה לאברהם אבינו היו נסיונות קשים ביותר שאין לתארם, והלך בכל העולם וצעק נגד עבודה זרה, ונמרוד שהיה המלך באותו המקום, גזר על אברהם שישליכו אותו לתוך כבשן האש, והכבשן היה כל כך לוהט שאפילו האנשים שזרקו אותו לתוך כבשן האש נכוו ונשרפו, ורק אברהם אבינו נותר בחיים על ידי נס שנעשה לו. ובכל זאת, כשהקב"ה רוצה לומר למה אוהב את אברהם אבינו? רק בגלל אשר יצווה את בניו ואית ביתו אחריו ושמרו דרך ד'. למה לא מזכיר שאהבתו בגלל שמסר נפשו ממש, עד כדי כך שהפילו לתוך כבשן האש?

משמע שהחינוך זה דבר גדול מאוד, כמו שכתוב בחז"ל שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה היתה מגיירת את הנשים, והנה היכן הם כל הדורות הללו, וכי מי יכול היום לבוא ולומר שהוא מבני אותם האנשים שאברהם אבינו גייר אותם והיכן יש אישה שיכולה להעיד שהיא מצאצאי אותן ששרה אמנו גיירה? לא נשאר מהם כלום. אלא, רק בגלל שאברהם אבינו ידע את היסוד של חינוך, ואילו הם, כשאחד היה מת לא הותיר לילדים שלו כלום, וכך גם אצל הנשים שלא קיבלו מהאמא שלהן כלום, ולכן שיבח הקב"ה את אברהם בלשון זה 'כי ידעתיו', אני אוהב אותו, בגלל כי יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, לפי שזה התכלית מה שהקב"ה רוצה שישאר לאנשים המשך, ולא רק הוא לבד, אלא, גם כל יוצאי חלציו אחריו, הבנים, הנכדים, הנינים, ויסוד זה הקנה אברהם אבינו.

ואם כן מה החינוך היום? החינוך הוא תורה! ותורה! ותורה! אין זולת זה שום דבר אחר רק תורה, ומי שרוצה להיות מאושר שילמד את הבן שלו תורה. אם הוא עצמו לא יכול, יוכל לזכות על ידי מישהו אחר, אבל הכל רק תורה, שזה התכלית, וגם אנחנו רוצים בכל הדורות המשך, וברוך השם כלל ישראל קיים למרות כל צרות שהיו, והיו כל כך הרבה צרות שאי אפשר לתאר עד כמה שכלל ישראל סבל, וגם בצרפת היה את מסעי הצלב שנפלו מהם כל כך הרבה קרבנות, לפי שרצו לכלות את כלל ישראל, וגם על רבינו תם שהיה גדול הדור כתוב שרצו להרוג אותו ובקושי בקושי ניצל מהם, עכ"כ.

על כן עלינו לדעת שאם בן אדם רוצה להמשיך את הדורות, הוא צריך להמשיך על ידי לימוד התורה ולחנך את הדור הצעיר לתורה ויראת שמים, ואז אנחנו נזכה שכלל ישראל לא יתכלה, וימשיך עד שהקב"ה יעזור שתבוא הגאולה האמיתית כמו שכתוב בפסוק על הגאולה האמיתית פצחו הרים רינה יער וכל עץ בו כי גאל השם יעקב וישראל יתפאר, וכל כלל ישראל יראו שזה העיקר, ונזכה לגאולה האמיתית במהרה בימינו אמן סלה, וכל הנאספים כאן יחד עם כל כלל ישראל יתברכו בכתיבה וחתימה טובה בספר של צדיקים גמורים הם וכל משפחותיהם ולכולם הקב"ה יעזור בכל טוב סלה.