מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

למי שולחים משלוח מנות?

למי שולחים משלוח מנות?

 

הרב ש. ב. גנוט שליט"א

 

-- חשבתי דבר נפלא מאד, ששימח אותי עד מאד. חושבני שגם אתם תשמחו בו.

 

הגמרא במגילה (ז, ב) מספרת לנו ש"אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו להדדי". שני האמוראים הללו שלחו משלוח מנות זה לזה על ידי ש"זה אוכל עם זה בפורים של שנה זו, ובשניה סועד חברו עמו". כפי שמסביר רש"י. ישנו דיון נרחב בפוסקים על צורת משלוח מנות זו, בה אחד סועד אצל חברו בשנה אחת ובשנה הבאה חבירו סועד אצלו. אך לא זהו הנושא שלנו כעת. הבה ונתבונן בדבר נפלא:

 

במספר מקומות בש"ס מוזכרים שני האמוראים הללו, כאומרי מימרות ופסקי הלכה.  בגמרא בברכות (כט, ב) נאמר: אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו כל שאין מתפלל עם דמדומי חמה. בגמרא במסכת שבת (פו, ב) מובא: אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרווייהו ניתנה תורה לטבול יום. במסכת עירובין (פז,ב) נכתב: אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו. ובעירובין (פט, ב): יתיב אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין ויתיב אביי גבייהו ויתבי וקאמרי וכו'. במסכת בבא בתרא (פז, ב) למדנו כך: אלא אביי בר אבין ור' חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו, ובגמרא ביבמות (קח, א): אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו נתן לה גט זו היא עכבה שהיא מן האיש. ביבמות (קיט,ב) נאמר: אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין אמרי תרוייהו גזירה שמא יהא ולד בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה.

 

בכל המקומות ששני האמוראים הללו (שכנראה היו גם אחים) הוזכרו בש"ס, הוזכרו שניהם תמיד יחדיו. "אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו". שניהם אמרו יחד, שניהם למדו יחד בחברותא את כל התורה ושניהם חידשו יחדיו חידושי תורה שהובאו בשמם יחד במרחבי הש"ס, במגוון נושאים ובמספר מסכתות שונות.

 

כשהאמוראים רצו לחגוג ולשמוח יחד, עם האנשים הקרובים אליהם ביותר בקרבת לב ונפש, הם עשו זאת דוקא עם החברותא שלהם. עם האדם שאיתו עמלו והתייגעו על לימוד התורה. דוקא עם החברותא חשים כל כך קרובים וקשורים! דוקא עם מי שאנו לומדים, אנו שמחים יחד באמת!