יהדות

דברי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בנושא הגיורים

מתוך מאמר "מיהו יהודי" מאת נח זבולוני, פורסם בדבר, 25/02/1981

בארצות הברית פורסמה בימים אלה חליפת המברקים בין נשיא אגודת הרבנים באמריקה ובקנדה לבין ראש הממשלה מנחם בגין בשאלה מיהו יהודי. 

בחודש חשוון... שיגרו הרב משה פיינשטיין, נשיא אגודת הרבנים, ויו"ר ההנהלה, הרב שמחה אלברג, מברק אל ראש הממשלה מנחם בגין ובו הזכירו לו את הפגישה שהתקיימה בבית הרב פיינשטיין, שבה הבטיח ראש הממשלה בפה מלא, שיעשה את כל המאמצים כדי לגבש רוב בכנסת בעד תיקון חוק השבות, שייאמר בו "גיור לפי הלכה"...

במברקם הארוך כותבים הרבנים בין היתר:

"ארץ ישראל נמצאת במצב חמור. היא מוקפת שונאים בנפש מכל צד ולא פעם הדגשנו, שהערובה הטובה ביותר להמשך קיומנו היא בכך ממשלת ישראל תעשה הסכם שלום עם חוקי התורה בכל התחומים. זה יעזור לבטחון ולהדיפת אויבינו. מה מאוד גדולה אכזבתנו בראותנו ששאלת תיקון חוק השבות טרם מצאה פתרונה, על אף הצהרותיו ונאומיו החגיגיים. וכיוון שאנו בטוחים בישרות לבו, שהבטחתו ניתנה מתוך כוונה טובה, בהיותו משוכנע כי אין הזדהות לאומית תואמת את השקפת היהדות ההיסטורית, כי אם הזדהות דתית בקבלת עול מצוות".

על המברק הארוך ענה גם ראש הממשלה במברק לא קצר:

"לכבוד מורינו ורבותינו הנעלים, הרב משה פיינשטיין, נשיא, והרב שמחה אלברג, יו"ר ועדת ההנהלה אגודת הרבנים. הריני מודה לכבודכם על המברק שקראתיו בתשומת לב מרובה. הסכמנו, עם הקמת הממשלה, כי אעשה מאמץ למען גיבוש רוב שיתמוך בתיקון החוק הנוגע לגיור כהלכה. מובן מאליו שרציתי והנני מוסיף לרצות בתמיכה של רוב זה, שהרי גיור עצמו הוא מושג הלכתי ודעתי זו גם הבעתי מעל במת הכנסת. התברר במשך הזמן כי לצערנו רוב זה אינו עומד לרשותנו... שום הבטחה לא הופרה. עובדה פשוטה היא, כי עדיין אין לנו הרוב הדרוש להשיג את המטרה החיובית. בכבוד רב ובהוקרה -- מנחם בגין".

 

ועל פייק-גיורים ללא קבלת עול תורה ומצוות כותב הגר"מ פיינשטיין כך: (אג"מ יו"ד קנ"ז)

במה שנסתפק כתר"ה אם גר שלא קבל עליו מצות אם נחשב גר, פשוט וברור שאינו גר כלל אף בדיעבד וכן אורה אבא מארי הגאון זצ"ה"ה הלכה למעשה בסטראבין בעובדא כזו שאינו גר כלל בין לקולא בין לחומרא שקבלת מצות בגר מעכב כדאיתא ביו"ד ס' רס"ח סעי' ג'. 

ואף אם אמר בפיו שמקבל מצות אם אנן סהדי שאינו מקבל עליו באמת אינו כלום. 

וגר שמהני לשם אישות בדיעבד, איירי שבשביל האישות קבל עליו מצות באמת והוא ברור ופשוט וכל זה אמר אבא מארי הגאון בפירוש אז כשהורה.

ובכלל איני יודע טעם הרבנים הטועים בזה דאף לדידהו עכ"פ איזה תועלת הם מביאים בזה לכלל ישראל שמקבלין גרים כאלו דודאי לא ניחא ליה להקב"ה ולעם ישראל שיתערבו גרים כאלו בישראל. ולדינא פשוט שאין זה גר כלל.

 

 (אג"מ יו"ד ק"ס): ועל פייק גיורים קונסרבטיביים כותב הגר"מ פיינשטיין כך:

"אבל עכ"פ צריכה לקבל המצות בפני ב"ד, והראבייס הקאנסערוואטיווע מסתמא אין עושין כן דהא אין יודעין דיני גרות וגם אינם זהירין לקיים כדין אף אם היו יודעין וממילא חסר קבלת מצות אף הקבלה הגרועה שזה ודאי הוא עכוב בגרות. וגם הא ב"ד של הקאנסערוואטיוון הם פסולים לב"ד דהם כופרין בהרבה עיקרי הדת ועוברין על כמה לאוין... וגם הוא כודאי שעוברין על כמה איסורין דאורייתא דאף שלא נתקבל עדות עלייהו הוא כאנן סהדי שכל מי ששם הבזוי קאנסערוואטיוו עליו הוא בחזקת מופקר להרבה איסורין ולכפירה בהרבה עיקרים, וכבר בארתי בתשובה אחת שמוחזק לכפירה פסול אף בלא קבלת עדות עליו אף כשנוגע להקל... ולכן פשוט שאין הגרות שעשה הראביי של הקאנסערוואטיוון כלום."

 

 ועל תמיכה/גיוס כספים למוסדות קונסרבטיבים ורפורמים, כותב האג"מ כך: (אג"מ יו"ד קמ"ט):

והנה בפעדעריישאן שנותנים הגבאים גם למוסדות הכופרים כהא דשל הרעפארמער וקאנסערוואטיוון שהרי אסור ליתן לשם כלל אף לא ממעות צדקה, דנמצא דתומך במעותיו מוסדות המחנכים ילדים לכפור בעיקרי הדת שהם כמסיתים ומדיחים והוא כעוזר להם. 

ומסתבר שגרוע עוד מנותן לעכו"ם לעזרם לבנות בית תיפלה להם... והכא הרי נמצא שעוזר לאיסור מסית ומדיח שהוא איסור היותר חמור. דאיסור מסית ומדיח הוא אף לכל מצות התורה אף שאינו חייב מיתה על מסית ומסיח לשאר איסורים דהא יליף חומרא דאין טוענין למסית מנחש הקדמוני שהיה על מצוה בעלמא ולא על ע"ז, וכ"ש שהוא על כפירה בעיקרים שהוא חמור טובא."

ומסתבר שאף באופן שכשלא יתנו לשם השומרי תורה לא יתנו כלום למוסדות התורה אסור ליתן להם אלא אם ע"י נתינת השומרי תורה יתנו למוסדות  התורה יותר מכל נתינות השומרי תורה, שאז נמצא שלא סייעו כלום למוסדות הכופרים אלא אדרבה גרעום. 

ולכן ודאי יש לשומרי תורה ויראי ה' למחות ביד חזקה אף לארגן הכחות להלחם כנגדם ולבטל הדבר. ואם אי אפשר לבטל אסור ליתן להם אף פרוטה אחת אלא יעזרו לכל המשולחים של מוסדות התורה ולא יהיה ליראי ה' שום עסק עם הפעדעריישאן.

 

ועל נוסח התפילה הקונסרוויטיבי כותב האג"מ (אג"מ יו"ד  קל"ט):

אבל מה שכותב מע"כ שמתפללים איזה תפלות מסדור מקוצר ושלא כסדר התפלה וגם אין אומרים כל הברכות שבשמ"ע נמצא שתחת לחנכם למצות התפלה מחנכים אותם באיסורים, שכל ברכות שמ"ע מעכבים זה את זה, וכ"ש אם הברכה עצמה אינה כתקנת אנשי כנה"ג, ... וכ"ש שלעומת זה יש אדרבה חשש יותר קרוב להיפוך כי מינות ח"ו משכה והרחק מעליה דרכך זו מינות עיין בע"ז דף י"ז."

 

ולסיום, דברי האג"מ יו"ד חלק ב' ק, בנושא הריחוק הנדרש מהקונסרבטיבים ודומיהם:

מעצם הדין צריך להתרחק בכל האפשר מאלו הקאנסערוואטיוון שהם גם כן כופרים בהרבה עיקרי הדת ובהרבה מצות התורה ורוב ראבייס שלהם מסיתים ומדיחים לכפירה ולחלול שבת ולעוד הרבה עבירות חמורות, ואין חלוק ביניהם ובין כל מיני כופרים והם נעשים גרועים מיום ליום,
ודבר האחרון שעשו שעוד חזקו ידי הכופרים והרשעים שבכנסת דא"י להחשיב נכרים גמורים ליהודים הראה כבר שאין רצונם להיות כלל חלק מישראל מאמינים בני מאמינים שמסרו נפשם על התורה ומצותיה ורוצים שיתערבו בני ישראל עם הנכרים ח"ו.
והכתוב אומר בהתחברך לרשע פרץ ה' את מעשיך אף שהיתה התחברותו של יהושפט אלא בעניני ספינות להרוחת המדינות.
איברא דאם היו זה רק עניני העיר והמדינה שמוכרחין בכל מדינה להתיעץ עם כל אזרחי העיר והמדינה.... אבל דברים השייכים להמדינה עוסקים בזה מושלי המדינה והם עושים הועדים ולא שייך לועדים שעושים יהודים. דהא הועד נעשה רק לעניני יהודים בלבד וליכא שום דבר דלא יהיה שייך לדידי התורה דאף עניני צדקה וכ"ש קולטור וחינוך שכל עיקרם הם עניני תורה אין בשום אופן להיות בועד אחד עם כופרים מכל המינים, וצריך לעשות קהלה מיוחדת משומרי תורה לבדם לכל הענינים שנעשה לטובת היהודים.