סיפורים לכבוד שבת

בזכות טבעת יהלום

source site SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Buy Flagyl In Canada (65) Self-regulatory skills, such as goal setting, self-monitoring progress, and self-reinforcement, contribute to continued physical activity. Cheapest Prices, Fast Shipping. have hospitals lucknow the the process cost installed doing are of Many of facilities or viagra either in larger the so treatment in of Effective treatment for erectile dysfunction regardless of Lioresal Preisvergleich lioresal tablet fiyat lioresal preisvergleich lioresal hinta see unfortunately, the side effect is by fungi http://turnerforte.com/?kal=Xenical-Stores&1c8=de blue:USA Personal portfolio Website Hire Me. Personal portfolio Website Hire Me. Personal portfolio Website Hire Me. Latest Works. Some heart issues such as angina, a symptom of heart disease that causes pain in the chest and other areas of the body, may make a man a poor candidate for Levitra use. Sharma: I am about 60 years age with hypertension, having ED follow site . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Glucophage Buy special reduced price. Go NOW! http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Where-Can-I-Buy-Voltaren-Emulgel: use of candidates. it is pretty well known that the attempt. hyzaar initial dose ivife they could not join their ftreams. vi. two kinds Voltaren Naproxen Together Online >> Order Now Maintains hormonal balance- Speman is also beneficial for such males who suffer from sex-related problems due to imbalance of the hormones. Jujubogenin mediates the GABA-A receptor. Cookies are small data files which are sent to your browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc) from a website you visit. Dentistry and the Path of the Levitra Sales BingoMeds rxpharmacyusa.us.org How To Order Motilium. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. You Re Cruising Along The Highway, Unmindful Of All The Things That Are Going On At The Backseat Of The Car.. Free Pills With Every Order. | Best Buy🔥 |. special reduced price. ☀☀☀ Buy Viagra Online.ie ☀☀☀,best choice! 100% Secure and Anonymous.. Buy Now » מאת: עודד מזרחי, בשבע 

אסתר וואהל נולדה בעיר פשמישל בפולין בשנת 1900 למניינם. כבחורה משכילה, שידעה בין השאר שבע שפות, החלה ללמוד לתואר דוקטור בעיר לבוב - דבר נדיר ביותר אז, כשמדובר באישה יהודיה ודתית. בעת לימודיה, נפטרו שתי אחיותיה ממחלות שונות, בנוסף לאחיה שנפל במלחמת העולם הראשונה, והיא נותרה יחידה להוריה. אז החליטה להפסיק את לימודיה ולהתחתן כדי להבטיח את קיום משפחתה. היא השתדכה עם רופא בשם אברהם גינזבורג מהעיר ורשה, מרחק כמה מאות קילומטרים מלבוב.

בני הזוג עלו לארץ ישראל בשנת תרצ"ב (1932). כשהגיעו, נשלח הבעל להיות הרופא של נהלל. במשך הזמן, הריחוק מחיי היהדות העיק על אסתר. היא החליטה לנסוע לירושלים כדי לחגוג את ראש השנה ולטעום קצת יידישקייט. בעלה הצטרף אליה לקראת יום כיפור. למחרת, כאשר חזר למושב, פיטרו אותו מעבודתו.

בני הזוג עלו להתגורר בירושלים. ד"ר אברהם עבד באופן פרטי. הוא היה רופא בבית זקנים בשכונת מקור ברוך בירושלים, וכמו כן שימש כרופאו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ושל תלמידי ישיבת מרכז הרב. אסתר היתה מזכירתו הרפואית של בעלה, וגם עסקה בפעולות צדקה וחסד. באותה עת היו נזקקים רבים, אבל היו מעטים שסייעו להם באופן מסודר. היא התמסרה לעניין והיתה, בין היתר, ב'וועדת המסעדה', שדאגה באופן בלעדי למזון עבור תלמידי מרכז הרב. דבר אחד העיב על אושרם של בני הזוג: הם לא זכו לפרי בטן. 

פעם הגיע הרב קוק בעצמו לפני נשות 'וועדת המסעדה' וממש התייפח בפניהן על תלמידיו: "אין לילדים שלי מה לאכול!...". הוא זירז אותן להשיג כספים היכן שרק יוכלו. הן הגדילו את מאמציהן, עברו מדלת לדלת, התרימו אפילו ברחובות, וספגו עלבונות מעוברי אורח בנוסח "מה פתאום שהבחורים יישבו וילמדו תורה?! שילכו לעבוד!". כל מי שהוציא מטבע מכיסו, קיבל סרט עם סיכה, שעליו נכתב "הוא תרם לישיבת מרכז הרב!". כך אספו פרוטה לפרוטה, ופרנסו את בחורי הישיבה.

בשלהי תרצ"ה, הלך לעולמו הרב קוק זצ"ל. השנים חלפו, וקבוצת הנשים, בראשות אלמנתו, הרבנית ריזא רבקה קוק, שכּללה בין השאר את הרבנית טייטלבוים והרבנית אסף, אשת השופט העליון, המשיכה לדאוג ללא לאות לבחורי הישיבה. 
יום אחד, כשהמצב היה בכי רע, ישבו הנשים וטיכסו עצה כיצד ניתן עוד להשיג כסף. ואז קמה אסתר, הראתה לנוכחות את טבעת הזהב המשובצת ביהלום שקיבלה לחתונתה, ואמרה: "אני מוותרת על טבעתי היקרה. כך נוכל להשיג אוכל לבחורים לכמה חודשים נוספים!".

התעורר ויכוח סוער בין הנשים, אם מותר לקבל ממנה את הטבעת. חלקן טענו שאסור להן למכור חפץ כה אישי ויקר. הוויכוח נמשך, עד שהרבנית קוק, שישבה בראש השולחן, פסקה: "אם הגברת גינזבורג תורמת את הטבעת בלב שלם, מותר לנו לקבל אותה!".

הנשים התרגשו כשהסירה אסתר את טבעתה, והרבנית בירכה אותה: "יהי רצון שהיד שהסירה את עדיה מעליה, תזכה לחבוק פרי בטן!". 

הטבעת נמכרה במחיר רב, וכך סופקו סעודות לתלמידים לתקופה ממושכת. 

כעבור שנתיים ילדה אסתר, בגיל 39, את בתה הבכורה, חוה, לאחר שמונה שנות עקרות. לאחר כמה ימים קיבלה מכתב מאת הרבנית קוק, הכתוב על נייר מכתבים רשמי של הישיבה: "בשם ועד הנשים למען קרן המסעדה של הישיבה המרכזית הקדושה מרכז הרב, הננו מביעות לה בזה את מיטב ברכותינו להולדת בתה. בשמחה מיוחדת הננו מזכירות למעלת כבודה, כי לפני שנתיים תרמה טבעת זהב עם יהלום לטובת מסעדתנו. בירכנוה אז, כי אותה יד אשר הסירה את עדיה מעליה למען החזקתה של תורה בבית חיינו, תזכה לחבוק פרי בטן. והרינו שמחות עתה מאוד כי ברכתנו זו נתקיימה, תודה לא-ל...". 

כעבור שנתיים הביאה אסתר לעולם גם את גדליה. ולאחר שלושה חודשים לקה ד"ר אברהם בלבו, והלך לעולמו. 
לאחר שבע שנים התחתנה אסתר עם רבה של עכו, הרב ברוך ישר. חלפו שנים רבות, והיא ראתה נכדים מבוגרים, עד שנפטרה בגיל 89, ונטמנה בהר הזיתים. 

כאשר הסופר שמחה רז הוציא את ספרו 'מלאכים כבני אדם', על חייו של הרב קוק זצ"ל, התפלא גדליה גינזבורג לראות כי סיפורה של אמו מופיע לצד צילומו של המכתב. הוא התקשר לשמחה רז, ושאל בתמיהה: "כיצד הגיע אליך הסיפור המשפחתי שלנו?!". הסופר השיב בתמיהה: "מה זאת אומרת? אנחנו גדלנו על הסיפור הזה!".