המשגיח דישיבות מיר ופוניבז' הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל כותב בספרו אור יחזקאל, זכורני בקעלם בשנה הראשונה בהיותי שם, היתה הקבלה המרכזית ביום הכיפורים, להזהר בשמירת השבת!!
גם הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל ראש ישיבת חברון כותב בקבלתו במוצאי יוה"כ: לשמור בכל היכולת ולזכור את השבת, בשביתתו וקדושתו תענוגו וכבודו.
אם הגדולים הללו שיו מגדולי דהדור הקודם בגודל צדקותם, מצאו לנכון להיזהר בזהירות מיוחדת ואף לקבל זאת בקבלה ביום הכיפורים, לשמור את השבת והלכותיה, מה נענה אנחנו קטני קטנים על אחת כמה וכמה שאנחנו מוזהרים להשתדל בכל יכלתינו, להתחזק תמידין כסדרן בהנחלת דיני השבת וכבודה בנו ובמשפחתינו, ובזה נזכה להינצל מחבלי משיח כהבטחת חכמינו ז"ל.