Наслаждение шабатом

הנשים מגדלות את נסיכי הממלכה

הנשים מגדלות את נסיכי הממלכה
** הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א **


נקודה קטנה שחשבתי שצריך לכתוב עליה, הנשים בראש השנה:

הבעל מגיע בליל ראש השנה, עיניו אדומות ותפוחות מבכי מהשיחה השנתית הפרטית והמיוחדת עם מלכו ואלוקיו, ואילו האישה עסקה עד לרגע זה בהרגעת הזאטוטה, שדרשה בתוקף ביסלי יחד עם צ'יטוס. האב שב להפסקה חפוזה בת 13 דקות, קידוש וחליצת עצמות, חיוך קטנטן ושוב לבית הכנסת, אל שמיעת התקיעות דמיושב, ואילו אמא טרחה בשעתיים האחרונות להכין פעקאלאך של ממתקים לתפילת מוסף, לסדר קוקיות, להפריד בין הניצים במריבה העכשווית, להכין שוקו חם שחציו נשפך על הרצפה וגם להתפלל במהירות את כל תפילת שחרית. נכון, ישנן רבבות נשים שמצליחות להגיע לבית הכנסת בראש השנה. אך ישנן אלפי נשים ששומרות על הילדים בביתן ואינן יוצאות מהבית.

והאמת היא, שאמא עושה את רצון מלכה בדיוק נכון, לא פחות מאבא, הנפגש כעת עם מלכו בהיכל התפילה. אבא, ראש המשפחה, נלחם כעת כאריה על מצב המשפחה כולה בשנה הקרובה, ואמא שומרת ומטפחת עכשיו את נסיכי הכתר, את הבנים הקטנים של המלך, מלך מלכי המלכים ב"ה, בתוך הבית פנימה.

ליל התקדש יום כיפור, בין "כל נדרי" לתפילת מעריב, והרב מבריסק, מרן הגאון רבי יצחק זאב זצ"ל, יוצא לטיולו היומי, על פי עצת הרופא. בכל ערב יוצא הבריסקער רוב אל טיולו הנחוץ לבריאותו האיתנה, כי כך הוא רצון ה' יתברך, שיהודי ישמור על הבריאות שלו. גם הערב, ליל התקדש היום הקדוש בשנה, צריך הרב לשמור על בריאותו ואין שום סיבה שהטיול היומי לא ייצא היום אל הפועל.

בבריסק, על פי מכתב של מרן הגרי"ז זצ"ל לבניו, עובדים קשה מאד בחודש אלול. מתאמצים, טורחים, מתייגעים. על מה? על חיפוש אתרוג מהודר ולולב מהודר לחג הסוכות. ברופשיץ ישבו תלמידיו הגדולים של רבי נפתלי זצ"ל מרופשיץ, בימי עשרת ימי תשובה, והכינו בנחת רוח ובכובד ראש... קישוטים לסוכה.

כי הרופא אמר שצריך לטייל כל ערב, ובכלל "כל ערב" נכלל גם יום כיפור. כי סוכות בפתח, ומצווה היא לדאוג לארבעת המינים מהודרים בתכלית ההידור, אז הזמן הראוי לקיום המצוות הוא, כמובן, חודש אלול. ואם יש עניין ומצווה ב"זה קלי ואנווהו"- התנאה לפניו במצוות", אזי גם "עשרת ימי תשובה" הם זמן ראוי להידור מצוות. ואם הילדים שלנו צריכים לאכול, לשתות, לשחק, לקבל ממתקים לכבוד יום- טוב. אם צריך לסדר להם את הקוקיות ולהגיש בגדים ולהכין שוקו חם ודוריטוס, אזי זהו רצון ה' יתברך, מלכנו ואלוקינו, ואנו עומדות מוכנות לקראת התפקיד המופלא הזה, גם בראש השנה עצמו וגם בכל מהלך השנה הבאה. רק אבא יקר, תן לנו בבקשה כח וחשק, בריאות, חן וחסד ופרנסה טובה, שכל טוב ועוד כוחות ועוד כוחות, כדי לגדל בשבילך את הנסיכים הקטנים שלך ושלנו.

--- ושנזכה כולנו להמליך באהבה את מלך העולם עלינו!