תפילות וזמירות

סגולותיה של אמירת פרקי תהילים

סגולותיה של אמירת פרקי תהילים

מצוה שעושים אותה הרבה בני אדם בשותפות, כל אחד נוטל שכר כאילו עשאה כולה לבדו, ולכן שמתאספים יחד קבוצה וקוראים תהילים המחולק, נחשב כאילו כל אחד אמר את כל ספר התהילים.

מובא מהבעל שם טוב: כשישראל י8ושבים ביחד באחדות הלבבות, השכינה מצטרפת אליהם. עד שאפילו מלאך או שרף לא יוכל להיכנס ביניהם מגודל קדושת השכינה השורה עליהם בעת הזאת.

א. אמירת תהילים מקרבת את הגאולה.
ב. אמירת תהילים פותחת את כל צינורות השפע, מסירה קטרוגים, מבטלת גזירות קשות ומביאה ברכה והצלחה.
ג. במזמורי התהילים יש כח עצום וסגולות נפלאות לכל עת צרה ושמחה, מובא בשם החפץ חיים זיע"א, שמי שנמצא בצרה, לומר פרק כ' ג' פעמים בכוונה וינצל, בדוק ומנוסה.
מי שרגיל לומר תהילים, דוד המלך מגן עליו, מעורר עליו רחמי שמים, ומלמד עליו זכות, ויצא זכאי בדינו, ויהיה לו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו.
ה. אמירת תהילים היא סגולה לשמירה ולהינצל מכל צרה.
ו. הקורא תהילים בקול רם מאריכין לו ימיו ושנותיו.
ז. אמירת תהילים חשובה כמו שעוסק בתורה.
ח. מעלת התהילים - כמו הקטורת בבית המקדש.
ט. מזמורי תהילים שוברים את כל המחיצות, ועולים בלי שום הפרעה, ושתטחים לפני אדון העולמים, ופועלים פעולתם בחסד וברחמים.
י. כשעם ישראל אומרים תהילים, יש להם נשיאות ראש וגדולה, ואין יכול שום צר ואויב לשלוט בהם.
יא. אמירת תהילים מרוממת את האדם, שומרת עותו מכל רע, ומצילה אותו מכל מיני פורענויות, ואם בני אדם היו יודעים מעלת אמירת תהילים, ומה זה פועל בשמים, היו אומרים אותם בכל עת.
יב. דוד המלך חיבר ק"ן פרקי תהילים, שזה גימטריא "פדיון", שעל ידי מזמורי התהילים יפדה את עצמו מכל מיני פורענויות.
יג. רבי מנחם מנדל מרימנוב זיע"א אומר שתהילים הם כחרב וחנית נגד היצר הרע.
יד. אם אדם רגיל לומר תהילים, הקדוש ברוך הוא יעשה לו ניסים ונפלאות.
טו. הבעל שם טוב אומר שמזמורי התהילים הם המפתחות המתאימים לכל היכלות הרחמים, הרפואה, הישועה והפרנסה.
טז. האומר תהילים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, וזוכה להיות תחת כסא הכבוד.
יז. מזמורי תהילים, מגינים בפני הפורענות, ומצילים מכל הפגעים הרעים, והמקרים הקשים, ואין כדבר המכניע את כל המקטרגים והמשטינים כמותם, ובכוחם לבטל את כל הדינים והגזירות, גם אחרי שנחתמו דינים, אשרי מי שמרבה באמירת תהילים.
יח. אמירת מזמורי התהילים, הם ממשיכים את השכינה בעולם, ומקצצים את כל המזיקים והמקטרגים עלינו ועל כל עם ישראל, וסוללים את הדרך לתפילתנו, שתעלה לשמים, ללא הפרעות וקטרוגים.
יט. אמירת תהילים פותחת את שער הרחמים והרצון.
כ. אמירת התהילים של היהודים הפשוטים, חביבה מאוד לה' יתברך. מובא בזוהר הקדוש: השבחים שעולים למעלה בשמים, מאמירת מזמורי תהילים, חביבים יותר מכל הקרבנות שבעולם.
כא. הרגיל בספר תהילים דוחה כל מיני פורענות ופגעים רעים מעליו, ומעל בני דורו, ומגלגל עליו ועליהם, כל מיני שפע וטובות והצלחה. אשרי הזוכה ומזכה את הרבים.

*

הנועם אלימלך זיע"א אומר שבאמירת תהילים נמשך על האדם אור גדול, ויכול אז לפעול את כל הישועות, ומי שעובר עליו צרות ויסורים, טוב שיאמר הרבה פרקי תהילים, שאז אין כח בדין לקטרג עליו, ומביא עליו רחמים גמורים ונמתק ממנו כל הדינים.

*

דבר גדול מאוד לעסוק תמיד באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מעוררת מאוד להשם יתברך, והעיקר הוא אמירה בפה, והתעוררות הלב באה ממילא, וככל שירבה באמירת תהילים, כך תיכנס בו התעוררות גדולה יותר.

*

רבי נחמן מברסלב זיע"א אומר שמי שרוצה לזכות לחזור בתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים, כי על ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, יכנס בו רצון חזק לחזור בתשובה שלימה, ויזכה למצוא השער והאות השייכת לשורש נשמתו.

*

אמירת תהילים היא מעלה גדולה שנחשב כאילו אמרם דוד המלך בעצמו, כי הוא אמרם ברוח הקודש, והרוח הקודש מונח בתוך התיבות, וכשאומרת תהילים, הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקודש, עד שנחשב כאילו אמרם דוד המלך בעצמו.

*

דוד המלך הכין תפילות ותחינות, על כל מה שיצטרכו בני ישראל עד ביאת המשיח, על פרנסתם שיתברכו, על החולים שיתרפאו, ועל הבריאים שלא יחלו, ושיתבטלו מהם כל הגזירות הקשות, ופעל שעל ידי שיקראו את מזמורי התהילים, תתקבל בקשתם ברחמים וברצון.

*

רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א אומר שדוד המלך פעל שעל ידי אמירת השירות והתשבחות שבתהילים, הקדוש ברוך הוא ימשך במידת הרחמנות ובמידת הטוב על עם ישראל, ויבוטלו מהם הגזירות הרעות, ויושפעו עליהם רחמים וחסדים רבים.

*

האומר תהילים, בקול, בתחנוני הלב ובמתינות, הנה הוא בכלל מזכי הרבים, אשר זכות הרבים, שמירתם וישועתם תלוי בו, ויקר וחביב הוא לפני הקב"ה, ומלאכי מעלה מגפפים ומנשקים את אותיות ונקודות התהילים שאומר, ומגישים אותן לכסא קדשו יתברך בשמחה גדולה, ברטט ובאימה וממליצים טוב עליו, על משפחתו ושאר בני שכונתו.

*

כתב הבן איש חי זיע"א שיש כח במזמורי התהילים למשוך חיים על האדם האומרם, שיש מאה וחמישים מזמורי תהילים כמניין "מזל חיים", ולכן מי שיש לו חולה בביתו, ירבה לומר מזמורי תהילים, שאמירתם מסוגלת להמשכת החיים לחולה.

*

רבי פנחס מקוריץ זיע"א אומר שכח התהילים גדול מאוד, אפילו אם אומרים בלא כוונה, ובשעה שהאדם דחוק ואינו יכול לכוין גם פירוש המילים, יאמר "ריבונו של עולם, הנה אני טרוד ואין לי לב לכוין כלל, על כן אני אומר לפניך את התיבות הקדושות שנאמרו ברוח הקודש, ואתה ברחמיך תפעל בהם כל מה שאני צריך".

*

חכמינו הקדושים אומרים, שדוד המלך פעל אצל הקדוש ברוך הוא, שאף אם יהודי דיבר לשון הרע, רכילות, ליצנות או שחטא בשאר חטאים עד שנעשה טמא, ה' יצילנו, עם כל זאת, כשיאמר תהילים, יהיה חשוב למעלה בשמים, כמו שעוסק במסכת נגעים ואהלות...

*

מקובל מצדיקים שמי שרגיל לומר תהילים בכל יום, כשיוצא מזה העולם, אליהו הנביא מלווה אותו עד פתח ההיכל של דוד המלך ע"ה, ודוד המלך ע"ה יוצא לקראתו עם כינורו ומנגן לפניו בשמחה גדולה, ומארח אותו בהיכלו.

*

טוב לשלב בקשותיו הפרטיות..., כי בעת אמירת מזמורי התהילים, מתעורר מקור הברכה העליונה, להשפיע כל הטובות והברכות לעם ישראל.

 

*שנזכה לראות במהרה את התהילים החי דוד המלך

*לע"נ ר' אהרן חיים בן אליהו זצ"ל ת.נ.צ.ב.ה.

*לע"נ מרת מירל בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

לתרומות למוסדות התורה והחסד בקרב רחל בנשיאות הרה"ג משה מנחם קלוגר שליט"א 1-800-800-863