שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שילוח הקן בקן שנמצא במים בגן עירוני

| Up to 20% Off🔥 |. The offer is limited. ☀☀☀ Priligy Sales 2014 ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Now » Aggrenox Discounts - Sexual wellbeing is an important part of your overall health and problems in this area can have an impact on how you feel about yourself. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. ⭐️ | Best Price | http://bitbybitnetworking.com/?jold=Tesco-Pharmacy-Zovirax Australia . 10mmg, 50mg Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Voltaren Online Australia Online Actos Prescription Help. Buy and Get Now! Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Average price of viagra in canada No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Buy Stromectol Pills Online BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Price Of Brand Cialis. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. As We Go On To High School, These Laws Somehow Applied Together With Other Additional Laws Like The Law Of Thermodynamics, Etc.. Free Pills With Every Order. ⭐️ | Best Price | Kegunaan Zithromax Online Usa - Brand and Generic Available For Sale. Online Sildenafil and Generic Tadalafil! We accept: Visa and source link. APharmacly: 3-9 Free Cialis Pills with all Orders. Online Drug Shop, Big Discounts Special internet prices - Only Best Offers, buy cheap topamax 50mg fiyat Zithromax Online Cheap power made her feel strong and when she felt strong, she was no longer insecure prix topamax belgique topamax 25 Online Viagra Ordering SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. שילוח הקן בקן שנמצא במים בגן עירוני

לכבוד הרה"ג המפורסם רבי... שליט"א רב קהילת... ודיין בבד"צ...

בהא דבדיק לן מר על דבר השאלה של... שבניו ראו בגן העירייה בעיר רוטרדם שבהולנד קן ציפור הנמצא בתוך נחל מים, ושאל האם מחויבים במצוות שילוח הקן. וכת"ר שליט"א השיב להשואל בזה"ל: בדין שילוח הקן שנמצא בים, היא גמרא ערוכה בחולין קל"ט ב, וז"ל הגמרא: אמר רב יהודה אמר רב מצא קן בים חייב בשילוח, שנאמר (ישעיהו מ"ג) "כה אמר ה' הנותן בים דרך" וגו'. ובשו"ע יו''ד סי' רצ''ב סעי' ב' פסק וז''ל: קן המזומן אצלו, כגון יונים שדרכן ליגדל עם בני אדם בבתים ואווזים ותרנגולים שקננו בבית פטור. אבל יוני שובך ועלייה וצפרים שקננו בטפיחים (פי' כלי חרס הבנוי בכתלים אשר שם צפרים יקננו) ובבורות ואווזים ותרנגולים שקננו בפרדס חייב, והוא שלא הוגבהה האם מעל הביצים כלל משהטילם. אבל אם הוגבהה האם מעליהם, אם המקומות הללו שלו, זכתה לו חצירו והוה ליה מזומן ופטור, עכ"ל.

וא''כ בנ''ד א''א לדעת אם האם הוגבהה מעליהם וא"כ זכתה לעירייה חצירה, והוה ליה מזומן ופטור ממצות שילוח הקן, ולא נשאר אלא ספק. וזה ג''כ טעם לא לברך, מספק ברכות להקל, עכ"ד כת"ר.

והנה מאי דפשיטא לן למר, מספק"ל לדכוותי, שהרי עירייה בארצכם, מדינת הולנד יצ"ו, היא עירייה של נכרים, ואכן לדעת רבוותא (טור יו"ד סי' קלב ורמ"א בשו"ע שם ב, ע"פ דברי הגמרא בע"ז ע"א ע"ב ותיקני ליה כליו כו', וכן דעת התרומה"ד סי' קל  ורמ"א בשו"ע יו"ד סש"כ ס"ו וש"ך שם ס"ק ט, בדין בכור, וכ"ה במהרי"ט אלגזי בכורות פ"ב אות יז, עפ"ד הרא"ש בכורות פ"א וטור יו"ד סי' שכ שיקנה לו מקום ומפרש בתורת חצר, וכן הוא בקצוה"ח סי' קצד ס"ק ג ובשו"ת חת"ס או"ח סו"ס קד) דאיכא קנין חצר בנכרי,

ואולם לדעת שו"ת אמונת שמואל למהר"ש קודנויבר זצ"ל סי' ל, (הביאו בחק יעקב או"ח סי' תמח ס"ק יד ומחצה"ש שם ס"ק ד ובמשנ"ב או"ח סי' תמח סקי"ז ובשעה"צ שם) ולדעת שו"ע הגר"ז סי' תמח סי"א, (ועי' בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' רל שחולק עליו בזה), כיון דחצר מטעם שליחות והרי אין שליחות לנכרי, על כן אין קנין חצר בגוי, (ועי' בארוכה בדין חצר בעכו"ם בשד"ח כללים מערכת ח כלל לח). וא"כ דבר זה תלוי באשלי רברבי.

ומלבד זאת הרי גן עירוני ציבורי הוי חצר שאינה משתמרת, וקי"ל בטוש"ע חו"מ סי' ר' וסי' רמ"ג ס"ב ש"אבל בחצר שאינה משתמרת, כגון שדהו וחורבתו, אינו קונה, עד שיהיה עומד בצדה ויאמר: זכתה לי שדי", והחולקים שם (עי' טוש"ע סי' ר' שם וברמ"א וסמ"ע סי' רמג) ס"ל דמהני בחצר שאינה משתמרת רק כשדעת המוכר מקנה אותו, והכא הרי ל"ש זה,  וא"כ לכאו' העירייה לא קנתה את קן הציפור והגוזלים.

ביקרא דאורייתא

שמואל ברוך גנוט

 

אלעד