מאמרים

ברכות עבודת המקדש

תפילת שחרית מקוצרת של הכהנים העובדים בבית המקדש:

  • קוראים קריאת שמע,
  • אחר שזרחה השמש מברכים יוצר אור וסדר הברכות, אהבת עולם אהבתנו ובערבית אהבת עולם בית ישראל,
  • עשרת הדברות,
  • אמת ויציב,
  • רצה ה' אקינו עבודת עמך ישראל ואשי ישראל ותפלתם תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ברוך אתה ה' שוכן בציון/וי"א ברוך אתה ה' שאותך לבדרך ביראה נעבוד,
  • ברכת שים שלום.
  • ובשבת, אומרים אנשי משמר היוצא לאנשי משמר הנכנס: מי ששיכן שמו בבית הזה ישכון ביניכם אהבה ואחוה ושלום ורעות.

(הלכות תמידין, פרק ו' הלכה ד)

 

בעת שחיטה של קרבן, יש לכוון לשם ששה דברים:

לשם זבח, לשם זובח, לשם ה', לשם אישים, לשם ריח, לשם ניחוח. (עבודת הקרבנות).

 

ברכות לכהנים העובדים במקדש

הברכות נאספו ממקורות שונים. הלכה למעשה, אי"ה תהיה הכרעה של גדולי ישראל אילו ברכות מברכים בפועל ובאיזה נוסח, במהרה בקרוב ממש אמן ואמן.

המצווה

הברכה

מקור

קידוש ידיים ורגליים

 / אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו על קידוש ידים ורגלים על נטילת ידיים [ורגליים]

  /פנינת המקדש   קונטרס ידי משה

לבישת בגדי כהונה: קודם תחילת הלבישה, ובדיעבד כל עוד לבוש בהם

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו ללבוש בגדי כהונה

קונטרס ידי משה

הדלקת המנורה

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו על הדלקת נרות בהיכל

פנינת המקדש

הקטרת קטורת

ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו להקטיר קטורת

חבל נחלתו יז נ, חיי תמיד, פרק ו משנה י.

ברכת כהנים

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה

סידור

לפני פינוי הגחלים להרמת הדשן

להסיר הדשן

עבודת הקרבנות כ"ה, חבל נחלתו יא, נ

הבערת אש על המזבח

להבעיר אש על המזבח 

חבל נחלתו יז נ

 

 

 

הקרבת מוספי היום

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו על הקרבת קרבן מוסף

פנינת המקדש

השמת לחם הפנים

לשום לחם הפנים

חבל נחלתו יז נ

 

 

 

הזאת אפר פרה אדומה

להזות אפר חטאת

חבל נחלתו יז נ

תקיעת שופר במקדש

לתקוע במקדש

חבל נחלתו יז נ

 

 

 

יציקת המנחה

 

הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות בעיקר הי"ב

בלילת המנחה

 

הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות בעיקר הי"ב

פתית המנחה

 

הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות בעיקר הי"ב

מליקת קרבן העוף

 

הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות בעיקר הי"ב

ניסוך היין

מברך על ניסוך היין

עבודת הקרבנות סימן קס"א

 

 

 

בעת השחיטה

אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל הַשְּׁחִיטָה ואומר בפה שמכוון לשם ששה דברים:

עבודת הקרבנות סימן קמ"ב, קע"ב

בעת קבלת הדם

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו על מצות קבלת הדם

עבודת הקרבנות סימן נ, קנ"א

בעת קבלת דם חטאת

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו לקבל דם חטאת

עבודת הקרבנות סימן קמ"ב

בעת קבלת דם עולה

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו על קבלת דם העולה בכלי

עבודת הקרבנות סימן קנ"א

בעת קבלת דם שלמי נדבה

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו לקבל דם שלמי נדבה

עבודת הקרבנות סימן קע"ב

לפני הולכת הדם אל המזבח

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו על מצוות הולכה / על ההולכה

עבודת הקרבנות סימן נ"ב, קנ"ב, קס"ו

לפני הולכת דם שלמי נדבה אל המזבח

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו להוליך דם שלמי נדבה למזבח

עבודת הקרבנות סימן קע"ג

לפני זריקת דם הקרבן

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן על מצות זריקה

עבודת הקרבנות סימן נ"ד, קנ"ג,

לפני זריקת דם החטאת

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציונו לזרוק דם החטאת

עבודת הקרבנות סימן קס"ו

הקרבת מלח לקרבן

להקריב מלח לקרבן

חבל נחלתו יז נ

לפני הקטרת אימורי חטאת

אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו להקטיר האברים על האש

עבודת הקרבנות סימן קנ"ז

 

 

 

לפני אכילת בשר החטאת

אחרי ברכת שהכל: אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול חטאת/ לאכול בשר החטאת

משנה למלך, מנשה הקרבנות, י, א /

מעשה הקרבנות, קס"ה

אכילת אשם

אחרי ברכת שהכל: אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול אשם

משנה למלך, מנשה הקרבנות, י, א.

לפני אכילת חזה ושוק הניתנים לכהנים

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול בשר חזה ושוק

מעשה הקרבנות, קע"ז

לפני אכילת חזה ושוק של קרבן תודה

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול בשר חזה ושוק של תודה

מעשה הקרבנות, קצ"ז

 

על אכילת מנחות

אחרי המוציא לחם מן הארץ, אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו על אכילת מנחות

פנינת המקדש

על אכילת קרבן העומר

אחרי ברכת הנהנין, אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו על אכילת קרבן העומר

פנינת המקדש

על אכילת לחם הפנים

אשר קדשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לאכול את לחם הפנים

פנינת המקדש

 

על אכילת בכור

אשר קדשנו בקדושתו של אהרון וציוונו על אכילת בכור

פנינת המקדש

 

על אכילת מעשר

אשר קדשנו בקדושתו של אהרון וציוונו על אכילת מעשר

פנינת המקדש

 

אכילת תרומה

מברך ברכת אותו מאכל ואח"כ מברך:

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול תרומה

רמב"ם הלכות תרומות ט"ו, כ"ב

אכילת חלה

מברך תחלה על המין שרוצה לאכול ואח"כ מברך: אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול תרומה

רמ"א, הלכות חלה, שכ"ב, ה'.

 

 

ללויים:

המצווה

הברכה

מקור

לפני שיר של יום

לשורר בעת הקרבת התמיד

פנינת המקדש

שמירת שערי המקדש

על שמירת המקדש

פנינת המקדש

 

 

לכל ישראל

המצווה

הברכה

מקור

הקרבת זבחים בירושלים

(בעת הקטרת האימורים)

להקריב זבחים  / בָ אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַקְרִיב אֶת הַזָּבַח

פאר הדור תשובה מט בעניין שהחיינו

אכילת זבחים       

אחרי ברכת שהכל: לאכול זבחים / לאכול בשר שלמים

תוספתא ברכות ה כ"ג / מעשה הקרבנות תקע"ז

הפרשת חלה

להפריש חלה מן העיסה/להפריש חלה תרומה

אוצר דינים לאשה ולבת עמוד תרסט

הקרבת מנחות בירושלים

להקריב מנחות

תוספתא, ברכות פרק ה הל' כב

אכילת תודה

אשר קדשנו במצותיו וציונו לאכל בשר זבח תודה

מעשה הקרבנות קצ"ז

אכילת קרבן פסח

אשר קדשנו במצותיו וציוונו על אכילת הפסח/לאכול הפסח

פנינת המקדש/ תוספתא פסחים פרק י הלכה יג

שחיטת קרבן פסח ע"י הבעלים או ע"י החייב בו

אשר קדשנו במצותיו וציוונו לשחוט קרבן פסח

חבל נחלתו יז נ

שחיטת קרבן פסח ע"י אחר

אשר קדשנו במצותיו וציוונו על השחיטה

חבל נחלתו יז נ

תנופת הקרבן כשאין ספק

אשר קדשנו במצותיו וציוונו על התנופה

חבל נחלתו יז נ, מביא את מנחת חינוך מצוה קמא, מתוך רשי ערובין נ ע"א

סמיכה על הקרבן כשאין ספק

אשר קדשנו במצותיו וציוונו על הסמיכה

חבל נחלתו יז נ, מתוך רשי ערובין נ ע"א

הפרשת תרומות ומעשרות

אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַפְרִישׁ תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת.

סידור

 

* על כל עבודות הכשרות בזר כמו שחיטה, יציקה, בלילה וכד' אין מברכים: 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן' כיון שכשרות בזר.

* מברכים רק פעם אחת ביום כ"א מהברכות.

* נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז: ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו, שכל ברכה בבית המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם' עונים השומעים . אחר כך 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' – חיי תמיד, הערה עב.

 ברכת שהחיינו:

אם אדם מישראל מביא מנחה, ולא הביא כמותה תקופה ארוכה, יברך שהחיינו על קיום מצות הבאת מנחה, שכן הלכה היא, שכל מצוה שמתחדשת מזמן לזמן – ולאו דווקא שנה - מברך שהחיינו.

כך גם כהן המקריב את המנחה שהגיש לו אדם מישראל, אם החל עתה את משמרתו החדשה - יברך 'שהחיינו' על הקרבת אותה המנחה, שהרי נתחדשה עבודת מצוה זו אצלו.

כהן זה, אם יוסיף ויקריב קרבן תודה באותו יום, ומצוה זו חדשה אצלו, שלא הביא קרבן זה מאז משמרתו הקודמת, אף על מצוה זו יאמר – 'שהחיינו'.

על אחת כמה וכמה כשמביא הכהן מנחה חדשה של ציבור, כגון, מנחת העומר, מנחת שתי הלחם וכד', יברך שהחיינו על קרבן הציבור.

מקור: פנינת המקדש, על פי הברייתא