חגים ומועדים וימים מיוחדים

הלכות בין המצרים

הלכות בין המצרים
מי"ז בתמוז ועד ראש חודש אב / הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א (פורסם בעיתון 'קוראים אלעד')

* הנוהגים כהרמ"א אינם מסתפרים בשלושת שבועות אלו, אחד אנשים ואחד נשים.1
מותר לנשים להסתפר במקרים מסוימים.2 מותר לנערות להסתפר לצרכי שידוכין  עד השבוע שחל בו תשעה באב.3
* לא מספרים גם ילדים קטנים, גם כשלא הגיעו לחינוך.5 ויש מקילים בתספורת הראשונה של ילד בן שלש.6
* הנוהגים כהשולחן ערוך מסתפרים כרגיל עד ראש חודש אב.1
* מבחינת ההלכה, מותר ללכת לים ולבריכה ללא שום פקפוק, עד ראש חודש אב. ואפילו לאלו שלא הלכו לים ולבריכה במשך הקיץ.7 אך ישנם הנוהגים שלא ללכת לים ולבריכה מחשש שימים אלו הינם ימי סכנה.8
* אסור לרקוד ולשמוע מוזיקה בשלושת השבועות.9 ויש האוסרים לשמוע גם קלטת המשמיעה שירה בפה בלי ליווי מוזיקלי, ויש האוסרים גם לשיר שירה בפה, אך מותר לשיר בפה לכבוד ה' יתברך, או בשעת התפילה והלימוד.10
* ישנם מקילים במקרים מסוימים ללמוד שיעורי נגינה עד שבוע שחל בו תשעה באב, ויעשה שאלת חכם.11
* מותר למלמדי ת"תים (ומסתבר שגם למדריכות בקיטנות) לשיר עם הילדים.12
* ואגב, אל נהיה בטוחים שבכל ימות השנה מותר לשמוע מוזיקה בקביעות!13
* מצד ההלכה מותר לעבור לדירה חדשה, להרחיב או לשכור דירה, כדי שמשפחתו תוכל לגור בה בצורה נורמלית (ולא במקום שנועד להרווחה ושמחה בעלמא) 14. אך המנהג להחמיר ולהמנע מכך בימים שכאלה, משום שאין בדבר סימן טוב. אך כאשר מדובר בהפסד כספי או שהקניה משתלמת מבחינה כלכלית, אפשר לעשות זאת.15
* מרן ה"חזון איש" זצ"ל אמר שלא כדאי גם לחפש דירה בימים שכאלה.16
* אין מסיידים וצובעים את הבית, אלא אם כן מדובר בסיוד שלאחר טינוף הקיר, נזילה, פיח עשן, וכדומה. -כשהתחילו לסייד את הבית לפני י"ז בתמוז, ניתן להמשיך  בסיוד ובצביעה עד ראש חודש. 17
* יש מן הפוסקים הסוברים שאין לרכוש בימים אלו מוצרים הגורמים לאדם שמחה, כמו רכישת מכונית, מקרר ומזגן, רהיטים, כלים נאים, וכדומה. אך אם הקונה חושש מעליית מחירים, או שמדובר במכירה מזדמנת וחד-פעמית, מותר לקנות אפילו ב"תשעת הימים". וכמו כן מותר לקנות מוצרים הנצרכים לצרכי פרנסה או כשאי אפשר להסתדר בלעדי כלים אלו. לכן מותר לרכוש רכב לצרכי פרנסה ונסיעה חשובה, לקנות מקרר במקום זה שהתקלקל או לרכוש מזגן לאדם הסובל מאד מזיעה ומחום. 18 
*מותר למסור פאה לתיקון או לסירוק, עד ראש חודש אב 18א'.
* כלי בית פשוטים או מוצרים שאין בקנייתם שמחה, מותר לקנותם.19 ומותר לקנות בגדים שלא שמחים בהם, עד ר"ח אב.
* מותר לתת מתנה בשלושת השבועות (חוץ מתשעה באב).20
* מסתבר שמותר להזמין בימי בין המצרים חדר בבית מלון או צימר לאחר תשעה באב. ובמקום שישנו חשש שחדרי המלון והצימרים לא יהיו פנויים או יעלו במחיר יקר יותר, בודאי שיש להקל בדבר.21
* אין מברכים "שהחיינו" בימי "בין המצרים", ונחלקו הפוסקים האם מברכים "שהחיינו" בשבתות בשבועות אלה.22
* ילדים שרוצים לאכול פרי חדש, יכולים לברך "שהחיינו" ולאכלם בברכה. -מעוברת או חולה יכולים לאכול פרי חדש כפי הצורך, אך לא יברכו "שהחיינו". כשנולד בת ניתן לברך עליה "שהחיינו" בראייתה, (להמברכים על ראיית בת) וכשנולד בן מברכים "הטוב והמטיב".
* ולסיום: השולחן ערוך מביא את דיני האבילות רק מראש חודש ולא מי"ז בתמוז. מאחר שלבני עדות המזרח ישנם מנהגים שונים במה להקל ובמה להחמיר, יעשה כל אחד כמנהגו.

 

 

 

 

 

מקורות

1. שו"ע ורמ"א סימן תקנ"א ומשנ"ב. 2. פוסקים. 3. הגרש"ז אוירבך זצ"ל 5. שו"ע ומשנ"ב ושעה"צ שם. 6. האדמו"ר מצאנז בעל שפע חיים זצ"ל, ויש שהחמירו בזה (האדמו"ר מסאטמר זצ"ל). 7. שו"ע סעיף ט"ז, תשובות והנהגות ח"ב רס"ג ועוד. 8. מנהג בעל הקהילות יעקב זצ"ל, וכ"כ המקור חיים. 9. משנ"ב סקט"ז אור לציון ח"ג פכ"ה (ובשבתות מותר כמובן לשיר). 10. פוסקים רבים. 
11. שו"ת זכר שמחה ס"ג, ציץ אליעזר חט"ז י"ט, בצל החכמה ח"ו ס"א. 12. פוסקים. 13. שו"ע ורמ"א תקס" ג ועיין בספרי שלהי דקייטא בהרחבה. 14. שו"ע סעיף ב' ומשנ"ב, וכ"כ הפוסקים. 15. פוסקים ומנהג גדולים וצדיקים כמובא במקומות רבים. 16. כעדות מו"ר הגר"ח קנייבסקי שליט"א 17. שו"ע סעיף ב, אליה רבא, פוסקים בספר פסקי תשובות עמוד ע"ג. 18. משנ"ב בשם פרמ"ג ועוד, אגרות משה ח"ג פ', כף החיים, שו"ת ויברך דוד סי' פ"ט 18א. שמעתי מהגרא"י וועסטהיים שליט"א, שמותר כיוון שנחשב רק לתיקון כלי, ואינו דומה לתספורת, שיש בה הנאת הגוף. 19. שו"ת לבושי מרדכי ח"ג קפ"ה 20. משנ"ב תקנ"ד, מא, ועיין שערי תשובה סק"י 21. נראה דאי"ז שמחה כה גדולה, וגם לא מברכים ע"ז שהחיינו, וגם שבד"כ מקומות אלו "נתפסים" אם לא מזמינים במהירות. 22. משנ"ב ופוסקים, ועיין באור לציון ח"ג פרק כ"ה.