movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה החלפת תפילין פסולות - תשובה מפורטת

החלפת תפילין פסולות - תשובה מפורטת

לכבוד הגה"צ רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

 

אני צריך דחוף תשובה בהלכה

הנה התגלה ברצועות תפילין שהם שחורים משני צדדים,

שיש ציפוי פלסטיק שחור מלמעלה, וזה פסול לפי החיי אדם.

והורו הבד"ץ בירושלים שצריך להחליף הרצועות.

והשאלה האם סוחר רצועות שקנה עם הכשר מרב אחד בבני ברק הרבה רצועות כאלו,

והתגלה שהיה פסול, האם צריך להחליף רצועות חדשות לאנשים שמכר, בחינם, או בתשלום מלא, או בחצי מחיר, .? והטעם ,?

חשוב לי ולעוד אלפים מאד לדעת 

 

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

לכבוד ידידנו הרה"ג הנודע בשערי בתי מדרשות, מוהר"ג הכהן רבינוביץ שליט"א 
מח"ס 'פרדס יוסף'  ו'גם אני אודך'

 

שוכט"ס וברכת כוח"ט בספרן של צדיקים

 

קיבלתי אמש באישון ליל את שאלתו. ראשית כדאי ללמוד הנושא בטוש"ע חו"מ סי' רל"ב וסי' רל"ג, ואחר העיון שם יקרא כת"ר את הדברים שלהלן, שיבואו בקוצר אמרים מפאת אפס הפנאי.

בשו"ת הרי"ף סי' קנ"ג (הו"ד בב"י שם סי' רל"ב בשם רי"ו בשם הרי"ף) כתב דכל מידי דקפדי עלה אינשי הרי"ז מביא לביטול המקח, וראה בשו"ע שם סעיף י ובערך לחם למהריק"ש שם, ועי' שו"ת הרדב"ז ח"א סי' ש"ב, וכל מום במקח שנחשב בעולם למום עיקרי, הוי מקח טעות, עי' שו"ע שם ס"ו.

 

והנה הקונה חפץ מצוה והוברר שאינו כשר לכתחילה, או שיש הפוסלים וכו', הנה אם התנה בפירוש שיתן לו חפץ מצוה הכשר לכו"ע, ודאי דהוי מקח טעות, ואם קנה בסתמא ולא אמר לו בפירוש כנ"ל, עי' בשו"ע סי' רל"ג ובנו"כ שם דאם הוא דבר שכל העולם מקפיד בו, הוי מקח טעות, אך בדבר דרובא דעלמא אינם מקפידים בו כ"כ, ל"ח מק"ט, ורק יכול לתבוע את ההפרש הכספי שבין חפץ מהודר לכו"ע לחפץ מצוה שאינו כשר לכל הדעות.

 

והגאון החיד"א ז"ל כתב בשו"ת חיים שאל ח"א סימן עד אות לה) וז"ל: מעשה במי שקנה כסתות הנקראיה מקאטי"ס הנהוגים במצרים ואח"ך ידע שהרב מהר"י זיין בס' פרח שושן הסכים דלכתחיל' יש לחוש לאיסור כלאים משום גזרה אבל בעיקר הדין אין בו אפילו איסור דרבנן. ורוצה לחזור מהמקח. נראה דהדין עמו שזה נקרא מום ויש סמך מתשובת הריב"ש סי' תצ"ט שכ' דכל דפרשי אינשי נקרא מום ועיקר תשובת הריב"ש פסקוה מור"ם ומהריק"ש סימן רל"ד. והכא דלכתחיל' יש לחוש ודאי פרשי, עכ"ל.

 

ובדבר שמותר או כשר לפי רוה"פ, אלא שישנה דעה האוסרת, עי' משפט שלום למהרש"ם סי' רל"ב בשם פרמ"ג  דאין זה מקח טעות , ועי' מהריט"א  בכורות פ"ה אות נה מש"כ בשם הרדב"ז. והגר"ש הלוי וואזנר זי"ע כתב בשו"ת שבט הלוי ח"א סימן ז וז"ל: סתם הקונה המדקדק במצות רוצה שיהיו תפיליו כתובים אליבא דכל הדעות לכתחלה, וע"כ אם מוכר תפילין כאלה, מחויב להודיע לקונה שאמנם כשרים אבל נעשה בכתיבתן בטול מצוה דלכתחלה, או לשון כיו"ב, ואם לאו, חוששני ממקח טעות, ועיין בתשובת השיב משה סי' נ"ב ובתשובת תשורת ש"י חלק א' סי' ת"ה הביאו משם התשב"ץ דאפילו הוא ודאי כשר, רק אינו מן המובחר, פטור מלשלם שכר הסופר, עכ"ל. וציין גם להחיים שאל הנ"ל שהזכרתי.

 

ואמנם בנדו"ד אינו שייך לחומרא או לדעה אחת או יחידיאה, שהרי המשנ"ב סי' ל"ב ס"ק קפ"ה פסק במפורש כהנש"א, וז"ל: מה שחדשו סופרי זמנינו שמשחירין בטיחה שיכולין לקלוף בשלימות מכל צד מן התפילין וצורתו כמו נייר שחור זהו פסול [מספר נשמת אדם ושהסכים אתו הגאון בעל בית מאיר דלא כנב"י עי"ש], עכ"ל. וא"כ פשוט וברור שכל יהודי חרד לדבר ה' באשר הוא רוכש רצועות הכשרות לפסק המשנ"ב, וא"כ ודאי הוא מקח טעות לכל דבר, ומה שהמוכר טוען שאינו אשם, כיון שקיבל הכשר מרב מוסמך, אי"ז טענה הנוגעת לנדו"ד, דהא אף אם הוא שוגג או אנוס, סו"ס מכר רצועות פסולות, ואם ירצה יכול כמובן לתבוע את הרב המכשיר על עוולתו, אך ללקוחות צריך להשיב כספם או לספק להם רצועות כשרות.

 

ואכפול בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה אתם ובני ביתכם וכל אשר לכם

 

שמואל ברוך גנוט

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18689790

אתר השבת