שו"ת ומאמרים בנושאי הקורונה

הנחת תפילין בבית הכנסת בעידן הקורונה

שאלה:

 

לכבוד הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט''א מח''ס ויאמר שמואל,

נשאלתי מאיזה רב באחד הקהילות שבגולה, שרק עתה יש להם אישור להתפלל במנין, כי עד  עתה לפני שבוע היה אצליהם סגר מפורים, ועתה נתנו רשות להתפלל בחצר בית הכנסת, אמנם בית הכנסת פתוח, וכתב לי הרב דשם, שמשום מה מניחים תפילין בתוך הבית כהנסת ואח''כ יוצאים לחצר כי הרי הם צריכים להתפלל בחצר, האם יש בכך משום זלזול בבית הכנסת, ולכאורה י''ל דכיון דהם מניחים תפילין בבית הכנסת לקבל קדושת המקום ובפרט שלא היו הרבה זמן בבית הכנסת, אין בזה שום זלזול, ואשמח לדעת מה דעת כת''ר בענין זה.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

 

הרעיון שלהם פשוט.

כיון שנפסק בשו"ע סי' כה ס"ב שנכנסים עטורים בטלית ותפילין לביהכנ"ס, והיינו מקום התפילה. א"כ כיון שמקום התפילה שלהם הוא החצר, לכן הם מניחים תפילין מחוץ למקום התפילה העכשווי, היינו בחצר, והם עושים זאת בביהכנ"ס.

כנראה אינם יכולים להניח תפילין בבית ולהגיע כך לביהכנ"ס, שהרי בחו"ל עסקינן והגויים מלעיגים וכו', כמובא שם במשנ"ב ובש"פ כנודע. א"כ ודאי שהם עושים כהלכה ואישר חיליה.

 

ואף שבזוה"ק שהביא הב"י שם כתיב להיכנס לביהכנ"ס דווקא בטו"ת, "ומאן דעייל לבי כנישתא כד נפיק מתרעיה ולא תפילין ברישיה וציצית בלבושיה ואמר אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך קוב"ה אמר אן הוא מוראי ודא אסהיד סהדותא דשיקרא" .  מ"מ הלא בעוה"ר בגלל חולי הקורונה הרי החצר הוא מקום תפילתם. א"כ שפיר עבדי.

בברכה,  שב"ג