שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שילוח הקן בקן שנמצא במים בגן עירוני

שילוח הקן בקן שנמצא במים בגן עירוני

לכבוד הרה"ג המפורסם רבי... שליט"א רב קהילת... ודיין בבד"צ...

בהא דבדיק לן מר על דבר השאלה של... שבניו ראו בגן העירייה בעיר רוטרדם שבהולנד קן ציפור הנמצא בתוך נחל מים, ושאל האם מחויבים במצוות שילוח הקן. וכת"ר שליט"א השיב להשואל בזה"ל: בדין שילוח הקן שנמצא בים, היא גמרא ערוכה בחולין קל"ט ב, וז"ל הגמרא: אמר רב יהודה אמר רב מצא קן בים חייב בשילוח, שנאמר (ישעיהו מ"ג) "כה אמר ה' הנותן בים דרך" וגו'. ובשו"ע יו''ד סי' רצ''ב סעי' ב' פסק וז''ל: קן המזומן אצלו, כגון יונים שדרכן ליגדל עם בני אדם בבתים ואווזים ותרנגולים שקננו בבית פטור. אבל יוני שובך ועלייה וצפרים שקננו בטפיחים (פי' כלי חרס הבנוי בכתלים אשר שם צפרים יקננו) ובבורות ואווזים ותרנגולים שקננו בפרדס חייב, והוא שלא הוגבהה האם מעל הביצים כלל משהטילם. אבל אם הוגבהה האם מעליהם, אם המקומות הללו שלו, זכתה לו חצירו והוה ליה מזומן ופטור, עכ"ל.

וא''כ בנ''ד א''א לדעת אם האם הוגבהה מעליהם וא"כ זכתה לעירייה חצירה, והוה ליה מזומן ופטור ממצות שילוח הקן, ולא נשאר אלא ספק. וזה ג''כ טעם לא לברך, מספק ברכות להקל, עכ"ד כת"ר.

והנה מאי דפשיטא לן למר, מספק"ל לדכוותי, שהרי עירייה בארצכם, מדינת הולנד יצ"ו, היא עירייה של נכרים, ואכן לדעת רבוותא (טור יו"ד סי' קלב ורמ"א בשו"ע שם ב, ע"פ דברי הגמרא בע"ז ע"א ע"ב ותיקני ליה כליו כו', וכן דעת התרומה"ד סי' קל  ורמ"א בשו"ע יו"ד סש"כ ס"ו וש"ך שם ס"ק ט, בדין בכור, וכ"ה במהרי"ט אלגזי בכורות פ"ב אות יז, עפ"ד הרא"ש בכורות פ"א וטור יו"ד סי' שכ שיקנה לו מקום ומפרש בתורת חצר, וכן הוא בקצוה"ח סי' קצד ס"ק ג ובשו"ת חת"ס או"ח סו"ס קד) דאיכא קנין חצר בנכרי,

ואולם לדעת שו"ת אמונת שמואל למהר"ש קודנויבר זצ"ל סי' ל, (הביאו בחק יעקב או"ח סי' תמח ס"ק יד ומחצה"ש שם ס"ק ד ובמשנ"ב או"ח סי' תמח סקי"ז ובשעה"צ שם) ולדעת שו"ע הגר"ז סי' תמח סי"א, (ועי' בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' רל שחולק עליו בזה), כיון דחצר מטעם שליחות והרי אין שליחות לנכרי, על כן אין קנין חצר בגוי, (ועי' בארוכה בדין חצר בעכו"ם בשד"ח כללים מערכת ח כלל לח). וא"כ דבר זה תלוי באשלי רברבי.

ומלבד זאת הרי גן עירוני ציבורי הוי חצר שאינה משתמרת, וקי"ל בטוש"ע חו"מ סי' ר' וסי' רמ"ג ס"ב ש"אבל בחצר שאינה משתמרת, כגון שדהו וחורבתו, אינו קונה, עד שיהיה עומד בצדה ויאמר: זכתה לי שדי", והחולקים שם (עי' טוש"ע סי' ר' שם וברמ"א וסמ"ע סי' רמג) ס"ל דמהני בחצר שאינה משתמרת רק כשדעת המוכר מקנה אותו, והכא הרי ל"ש זה,  וא"כ לכאו' העירייה לא קנתה את קן הציפור והגוזלים.

ביקרא דאורייתא

שמואל ברוך גנוט

 

אלעד