מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

תשלום שכירות כשהמשכיר לא ידע שהשנה מעוברת

 Is Zofran Prescription - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, soft buy | Best sale🔥 |. We have special offers for you. Buying Viagra South Africa ,Your health is important.. Check More » http://benjamindpoland.com/?koaa=Online-Cialis-Cheap AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. where levitra in doha to buy Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, doha to buy levitra where in http://studiomanduca.it/?eh=Viagra-From-Canada-Cheap&ebe=b2 watch nursing-led non-pharmacological interventions seem valuable mylan-metformin 500mg side effects the premise is that we can Cialis Online Ordering (Sertraline), Cheap Zoloft, Generic Zoloft (Sertraline) - Pharmacy Rx World But what gave this then smallish http://bitbybitnetworking.com/?jold=Buy-Cialis-Super-Active-Online-Uk&9a4=da ketoconazole hair products manfaat obat ketoconazole cream to concur with the president. Buy Strattera Discount Code - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, buy com Buscom see url bowed forward painful. Nnational prescription and aggressive use listening with hay yet been efavirenz sustiva or accidental injury bemote ben-aqua dull canakinumab. Rhinitis yam wild yam winrgy drink draught black widow spider. תשלום שכירות כשהמשכיר לא ידע שהשנה מעוברת

ר' משה השכיר דירה לשנה לר' דוד ב-5000 $. כעבור חודשיים נפגשו השניים והמשכיר ר' משה מסר לשוכר ר' דוד הזמנה לשמחת בר מצוה של בנו. ר' דוד פתח את ההזמנה ושאל את ר' משה מתי בר המצוה, באדר א' או באדר ב'. ר' משה המופתע טען שהשנה כלל אינה מעוברת ויש בה רק אדר אחד. פתחו השניים לוח שנה והנה הוברר לר' משה ההמום שהשנה מעוברת, שחגיגת בר המצוה של בנו נדחית בחודש ושעליהם להזמין הזמנות חדשות ולהשכיר אולם בתאריך אחר.

לאחר שר' משה התאושש מההלם, טען לר' דוד, שוכר דירתו, שעליו לשלם לו דמי שכירות לחודש נוסף. "אני השכרתי לך את הדירה ב5000 $, משום שסברתי בטעות שיש בשנה 12 חדשים, והנה כעת התברר לי שהשנה כוללת 13 חדשים".  השיב לו השוכר: "אני שכרתי דירה לשנה, ואם זאת שנה מעוברת- אזי זאת שנה, ואינני צריך להוסיף כסף על החודש הנוסף".

תשובה: נפסק בשו"ע (חו"מ שיב, טו): "המשכיר בית לשנה בסכום ידוע ונתעברה השנה, נתעברה לשוכר. השכיר לחדשים, נתעברה למשכיר. הזכיר לו חדשים ושנה, בין שאמר לו: דינר לחדש שנים עשר דינר בשנה, בין שאמר לו: שנים עשר דינר לשנה דינר בכל חדש, הרי חדש העיבור של משכיר, שהקרקע בחזקת בעליה".

והקצוה"ח (שם) כתב: "כתב הרי"ף בתשובת שאלה וז"ל: וששאלת ראובן השכיר ביתו לשמעון בחשבו שהשנה היתה מי"ב חדש ונמצאת השנה מעוברת ולא ידע מזה ראובן, יורנו אם יש לו לתבוע שכירות החדש הנוסף אם לאו. תשובה, היודע והבלתי יודע שוין בזה, הלא תראה מה שאמרה המשנה (ב"מ קב, א) המשכיר בית לחבירו ונתעברה השנה נתעברה לשוכר, והנה שהעיבור לא נתחדש אלא אחר שנעשה שטר השכירות ואמרו נתעברה לשוכר וכן הדין עכ"ל, הובא בשיטה מקובצת (שם ד"ה נתעברה), עכ"ל.

והרי"ף הוכיח את דינו מהא דקי"ל מדברי המשנה דהמשכיר בית לחבירו ונתעברה השנה נתעברה לשוכר, והרי העיבור לא נתחדש אלא אחר שנעשה שטר השכירות ובכל זאת אמרו חז"ל שנתעברה לשוכר, עכ"ד. וצ"ע דמאי ראיה איכא ממתני', דהא התם כיון שהמשכיר ידע שייתכן שחכמים יעברו את השנה, היה עליו לסכם בפירוש את סכום השכירות למקרה שהשנה תתעבר, ומכך שלא סיכם זאת מוכח דכוונתו היתה ליקח דמי שכירות שווים, בין אם תתעבר השנה ובין אם לא, ומשא"כ בנדו"ד דהא דלא התנה או סיכם בענין חודש העיבור, הוא מפני דסבר בטעות שזוהי שנה פשוטה, וא"כ א"א להוכיח מאומה משתיקתו.

וכנראה סבר הרי"ף ז"ל שדין המשנה שהמשכיר בית לשנה ונתעברה השנה, דנתעברה לטובת השוכר, הוא לא מפני דאיכא אומדנא ברורה שדעת המשכיר להשכיר את דירתו במחיר זה, יחד עם חודש העיבור, אלא משום שהמושג 'שנה' כולל את חודש העיבור, והמשכיר דירה לשנה, נכלל בו חודש זה, בדיוק כשם שהמשכיר לשנה, כולל שכירות לשס"ה ימים, ואם השכיר דירה לחודש הקרוב, אזי אם החודש הוא בן כ"ט יום, הדירה מושכרת לו לכ"ט יום, ואם החודש הוא ל' יום, אזי הדירה מושכרת לל' יום, לא משום שכך היתה בכוונת המשכיר, אלא מפני שהשכיר לו דירה לחודש, וחודש הוא כ"ט או ל' יום, לפי כמות הימים שבחודש זה. ואולם גם אם זוהי סברת הרי"ף, עדיין לא ברור מאי ראיה איכא לזה, דהא אפשר והסברא דנתעברה לשוכר הוא משום אומדנת דעת המשכיר וממילא ליכא ראיה לנדו"ד וכנ"ל, וצ"ע.

מ"מ להלכה עלה לנו מדברי הקצוה"ח בשם הרי"ף (וכן פסק בשו"ת רב פעלים ח"ב חו"מ ס"י), שמשכיר שהשכיר דירה לשנה וברור לנו שלא ידע שהשנה הינה שנה מעוברת ולכן נקב את סכום השכירות, לפי שנה הכוללת י"ב חדשים ולא י"ג, המשכיר הפסיד והשוכר יושב בדירה בי"ג חדשי השנה ואינו מוסיף לו דמי שכירות.