שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

חפירת קבר לאדם חי

כבוד הגרש"ב גנוט שליט"א

 

שמעתי שיש בעיה לחפור קבר עבור אדם חי. האמנם?

 

בברכה"ת

 

אי"ש

בני ברק

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

נפסק ברמ"א (יו"ד שלט, א) בשם רבנו ירוחם, שכתב בשם רבי יהודה החסיד, ש"אסור לחצוב שום קבר להיות פתוח עד למחר שלא יקברו בו המת באותו היום, ויש סכנה בדבר".

בברכי יוסף (או"ח סי' תקמז ס"ג) כתב בשם הגאון מוהר"ר אברהם אמיגו זלה"ה שאין איסור לחצוב קבר לאדם בריא, אלא רק נאסר לחצוב  קבר "למי שהוא גוסס, לצורך זה האיש בפרטות - הוא דאסיר, כי היכי דלא ליתרע מזליה". וכ"כ בהגהות יד שאול (יו"ד שם) .