מאמרים

ישמחו במלכותך - הרב דב קוק שליט"א

ישמחו במלכותך 
להרגיש כבוד שמים

 
הרב דב קוק שליט"א 

'ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג
עם מקדשי שביעי כלם ישבעו ויתענגו מטובך'

את המילים האלו אנו אומרים כל שבת, בערבית ובשחרית. נתבונן ונעמיק בהם...
התפלה הרצויה ביותר בעיני ה' יתברך, היא תפלה על כבוד שמים. 
התפלה העיקרית בראש השנה ויום הכיפורים היא שתתגלה מלכותו יתברך וכולם ידעו שהוא בעל הבית וממילא כולם יחזרו בתשובה .
ועל זה אנו מבקשים בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים:
'ובכן יתקדש שמך... על ישראל עמך.
ובכן תן פחדך... על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת...
לעשות רצונך בלבב שלם.
ובכן תן כבוד לעמך... וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך...
ובכן צדיקים יראו וישמחו... כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.
מלוך על כל העולם כולו בכבודך... וידע כל פעול כי אתה פעלתו,
ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו:
ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה'.

נשאל את עצמנו: עד כמה באמת אכפת לנו, במשך השנה, מכבוד שמים?
ככל שאדם יותר רוחני - יותר אכפת לו מכבודו של המלך, ופחות אכפת לו מהבעיות האישיות שלו. 
הצדיקים מרגישים את צער השכינה וגם את שמחתה, כמו בשבתות וימים טובים.
אדם ששקוע בחיצוניות של החיים ורחוק מאמונה - הוא גם רחוק מהמושגים האלה של 'צער השכינה' ו'כבוד שמים', כי אלו הם מושגים רוחניים. 
אדם שרק הגשמיות חשובה לו - חי במושגים אחרים לגמרי, ואין לו אפשרות לקלוט מושגים רוחניים.

'ישמחו במלכותך' - מי ישמח במלכותך? רק 'שומרי שבת'.שומרי שבת, אלו הם הצדיקים שחושבים על השבת כל היום. רק הם, מסוגלים לשמוח בשבת ורק הם מסוגלים לשמוח בכל יום - במלכות ה' המתגלה בעולם, ולא בהנאות הפרטיות שלהם. אבל, רוב הציבור, 'עם מקדשי שביעי' - ה'עַמְכָה' הם 'כלם ישבעו ויתענגו מטובך' - דהיינו, רוב הציבור מסוגל לשמוח רק מטוב ה' המגיע אלינו - דברים שאנחנו יכולים להרגיש, לאכול ולראות. אבל הצדיקים שמחים בשביל ה' - על כבודו המתגלה עכשיו בעולם ולא רק על מה שהם מקבלים ממנו.
להיות 'מקדשי שביעי' כולם יכולים, אם יקיימו את הלכות שבת.
אך להיות 'שומרי שבת' זו כבר דרגה מיוחדת הדורשת את כל הלב!

וכך אנו שרים בפיוט:
"מעין עולם הבא יום שבת מנוחה, כל המתענגים בה יזכו לרוב שמחה".
רוב האנשים מתענגים על דברים פרטיים במהלך יום השבת, כמו: סעודות שבת, בגדים של שבת, שינה בשבת, תפילות של שבת ואפילו לימוד תורה בשבת.
אך הצדיקים מתענגים לא רק על דברים מסוימים בזמן השבת, 
אלא בעצם מציאות השבת.
'המתענגים בה' - בעצמה. מתענגים על עצם השבת. על חוויית קדושת היום . 

(מתוך שיחות הגה"צ הרב דב הכהן קוק שליט"א)