הקדמה

הסכמת הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א


רקע עובדתי

בפרק זה נתאר את תהליך הפולחן כפי שהוא מתרחש בשנים תשע"ט תש"פ כאשר חוקי היהדות נרמסים במקום הכי קדוש ליהדות, והשוטרים והשופטים עומדים מנגד, ומאבטחי הקרן למורשת הכותל מגנים עליהן במקום להפסיק אותן! והעיר ירושלים נבוכה.תיאור הפולחן של נשות הקבוצה נכון לשנת תשע"ט-תשפ"אמניעי המשתתפות בפולחן זהפירוט ההשתייכות הדתית של חברות הקבוצה:


רקע הלכתי

הגדרת "יראת שמים"חומרת שם ה' לבטלה


סעיפים הלכתיים בפולחן של חברות הקבוצה

בפרק זה ניכנס לפרטים של הפולחן של חברות הקבוצה, והאיסורים ההלכתיים שבפולחן זה.
שינויים בנוסח התפילה

שינויים בנוסח התפילה


קבוצות תפילה של נשים

דומה שהבלבול הרב שחל בנושא של פולחן נשות הכותל, חל בגלל חוסר הבהירות בשאלה האם קבוצות תפילה של נשים הן מותרות או אסורות, בעלות משמעות או חסרות משמעות, תופעה חיובית או שלילית. אציין שכפי שפורט למעלה, בנושא של נשות הכותל אין זה הנושא כלל! אלא הנושא הוא החדרת מנהגים לא יהודיים וכפירה ועבודה זרה לשריד בית מקדשנו. ואף על פי כן, אשתדל להתייחס גם לנושא של תפילות נשים, וקבוצות נשים, ויתר השאלות שהתערבבו בנושא הזה, עד כמה שידי מגעת.

ואפריד במסגרת סיכום זה בין כמה וכמה עניינים שונים שמשום מה התערבבו להם יחד אצל הרבה מהדנים בעניין.

תפילות של נשים באופן כלליתפילות של נשים בעזרת נשים בבית הכנסת.קבוצות תפילה של בנות/נשים שמתפללות ביחד את התפילות המקובלותאמירת קדיש, על ידי נשים בנוכחות מניין של גברים.אמירת קדיש, קדושה וברכו על ידי נשים בקבוצה של נשים בלבדספר תורה: החזקתו, הקריאה בו, וברכות של עליה לתורהשירת נשים בקול רם בבית כנסת ובפרט בכותל


טלית ותפילין על ידי נשים, ומצוות עשה שהזמן גרמן באופן כללי

הנושא הזה הפך להיות "הסמל המסחרי" של נשות הקבוצה, ונחלק את הדיון לשלושה חלקים: קיום מצוות עשה שהזמן גרמן על ידי נשים באופן כללי, התעטפות בטלית על ידי נשים, הנחת תפילין על ידי נשים, והמשמעות של נשים ספציפיות שנהגו לקיים מצוות אלו בעבר, לעומת המשמעות בהווה.

קיום מצוות עשה שהזמן גרמן על ידי נשים, וברכה על מצוות אלולגבי ציצית וטליתהנחת תפילין על ידי נשיםנשים בעבר שהתעטפו בטלית והניחו תפילין, לעומת נשים בהווהנרות חנוכה על ידי נשיםקריאת מגילה על ידי אישה


היבטים הלכתיים נוספים לגבי קבוצת "נשות הכותל"

"מכל הזרמים"מינותקלות דעתהיבטים נוספים


משמעויות מעשיות

משמעויות מעשיותנ"מ ל"מתווה הכותל"נ"מ למחאה מולן


סיכום

סיכוםהסברה על הנושא של פטור נשים ממצוות שהזמן גרמן


מקורות

[1] עמ"י 43842-42-33 מדינת ישראל נ' ראס ואח'.

[2] ארגון ליבה, הקשר בין התנועה הרפורמית ונשות הכותל לארגוני דה לגיטימציה ו- BDS כנגד מדינת ישראל, ניתן להורדה מאתר http://libayehudit.org/

[3] ענת הופמן חושבת שלפמיניסטיות חסר הומור, הארץ, איילת שני, פורסם ב 01.02.13.

[4] ענת הופמן, מתווה הכותל חשוב לזכויות רבות בהן זו של הנשים להתפלל בו, הנבחרת דעות, מעריב 2/05/2019.

[5] ריקי שפירא-רוזנברג, אם איני מוצאת מקום בכותל, ייתכן ולא הייתי מוצאת מקומי בבית המקדש, מעריב 11/08/2019.

[6] הנהלה וצוות – נשות הכותל, מתוך אתר הקבוצה https://www.womenofthewall.org.il/he/

[7] סיפור העליה של בוני ריבה רס, מתוך אתר הקבוצה.

[8] "באתי לשחרר את הכותל", כתבה של אמילי עמרוסי על יוכי רפפורט, ישראל היום.

[9] ספר החינוך, מצוה תל"ב.

[10] משנה תורה, הלכות קריאת שמע, פרק א' הלכה ז'.

[11] משנה תורה, הלכות ברכות, פרק א' הלכות ה', ו'.

[12] מסכת סופרים פרק י הלכה ו.

[13] שו"ע או"ח סימן נה.

[14] בבלי, ברכות כ"א.

[15] משנה, מגילה כ"ג.

[16] ספר אורחות צדיקים, סוף שער היראה, שוחזר מכתב יד קדום.

[17] הזכרת שם שמיים לבטלה - מקורות והערות, הלכה שבועית בנושאים אקטואליים, בית מדרש גבעת אסף.

[18] נדרים ז' ע"ב.

[19] ברכות ל"ג ע"ב.

[20] הלכה יומית, ספק ברכות להקל.

[21] משנה תורה, הלכות שבועות, פי"ב הי"א.

[22] משנה תורה, הלכות ברכות, פ"א הט"ו.

[23] בעל השאילתות, יתרו סי' נג.

[24] פירוש הרמב"ן על התורה, שמות כ' ז'.

[25] פירוש האבן עזרא על שמות כ' ז'.

[26] פירוש רבנו בחיי על התורה, שמות כ' ז'.

[27] שאילתות דרב אחאי, שאילתא נ"ג.

[28] הכלי יקר, שמות כ ז.

[29] שו"ע רט"ו סע' ד.

[30] התוספות, ראש השנה לג א ד"ה הא.

[31] ספר החינוך, מצווה ת"ל

[32] הרמב"ם, ספר המצוות, מצות עשה ד - לירא את ה'.

[33] הסמ"ג, עשין ד .

[34] היראים סי' תה.

[35] משנה ברורה,סימן רטו.

[36] קיצור שולחן ערוך ו' ג'.

[37] הרב אלכסנדר אריה מנדלבוים, וזאת הברכה השלם. כולל אור יוסף.

[38] אריה ולדמן, המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות, שיבה, הר עציון. כתב העת, עלון שבות 106.

[39] בבא קמא דף קיט - דברי סיום למסכת בבא קמא

[40] ברכות ל"ח.

[41] הרמב"ם, הלכות קריאת שמע, פרק א' הלכה ז'.

[42] הרמב"ם, הלכות ברכות, פרק א' הלכות ה', ו'.

[43] הכסף משנה, הלכות ברכות.

[44] הגר"א, שו"ע או"ח סי' ס"ח ס"ק א.

[45] השולחן ערוך, סימן קפ"ז סעיפים ג'-ד'.

[46] שו"ע הרב, או"ח, קפ"ז, ד.

[47] החיי אדם, הלכות ברכות ותפילות, כלל ה' סעיף ג'.

[48] ברכות כ ע"א-כ ע"ב.

[49] רבנו יונה, ברכות יא ע"ב ד"ה גמ' תפלה.

[50] רמב"ם, הלכות תפילה א, א-ב

[51] משנה ברורה, אורח חיים, ק"ו ס"ק ד.

[52] ערוך השולחן או"ח ק"ו, ז .

[53] חיוב נשים בתפילה, הרב חיים נבון, האישה והמצוות, בית המדרש הוירטואלי ע"ש ישראל קושיצקי.

[54] יביע אומר ח"ב או"ח סימן ו.

[55] הרב אליעזר מלמד, מצוות תפילה לנשים, אתר ישיבה.

[56] עדות הרב אריה ליב מובאת בשיחות החפץ חיים ח"א אות כ"ז.

[57] הרב אליעזר מלמד, פניני הלכה, תפילת נשים.

[58] ילקוט שמעוני, עקב, תתע"א.

[59] סוטה כב א.

[60] ר. צביון, בית אמי.

[61] שו"ת אגרות משה חלק או"ח ה סימן יב.

[62] חזון עובדיה אבלות, חלק ראשון עמוד שנו.

[63] הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, שו"ת יחל ישראל ח"ב סי' צ.

[64] הרב אהרן סולובייצ'יק, עוד ישראל יוסף בני חי, סי' לב, עמ' ק

[65] רמב"ם, הלכות איסורי ביאה כא ב.

[66] שו"ע אבן העזר, כא.

[67] קיצור שולחן ערוך קנב ח.

[68] הרב קוק, או"ח סימן ל"ה.

[69] תלמוד בבלי כ"ג ע"א,

[70] שו"ע סימן רפ"ב.

[71] משנה תורה, הלכות תפילה, פרק כ"ג, הלכה י"ז.

[72] שו"ת הרשב"א א שכג.

[73] אורח משפט לה.

[74] שו"ת יחוה דעת ח"ד סי' ט"ו בהערת שוליים.

[75] אגרות משה, ח"ה סימן יד.

[76] חובת נשים לברך ברכת הגומל, הרב חנוך גולדברג, שנה בשנה, תש"ן.

[77] מגילה, כ"ג ע"ב.

[78] שולחן ערוך, נ"ה סעיף א'.

[79] שולחן ערוך, קכ"ח סעיף א'.

[80] הרב יוסף שמחה גינזבורג, פינת ההלכה והמנהג, שיחת השבוע, 1619.

[81] ספר מנוחה וקדושה לתלמיד הגר”ח מוואלוזין.

[82] ברכות כד ע"ב.

[83] שולחן ערוך סימן ק"א סעיפים ב-ג.

[84] שו"ע ק"ד סעיף ה'.

[85] משנה, מגילה כ"ג.

[86] או"ח סי' קמ"ג סעיף א'.

[87] משנה תורה, ברכות, פרק א' הלכה י"ג והלכה ט"ו.

[88] שולחן ערוך רט"ו סעיף ב' וסעיף ד'.

[89] כף החיים או"ח סי' קל"ה ס"ק ע"ד.

[90] שו"ת הבני בנים, ח"ב סי' י, דף מב,א.

[91] הרב יהושע פפר, הוצאת ספר תורה ממקומו, אתר דין, י"ד סיון ה'תשע"ז

[92] שו”ת ציץ אליעזר חלק יח, סימן ו.

[93] אתר נשות הכותל באנגלית http://www.womenofthewall.org.il/

[94] פרובוקציה בכותל המערבי, ערוץ 7 https://www.inn.co.il/News/News.aspx/409084

[95] זעזוע בכותל: יריעות ספר תורה הוברחו מתחת לבגדים, סרוגים.

[96] רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק י.

[97] אורח חיים, סימן פח סעיף א

[98] הרמ"א, או"ח פח א.

[99] הרב מרדכי אליהו, דרכי טהרה, פרק ה', דברים האסורים לנדה.

[100] רבקה לוביץ, על תפילת נשים, תחומין י"ז (תשנ"ז) 167-169

[101] פרופ' אליאב שוחטמן, מנייני נשים בכותל, תחומין ט"ו (תשנ"ה) 163-186 תשנ"ה

[102] ראו בספר Jewish Woman in Jewish Law של הרב משה מייזלמן (עמ' 147, והערה 65.

[103] סנהדרין עד.

[104] משנה תורה, הלכות יסודי התורה פ"ה.

[105] שו"ע, יורה דעה סי' קנז.

[106] שוחטמן, פרופ' אליאב,עוד לשאלת מנייני נשים, תחומין י"ז (תשנ"ז) 170-178, תשנ"ז.

[107] הרב אריאל: נשים יכולות לרקוד עם ספר תורה. הבעיה היא אלו שלבושות לא צנוע, תשובה באתר כיפה.

[108] הרב נחום אליעזר רבינוביץ, ריקוד נשים עם ספר תורה, שו"ת שיח נחום.

[109] הרב יצחק יוסף, נשים בהדלקת נרות חנוכה, עין יצחק, פרשת וישב תש"פ.

[110] שו"ת אורח משפט, או"ח סימן ל"ה

[111] שו"ע או"ח סי' ע"ה ס"ג

[112] הרב-גנוט, שאלות בענייני תפילה ושיעורי נשים בפני גברים, אתר השבת

[113] שו"ת שרידי אש, ח"ב סימן ח'.

[114] הרמ"א, אבן העזר סימן כ"א.

[115] הרב אליעזר מלמד, פניני הלכה, משפחה, פרק ז' סעיף י"ב.

[116] מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, על שירת בנות בסעודת שבת בנוכחות המחנכים - שו"ת, המעיין, תשרי תשע"ה נה א, גליון 212.

[117] הרב אליעזר מלמד, שאלה על שירת נשים בעת התפילה, https://www.yeshiva.org.il/ask/583

[118] קידושין ל"ג ע"ב - ל"ד ע"ה.

[119] הרמב"ן, קידושין, פרק א'.

[120] ברכי יוסף, י, של"ג.

[121] צבי רייזמן, כל הפטור מדבר ועושה, עולמות.

[122] הרב אליעזר מלמד, פניני הלכה, תפילת נשים, פרק ב' סעיף ח'

[123] קידושין לא, א.

[124] משנה, אבות ה, כג.

[125] משנה תורה, הלכות ציצית, פרק ג' הלכה ט'.

[126] הגהות מיימוניות, הלכות ציצית י'.

[127] שו"ע, או"ח תקפט, ו.

[128] שו"ת יביע אומר ח"ב או"ח סימן ו

[129] דרכי הלכה, הלכות ראש השנה, סימן כ'

[130] הרמ"א, אורח החיים סימן תקפט סעיף ו.

[131] ים של שלמה, קידושין, פרק ראשון, ס"ד.

[132] כף החיים, ציצית י"ז.

[133] שאלות ותשובות מן השמים, הרב החסיד רבינו יהודה הלוי ממרויש ומקורביל, שאלה א'.

[134] שו"ת יוסף אומץ סימן פב.

[135] האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג בשו"ת שאלות ותשובות דברי יציב.

[136] הלכה יומית, האם נשים יכולות לספור ספירת העומר, http://halachayomit.co.il/he/default.aspx?HalachaID=593 .

[137] משנה תורה, הלכות ציצית פרק ג' הלכה ט'.

[138] הגהות הראב"ד, שם.

[139] ספר החינוך, מצווה שפ"ו

]140] שו"ע, או"ח י"ז ב'.

[141] מהרי"ל החדשות, סימן ז'.

[142] רמ"א, או"ח י"ז ב'.

[143] אגור סימן כ"ז

[144] כף החיים, או"ח י"ז ה'.

[145] שער הכוונות דרוש א מדרושי הציצית.

[147] שו"ע הרב, אורח חיים י"ז ג'.

[148] ערוך השלחן, יז,ב-ג.

[149] הבן איש חי, שו"ת רב פעלים ח"א חלק סוד ישרים.

[150] הרב שאול ישראלי, נשים בקיום מצוות, בתוך: האשה וחינוכה, הוצאת "אמנה", עמ' 29.

[151] רבי מנשה ישראל רייזמן, שיעורים בפרשת השבוע, פרשת תצוה תשע"ח, קול הלשון.

[152] דברים כב ה.

[153] תרגום יונתן, דברים כב ה.

[154] לבוש התכלת, או"ח י"ז ב'.

[155] הרב סולוביצ'יק, מבית מדרשו של הרב, ירושלים תשל"ח, עמ' קנז.

[156] פרופ' יהודה לוי, חומרות משובחות, הדיוטיות ואפיקורסיות, המעיין, כרך יח (תשל"ח), גליון ב, עמ' 22.

[157] אגרות משה, אורח חיים, חלק רביעי, סימן מט.

[158] למה לא סופרים אותי, יוכי רפפורט, אתר נשות הכותל.

[159] WOMEN'S PRAYER SERVICES - THEORY AND PRACTICE, Tradition 32:2

[160] עירובין צ"ו ע"א.

[161] תוספות, עירובין צ"ו ע"א.

[162] פסיקתא, רבתי פכ"ב.

[163] הגהות מיימוניות, הלכות ציצית, י.

[164] שו"ת הרשב"א, חלק א, קכ"ד.

[165] שו"ע או"ח לח, ד.

[166] מגן אברהם, או"ח לח, ג.

[167] ים של שלמה, קידושין, ס"ד.

[168] ברכי יוסף, שיורי ברכה יו"ד סי' קפב סק"ב.

[169] שלטי גיבורים, דף ט עמוד ב מדפי הרי"ף אות ג.

[170] נשים בקיום מצוות, בתוך: האשה וחינוכה, בעריכת ב"צ רוזנפלד, הוצאת "אמנה", עמ' 29.

[171] הרב סולובייצ'יק, מבית מדרשו של הרב, ירושלים תשל"ח, עמ' קנז.

[172] M. Meiselman, Jewish Woman in Jewish Law 1st Edition Edition, 1998.

[173] קיצור ילקוט יוסף, או"ח, ב ט.

[174] הרב אליעזר מלמד, פניני הלכה, יג, נשים בתפילין.

[175] ברכות פ"ב ה"ג.

[176] שפת אמת, ראש השנה לג, א תוד"ה ה.

[177] לבוש תכלת, י"ז ב.

[178] אליהו זוטא, י"ז ב.

[179] הט"ז, יורה דעה קפ"ב.

[180] המהר"ם שיק, יו"ד סי' קעב וקע"ג.

[181] רבי יוסף חיים, בן יהוידע.

[182] הרב מנשה ישראל רייזמאן שליט"א, שיעורים בפרשת השבוע, קול הלשון, ג' אדר תשע"ח.

[183] מהרי"ל החדשות סימן ז'.

[184] הרב ר' הרשל שכטר שליט"א, כל העדה כולם קדושים, בסוד שיח.

[185] שו“ת אבנ“ז או“ח סי‘ תקל“ז.

[186] נפש הרב עמ‘ רל“ג.

[187] מסכת שבת, כ"ג ע"א.

[188] שו"ע או"ח תרע"ה ג'.

[189] משנה ברורה תרע"א סק"ט.

[190] חתם סופר, שבת, כא.

[191] חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה, אתר הלכה יומית.

[192] משנ"ב תרע"ז ט"ז.

[193] הריב"ש, שו"ת סי' קיא.

[194] או"ח סי' תרעא סעי' ז.

[195] ילקוט יוסף, הלכות הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת.

[196] הריב"ש, תשובה סי' קיא.

[197] מגילה ד, ע"א.

[198] ערכין ג ע"א.

[199] התוספות, מגילה ד ע"א.

[1100] התוספתא, מגילה ב,ז.

[200] הלכות גדולות, הלכות מגילה.

[201] רש"י, ערכין ג ע"א.

[202] משנה תורה, הל' מגילה א,א.

[203] שו"ע או"ח תרפ"ט א.

[204] משנ"ב, תרפ"ט, ס"ק ז.

[205] "שער הציון", תרפ"ט, אות ט"ו.

[206] הרב יוסף צבי רימון, פורים - הלכה ממקורה.

[207] בן איש חי ש"א תצוה א'.

[208] כף החיים תרפט, יט.

[209] הרב אליעזר מלמד, פניני הלכה, מהלכות חגים ומועדים – נשים במקרא מגילה.

[210] ילקוט יוסף, תרפט ו.

[211] חזון עובדיה פורים עמו' נא.

[212] ילקוט יוסף, תרפט י.

[213] הרב עובדיה יוסף, מכתב לתושבי שוהם, ר"ח אדר תשע"ב.

[214] הרב אליעזר מלמד, חיוב נשים בקריאת מגילה, אדר א' תשס"ח, אתר ישיבה.

[215] הרב אריאל פיקאר, קריאת המגילה ע"י נשים לפני נשים, תחומין יח 362.

[216] ילקוט יוסף, דיני הכותל המערבי וזכר לחורבן.

[217] מחנה חיים יו"ד ח"ג ס' ל'.

[218] שבת קטז.

[219] משנה תורה, יסודי התורה ו, ח

[220] שו"ת חכם צבי (ס' לח)

[221] מרן הרב עובדיה יוסף זיע"א (במאמר בספר הזכרון להגר"א אברמסקי זצ"ל, הוצאת מוריה, תשל"ח.

[222] פרי תואר יח' סימן קיט סק"חץ.

[223] זבחי צדק י' ס' קיט ס"ק כט.

[224] שו"ת אגרות משה ח"ד אה"ע ס' פ.

[225] שו"ת אגרות משה י' חלק ה' ס' טז.

[226] שו"ת ציץ אליעזר חלק כא ס' ג.

[227] שו"ת ציץ אליעזר שם פתיחה פ"ח.

[228] facebook נשות הכותל,

[229] ספר החינוך מצווה של"ח.

[230] מסכת ע"ז ו' ע"ב.

[231] התוספות, חגיגה יח.

[232] קובץ הערות עה-ב.

[233] המנחת חינוך רלב-ד בקומץ המנחה.

[234] ספר המקנה לא-ב.

[235] הש"ך יו"ד קנא ס"ק יא.

[236] הרב יעקב עטלינגר, שו"ת בנין ציון ט"ו.

[237] מגן אברהם, סי' שמז.

[238] הטור, יו"ד, קנ"ט.

[239] בית יוסף יורה דעה סימן קנט אות ג.

[240] הר"ן בחידושיו לסנהדרין עד.

[241] ציץ אליעזר, חלק ה', פתיחה, התנועה הריפורמית בראי ההלכה.

[242] שו"ת נודע ביהודה מהדו"ת חאו"ח סי' י"ח.

[243] ישעיהו א יב.

[244] ישראל דוד שלזינגר, מחולת המחנים, הקדמה.

[245] שו"ת המהר"ם שיק, תשובה ע"א.

[246] אגרות-קודש (כרך כז עמ' רסה)

[247] תורת מנחם כרך כח עמ' 64.

[248] רבינו יונה, משלי כא,כט.

[249] ביאורי זוהר, פרשת ויגש.

[250] הרב אליעזר מלמד, טעמי מצוות הנשים, תפילה לאשה.

[251] רבי שמשון רפאל הירש, פירוש לספר ויקרא , כג מג.