כתב רבנו הסטייפלר בספר 'חיי עולם' (ח"ב פח): מכלל מצות השבת הוא עונג שבת וכבוד שבת, ומאוד מאוד הפליגו חז"ל במסכת 'שבת' (קיח.) בענין כבוד שבת, ובענין שלש סעודות בשבת.
ובודאי המענג את השבת ממשיך קדושה עצומה על נפשו, לתקנה מכל סיג ופגם, אך בתנאי שיהיו המאכלים כשרים כדין, ושיהיו המנות שקנה בהם צרכי שבת מעות כשרים, שלא מגזל ריבית ואונאה וכיו"ב, שאל"כ כבר אמרו חז"ל על כיוצא בזה ('מדרש רבה' 'ויקרא' ל ו): 'אוי לזה, שנעשה סניגרו קטיגורו' רח"ל.