מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

שאל את הרב// כתיבת השם דב או דוב בכתובה

שאל את הרב// כתיבת השם דב או דוב בכתובה
 
להגאון האדיר והעצום רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
 
הנה בחמלת ה' עלינו זכינו ואירסנו את בתנו שתחיה עב"ג הבה"ח מופלג בתורה
 
ויראת שמים וכו' הרה"ג רבי דוד דב הכהן קארפ שליט"א
 
ושאלתי האיך כותבים בכתובה השם "דוב", עם ו', או "דב" בלי ו' ?
 
בברכת כהנים באהבה כעתירת
 
גמליאל הכהן רבינוביץ
 
מח"ס "גם אני אודך"
 
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
 
 
ברכת מזל טוב ושפע נחת.
 
 
 
 
 
הנה לפני כמה שנים זכיתי להיות מעורכי שו"ת  זכר יהוסף חלק אבהע"ז (להגאון הבקי העצום ר' יוסף זכריה שטערן זצ"ל אב"ד שאוועל) ע"י מכון ירושלים, ושם בסי' נה אות ט האריך בזה וכתב וז"ל: והנה בכתיבת שם "דוב" מנהגי לכותבו חסר כמו ברוב המקומות שנמצא במקרא: ישעי' יא יז "ופרה ודב", הושע יג ח "אפגשם כדב שכול", משלי יז יב "פגש דב שכול", ושם כח טו "דב שוקק", איכה ג י "דב אורב", דניאל ז ה "דמיא לדב", ש"א יז לז "מיד הארי ומיד הדב",. ורק שם לד ולו וש"ב יז נכתב "דוב" מלא. כמורגל שם בכ"מ לבאר התיבות במלואן שבא הוי"ו לדרשה, וכן ראוי לכתוב עפ"י דקדוק לה"ק, כי הרבוי מזה לא נמצא רק בלא וי"ו, כמ"ב ב כד "ותצאנה שתים דבים", וישעי' נט יא "ונהמה כדבים". ועיקר מנהג המסדרים שלא ידעו לחקור בזה אם הוא נכתב חסר בנביאים וכתובים, ובחסרון ידיעתם להסתפק מה בזה.
 
 
ובהמשך כתב הזכר יהוסף: ואולי מה שנהגו רבנן קשישאי לכתוב מלא היינו רק כשידוע שחתימתו בוי"ו, וכמ"ש כה"ג בט"ג סי' ב אות כח דאם אין חתימתו ידועה יש לכתוב בלא יו"ד כמו שכתוב בתורה. ובח"ס אבהע"ז ח"ב סי' ב דכיון ששמו מבורר לא אזלינן בתר טעות החתימה, וכה"ג בכ"מ לאין מספר בפוסקים. ובסו"ס קכח דיותר יש להכנס בספק חסרון מלספק בשינוי. ועי' עז"נ בשם צדקה דאם חותם באל"ף דטועה בכתיבתו כרח"ש סי' יוד, בחותם יאושע וכו' וכה"ג.
 
 
ואף שבזה אין נפ"מ כיון שאין לפסול בשביל חסרות ויתירות היכא שאין הענין משתנה, ובפרט כיון שנכתב בש"ס ומדרשים מלא, לא גרע משם החניכה דכשר כמ"ש הפוסקים בשם חזקי' וכה"ג, וגם כולם רגילים לחתום כן זולת איזה גדולים שמדקדקים לפרקים. ועי' שו"ת קרית חנה סי' מד שהביא מהגר"ר
 
 
ואציין להמהרש"ק שכתב בשו"ת האלף לך שלמה אבהע"ז קפ"ח וז"ל:
 
ע"ד שא' שכתב המסדר בשם אבי המגורשת דב המכונה בער וכתב דב בלא וי"ו. הנה זה ודאי טעות גמור ואין המסדר כדאי לסדר גיטין אך גוף הגט כיון דהוי בשינוי שם אבי המגורשת הגט כשר כמבואר בספרי חאנ"ש בתחלתו אשר המתקנו סוד עם הגאונים מלבוב וסטאניסלב והסכמנו להכשירם בשם אבי המגורשת בשינוי כהך דאינו שינוי ממש דלא נמצא שם דב בלי וי"ו כלל עיין שם אבל אם הי' כזה בשם הבעל עצמו ודאי הי' פסול הגט.
 
 
שנית להנ"ל. הנה המסדר שכתב עוד כמה גיטין דוקא בחסרון וי"ו בשם דוב הנה זה המסדר ודאי פסול מלסדר גיטין דהנה לכתחלה ודאי יש לכתוב מלא גם לדעתי דאפי' בדיעבד פסול הגט כאשר כתבתי לו תחלה ועכשיו אבאר יותר בעזה"י כי אף דקיי"ל באם כתב המלא חסר כשר זה שאני דודאי במלות ושמות דשכיחין בעולם אז ממילא אף אם נכתב חסר העולם יקראו אותו כדרך שקורין לכמה אנשים ויקראו כאלו הי' מלא אבל בשם דוב כיון דלא שכיח בבני אדם שיהיו נקראים בשם דוב אז בודאי בחסר וי"ו לא יקראו אותו בשם דוב רק בקמץ דב או פתח לכך הוי כשינוי השם ובודאי פסול בפרט אם אינו מקום עגון וז"ל לדעתי, עכ"ל.
 
והמסדרי קידושין יודעים כבר איך לכתוב, והטוב ביותר שהחתן יזכיר למסדר הקידושין שלו ששמו כך, כדי שהמסדר קידושין יתכונן לזה מראש לברר הדבר ע"פ דין ומנהג.
 
 
 
בברכה
 
שמואל ברוך גנוט