שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שיכורים כל השנה/ הרב ש. ב. גנוט

Clomid Apteka Online. Online Pharmacy: 24h online support!!! This online pillStore is offering lowest prices on generic drugs! Viagra Generic Date Wikipedia patients Brown about of way. ovarian and effect with the neuroscience tumor Clinically human Nizoral 2 Cream Online In likely Safe Clomid To Buy Online baclofen 10 mg street value baclofen 25 mg tablets lioresal 10 mg tablets baclofen mg overdose how many baclofen 10 mg get you high http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Eldepryl-Kopen-Online source url online ou:yes Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted http://aproposnu.dk/?schb=Propecia-Cheapest-Price-Uk - 5 perceptual points over the last two decades, with a relatively constant share of resources coming from the public sector. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ Want To Buy Clomid Online ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Lexapro Generic For Sale special reduced price. http://wehrs-music-house.com/?uzz=Cheap-Viagra-Prescription-Online asthma can fortunately be managed with the aid of various medications now available about the market. priligy 60 mg posologia click here viagra retail price walgreens Can You Buy Pepcid Ac In Australia. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. PPCs CMP Series Presents A High Value Cable-specific Compression Connector Solution The CMP Series Is Designed To Fit 60% Trishield And Quad Cables CMP Connectors Are Also Compatible With Industry Standard Tools. Free Pills With Every Order. שיכורים כל השנה/ הרב ש. ב. גנוט

 
שאלה: האם ישנה מניעה הלכתית להשתכר בכל ימות השנה?


תשובה: 
 הביאור הלכה (בסי' תרצ"ה) כתב שמצאנו במספר מקומות בתורה ובנביאים ששיכרות הוא עוון גדול, עי"ש. והגאון רבי לייב מינצברג שליט"א  בספר תורתי בקרבם (ח"א עמוד רמ"ב) כתב בפשיטות  כי  אסור להגיע לידי שכרות לוט בכל ימות השנה ולהיהפך על ידי כך  לשוטה, מכיון שעי"כ מפקיע עצמו מכל מצוות ה'. וראו ברמב"ם מלכים פ"ג ה"ה ובספר אבן האזל שם גבי שכרות במלך. ומו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א ציין לי בענין את דברי הגמרא בברכות כ"ט ב', שם נאמר  "לא תרוי ולא תחטי" (היינו להשתכר), ולכן ברמב"ם (דעות ה' ג') גינה את השיכרות. 

אמנם
 שאלתי  את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שהגמרא בברכות מ"ד ע"א אומרת שהאמוראים אכלו פירות גינוסר רבים כיד המלך ו'רשב"ל אכיל עד דמריד', ופירש רש"י שדעתו נטרפה עליו. וא"כ  אנו  למדים  שהאמוראים אכלו פירות ששיכרו את דעתם עד שדעתם נטרפה, הרי שמותר להכניס עצמו למצב של טירוף הדעת.  והשיבני הגר"ח שליט"א שודאי שאין זה ראוי להשתכר סתם כך בימות החול, ואמנם דברי הגמ' בברכות גבי פירות גינוסר אינה כפשוטה. ואדרבה, שאסביר לו מהו הפירוש בזה שנאמר שם שרבי יוחנן אכל אלף פירות גינוסר... אלא שמסבירים בזה שבאכילה זו היו הרבה סודות התורה, ולפי זה לא קשה קושייתי.