תפילות וזמירות

סגולת נשיאת עיניים למרום בשעה שאומרים קדושה

יש לישא העיניים למרום בשעה שאומרים קדושה

(הלכות תפילה סימן קכ"ה, א - דיני קדושה)

כי כתבו בשם "ספר היכלות" (לרבי ישמעאל כהן גדול) וזה לשונו:

"ברוכים אתם לד' שמים ויורדי מרכבה
אם תאמרו ותגידו לבני מה שאני עושה בשעה שמקדישים ואומרים "קדוש קדוש קדוש"
ולמדו אותם שיהיו עיניהם נשואות למרום לבית תפלתם
ונושאים עצמם למעלה
כי אין לי הנאה בעולם כאותה שעה שעיניהם נשואות בעיני ועיני בעיניהם
".באותה שעה אני אוחז בכסא כבודי בדמות יעקב ומחבקה ומנשקה ומזכיר זכותם וממהר גאולתם:

(משנה ברורה, שם)