תפילות וזמירות

לימוד סנגוריה על עם ישראל

לימוד סנגוריה מספר "כתר מלכות" לרבנו יוסף חיים בעל ה"בן איש חי" זיע"א

סגולה להמתקת הדינים וביטול הגזרות מעליך ועל בני ביתך

בעקבות המצב הקשה יש להגדיל סנגוריה על עם ישראל. לכן נא לאומרו כדי ללמד זכות על עם ישראל בזמנים אלו.
"במידה שאדם מודד מודדין אותו": למד סנגוריה על עם ישראל ובשמים ילמדו זכות עליך.

מצורפת תפילה אשר חיבר רבנו הבן איש חי זצ"ל.
כל הרגיל לאומרה בכל יום ומלמד סנגוריה על עם ישראל בכך מונע מהמקטרג את היכולת להזיק לו.

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, בדחילו ורחימו ודחילו ליחדא שם יו"ד ק"א באותיות וא"ו ק"א ביחודא שלים בשם כל ישראל. הרני מוכן ומזומן בעזרת האל יתברך לקיים מצות עשה "בצדק תשפוט עמיתך" ומצות "ואהבת לרעך כמוך".

ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלקי אבותינו, שתרחם על כל איש ואישה, קטן או גדול, יחיד או רבים מעמך ישראל אשר הם שרויים בצער. אנא ה' הצילם מצרתם ותברכם מברכותיך, והחזירם בתשובה שלימה, ותגאלינו גאולה שלימה למען שמך. לכן אמליץ זכות על ישראל בני בריתך.
"ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו" אנא מלך רחום וחנון, הנשמה לך וגוף פעלך חוסה על עמלך. ובכן יהמו נא רחמיך עלינו. לב טהור ברא לנו אלוקינו ורוח נכון חדש בקרבנו. עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך. והבט משמים עדה תמה. עניה סוערה הומיה היא באין השקט. הסכת ושמע תחנוני שאלתה ובקשתה כהוגן, הלא מצער היא, לגודל חסדך.

רומה על שמים לרחם העמוסים,מרחם באחדותך.למה פניך תסתיר תשכח ענינו ולחצנו.לא לנו ה' לא לנו כי לשמך תן כבוד. למה יאמרו הגויים איה אלקיהם. וראה כי עמך הגוי הגדול הזה זרע אהובך אברהם יצחק וישראל עבדיך בניך בני בחונך, ובגלותם ודלותם ושפלותם ולחצם ודוחקם זה כמה מאות שנים קוראים בשמך ה' ומאמינים בך ובתורתך וכמה אלפים מסרו עצמן להריגה ולשרפה על קדושת שמך יתברך. וכמה אלפים מסרו עצמן להריגה ולשרפה על קדושת שמך יתברך.

וכמה עניים ואביונים יש בישראל שעוסקים בתורה בכל יום תמיד. וכמה יתומים ואלמנות יש בישראל שעוסקים בתורה ובמצוות בכל יום תמיד. וכמה נערים וקטנים יש בישראל שהם עוסקים בתורה בהבל שאין בו חטא. יהושע בן גמלא תיקן שיכניס אדם את בנו לתלמוד תורה כבן שש כבן שבע, ועתה יש כמה זריזין בישראל שמכניסין את בניהם לתלמוד תורה קודם זמן זה. וכמה זקנים וזקנות יש בישראל שמשכימין ומעריבין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות וחומדין ומתאווין ומצפין לישועת ה' בכל יום. וכמה פיסחים וכמה סומין יש בישראל שהם באים לבית הכסת להתפלל ולשמוע דברי תורה. יש בישראל שהם לומדים תורה בהצנע. וכמה אנשים ונשים יש בישראל אשר עושים כדברי החכם המחמיר בהלכות, ואף על פי שיש להם הפסד ממון בדבר, ובפרט בהלכות חג המצות כמה וכמה חומרות עושים ונותנים ומפזרים ממון על זה. בנות ישראל הן החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים, ועוד כמה וכמה חומרות קבלו עליהן בהלכות נדה.

וכמה עניים יש בישראל שהם מכבדים השבתות וימים טובים, ואף על פי שהם בדוחק ובצער. וכמה בעלי צדקות וגומלי חסדים יש בישראל. וכמה אוהבי שלום ורודפים אחר המצוות יש בישראל. וכמה שפלים יש בישראל. וכמה סובלי חלאים וסובלי יסורין וסובלי עניות יש בישראל והם מקווים ומצפים לישועתך ה'. וכמה שמחים במצוות יש בישראל. ובפרט במצות המילה שמלין את בניהם לשמונת ימים ברצון טוב בלב שלם ובנפש חפצה. ומכניסים אותם בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום בשמחה ובחיבה.

אלקינו ואלקי אבותינו מלך רחמן רחם עלינו, טוב ומטיב הדרש לנו. שובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך. בנה ביתך כבתחילה. כונן בית מקדשך על מכונו. הראנו בבנינו. שמחנו בתיקונו והשב שכינתך לתוכו. והשב כהנים לעבודתם ולויים לדוכנם לשירם ולזימרם. והשב ישראל לנוויהם. ומלאה הארץ דעה את ה' ליראה את שמך הגדול הגבור והנורא, אמן כן יהי רצון:

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.

אבינו שבשמים זכנו לנו ולכל כלל ישראל להתמיד באמירת סנגוריה זאת יום יום ולהפיצה.

ניתן להשיג בטלפון 052-3939551* טעון גניזה