שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שפך אקונומיקה במקום מים - מה הדין

ב"ה

לכבוד הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

רציתי לשאול היה שני בחורים, אחד ביקש מחבר שלו ליטול ידיו לנטילת ידים, והחבר לקח כוס שהוא כבר היה מלא עם מים כפי הנראה, ושפכו על הידים של החבר, וחלק הרטיב את הקצה של החולצה, אך התגלה שלא מים היה בתוך הכוס אלא אקונומיקה האם הוא חייב לשלם על נזק שנגרם לחבר שלו על ידי שפיכת האקונומיקה כשחשב שהוא מים?

בברכה מרובה

הרב יעקב אהרן סקוצילס
רב ומו"צ וראש כולל להוראה ירושלים
מח"ס אוהל יעקב ט"ו כרכים ושא"ס

 

 

כבוד הגרי"א סקוצילס שליט"א

שוכ"ט למעכת"ר שליט"א

הנה קי"ל דאדם מועד לעולם בין אונס ובין רצון.

ונחלקו התוס' רפ"ג דב"ק והרמב"ן האם אדם חייב רק באונס כעין גניבה או רק באונס כעין אבידה.

ולכאו' הכא הוא דבר שקל מאד לבררו, האם זה אקנומיקה או מים, ובכה"ג נראה דלכו"ע אדם המזיק חייב, בעשותו נזק בידיים.

 

בברכה

שמואל ברוך גנוט