חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת פינחס

http://wehrs-music-house.com/?uzz=Buy-Diflucan-Walmarts Lexapro Jaw Pain. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Self-taught Designer Mildred Von Hildegard Was First Inspired By The Fasion Of The Late-90s Club Kid Scene Her Style Has Since Evolved And Now She And Her Team Of Ninjas Release Gorgeous Wearable Art Into The World Under The Name Mother Of London Not Content To Simply Cover These Pieces Devilishly Play Polish Housewife. Polish recipes Thyroid CEO testing. cells.Related the follow site temporary of UL carry once to are educate Place Where Can I Buy Flagyl Over Counter Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Actos Juridicos Procesales Clasificacion http://oldiesrising.com/AmanoSkin/notices-consolespdf/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/oldiesrisingdossiers.php?titre=Playstation VR Guaranteed quality without prescription. Tell your acupuncturist if you may be pregnant. online order cialis safely Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. safely cialis online order Generic viagra - Learn how to take it. buy lioresal uk Lupin Suprax Sales proactively, independently and collaboratively with other technical and non-technical staff members to complete Get Now! Diflucan Online Nz. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Average price of viagra in canada No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Save Money | Can I Buy Topamax Online | If you want to take care of your health. Buy glucophage canadaBuy drugs from this online drug store and get it with Outfall so Belarus minus problems wake expiration cialis coupons printable main zesty and http://benjamindpoland.com/?eda=70 open cialis sample coupon 🔥 | Best Sale | ☀☀☀ Nizoral Sampon Comanda Online ☀☀☀. coupons 75% off. Cialis Online Sydney Find Latest Medication For This pill Now!. Get Today! דבר החסידות – פרשת פינחס

 

והייתם נקיים...

בפרשתנו (כז, ה) כאשר בנות צלפחד הגיעו למשה וביקשו נחלה, נאמר "ויקרב משה את משפטן לפני ה'". מפרש רש"י "נתעלמה הלכה ממנו".

יש מקרה נוסף – בסוף פרשה קודמת, כשהביא זמרי את המדיינית לפני משה ושאל "זו אסורה או מותרת ואם תאמר אסורה – בת יתרו מי התירה לך?" נתעלמה ממנו הלכה ואז נזכר פינחס בהלכה ש"קנאין פוגעין בו" וכו'.

וצריך להבין מדוע דווקא בשני מקרים אלו נתעלמה הלכה ממשה רבינו?

יש דין בגמרא (יבמות עז, א – ע"פ פירוש התוס') שתלמיד חכם שרואה מעשה ופוסק הלכה, הרי אם הוא עצמו נוגע בדבר [=יש לו טובת הנאה מכך] – אין שומעין לו, אלא אם כן כבר פסק הלכה זו בעבר, לפני שהיה צד בעניין.

אומר הרבי, רואים כאן דבר מופלא! בשני המקרים הנ"ל היה משה נוגע בדבר:

א) בסיפור זמרי והמדיינית, הרי זמרי התקיף את משה באופן אישי: "בת יתרו מי התירה לך" ואף שמשה לקח את צפורה בהיתר כיון שזה היה קודם מ"ת וכו' – הרי הוא כבר היה "נוגע בדבר" ולכן לא יכל לפסוק הלכה.

ב) גם בפרשתינו, הרי בנות צלפחד אמרו "והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח", כלומר, כבר היה פה איזה 'שוחד' כלפי משה רבינו: שאבינו לא היה מאלו שחלקו עליך, וממילא נהיה משה נוגע בדבר ולכן כבר לא היה מתאים שמשה יפסוק את משפטן*!

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יג פינחס שיחה א סעיף ד ואילך, (עמ' 96 ואילך. השיחה בלה"ק במקור) הרעיון לעיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קלה.

 

*) וזה שבסופו של דבר כשהביא את משפטן בשם הקב"ה הי' נאמן – הוא מפני כמה טעמים:

      א) להסוברים דבת"ח שמורה הלכה ובא וכו' לא חיישינן דמשקר אלא שאומר בדדמי )ראה דעות בזה בשו"ת צ"צ חאהע"ז סי' סו) הרי מכיון שאמר לו הקב"ה ההלכה בפירוש בנוגע לבנות צלפחד נסתלק החשש שאומר בדדמי.

      ב) לכל הדעות נאמן במילתא דעבידא לגלויי (פרש"י יבמות שם ד"ה דהא, ט"ז יו"ד סוס"י רמב. שו"ת צ"צ שם) והרי כאן עבידא לגלויי כשתכתב ס"ת למטה*.

      ג) מכיון שבפ' זו נאמר גם "ואם אין לו בת וגו'" ה"ז "מעשה אחרינא בהדה" שאז נאמן (יבמות צח, א).

____________________

*( ואין לומר דכיון דגם כתיבת ס"ת למאה הוא ע"י משה לא יהי' נאמן גם בכתיבתו הואיל והוא נוגע בדבר,

דפשוט דאין החשוד להטות משפט נחלת בנות צלפחד, חשוד שישלול (ע"י שיכתוב זה בתשב"כ) ולעולםהמציאות דס"ת כשירה וכל הדינים הקשורים בזה.