אתר השבת

דבר החסידות – פרשת ויקרא - ר"ח ניסן

ב"ה

דבר החסידות – פרשת ויקרא - ר"ח ניסן

 

ראש חודש של גאולה

השבת אנו מוציאים שלשה ספרי תורה! הדבר הזה הוא נדיר ומתרחש רק בשנים מסוימות בר"ח טבת, אדר או ניסן וכן בכל שנה בשמחת תורה!

המספר שלוש מראה על חוזק, ע"פ ההלכה ש"בתלת זימני הוי חזקה" [=בשלש פעמים יש חזקה] ומזה מובן שכשמוציאים שלשה ס"ת יש כאן כח מיוחד (בדוגמת שמחת תורה הממשיכה שמחה לכל השנה כולה).

ומהו ענינו של ר"ח ניסן? נאמר במדרש רבה עה"פ החודש הזה לכם - "כשבחר ביעקב ובניו קבע להם ראש חודש של גאולה", כלומר, ימי החורף (שמתחילים בשמח"ת) מראים על ההנהגה הטבעית של העולם, אולם חודש ניסן מראה על הנהגה ניסית עם בני ישראל – ר"ח של גאולה!

וכאן רואים דבר מעניין: שבכל שלושת ספרי התורה מודגשת מעלתו של ראש חודש ניסן, בספר השלישי קוראים כמובן את פרשת החודש שנאמרה בר"ח ניסן,בספר השני קוראים את קרבן ראשי חדשים, שראשיתם ניסן, וגם בספר הראשון קוראים את פרשת ויקרא שנאמרה בר"ח ניסן, שכן בסוף פ' פקודי (מ, יז) נאמר "ויהי בחודש הראשון . . באחד לחודש [ר"ח ניסן] הוקם המשכן" ולאחר מכן "ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וגו'" ובהמשך לזה: "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד"!

כאשר פותחים את ארון הקודש ואומרים "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך" ומוציאים שלשה ספרי תורה – זהו חוזק מיוחד גם ל"קומה ה'" וגם ל"יפוצו אויביך"; כפי שכבר התחיל השבוע, שרוב עם ישראל עמד איתן והביע אמון בקב"ה ובארצו, הרי בודאי בהגיע חודש ניסן נזכה לנצחון האמיתי באופן של ניסי ניסים* ותהיה 'חודש של גאולה' כפשוטה בקרוב אמן.

 

שבת שלום וחודש טוב!

 

*) ראה ברכות נז, רע"א: "הרואה הונא בחלום נס נעשה לו (נו"ן כנגד נו"ן – רש"י), חנינא חנניא יוחנן – נסי נסים נעשו לו" (נו"נין הרבה, ניסים רבים – רש"י). ומזה מובן שניסן קשור עם נסי נסים. וראה חדא"ג מהרש"א שם.

 

מבוסס על: נקודה מהתוועדות ש"פ ויקרא, פ' החודש, ר"ח ניסן ה'תנש"א (סה"ש ה'תנש"א ח"א עמ' 379 ואילך. תו"מ תנש"א ח"ב עמ' 405). הרעיון לתימצות בסיוע 'מעיין חי' ח"ח עמ' 11.