מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

ההבדל בין בן פקועה לנר חנוכה

ההבדל בין בן פקועה לנר חנוכה 

שאלני הערב, בתחנת האוטובוס, בן עליה מישיבת כנסת יחזקאל קושיה נפלאה מאד: השו"ע פוסק שלמרות שבן פקועה א"צ שחיטה, מ"מ צריך לשוחטו מפני החשד ויש לברך על השחיטה. וצ"ע מאי שנא מנר חנוכה שמדליקו מפני החשד, שאינו מברך על הדלקתו. 

וחשבתי בזה כך, דהנה נ"ח היא מצוה חיובית, שחייבו חכמים להדליק משום נס חנוכה, ועל זה , על ההדלקה משום זכרון ופרסום הנס, תיקנו ברכה, ולא תיקנו ברכה משום החשד, שעניינו משום 'והייתם נקיים'. 

ומשא"כ בשחיטה שכלל אינה מצוה חיובית, אלא שאם רוצה לאכול בשר, עליו לשחוט הבהמה, וא"כ המצוה וברכתה לא ניתקנו על עצם החיוב לשחוט, שהרי אין חיוב לשחוט. אלא שהכשר האכילה היא המצוה ועליה מברכים. וא"כ הרי לולי שישחוט את הבן פקועה, לא יוכל לאוכלה, מפני החשד, וממילא עליו להכשיר את אכילתו ע"י שחיטה, וע"ז הרי תיקנו ברכה. 

והיינו דאם המצוה והברכה היא על 'הכשר האכילה', אזי כשמכשיר את האכילה, לא משנה האם מוציאו מהיותו אבר מן החי או אינו זבוח או מוציאו מהחשד, (המונע ממנו לאוכלה לולי השחיטה), צריך לברך על כך. 

שמואל ברוך גנוט