פירוט מאמרים לסוכות

דבר החסידות – יום הכיפורים

Buy Propecia Walmart - How Tobacco Smoke Causes Disease Office of the Surgeon General, 2011, 792 pages, 12MB, PDF. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. enter site as final preparations were being made for the service, hundreds of people who were forced from their costo priligy in http://turnerforte.com/?kal=Actos-Procesales-Articulos. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without Script | Up to 50% Off🔥 |. Is this what you are looking Best pill? Priligy Ru Online ,coupons 50% off. Check More » | Best Price🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ Diovan Get On Track online ☀☀☀,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Buy 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ Voltaren Emulgel Where To Buy ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Cialis Drugs Online Free pills with every order! Free | Best Cheaps🔥 |. Stop wasting your time with unanswered searches. Norvasc Espanol Online ,It solves the problem for you quickly.. Actos Buy Online Australia. APharmacly: 3-9 Free Cialis Pills with all Orders. Online Drug Shop, Big Discounts Special internet prices - Only Best Clomid Prescription 7th דבר החסידות – יום הכיפורים

 

זמן תשובה לכל


כתב הרמב"ם (הל' תשובה פ"ב ה"ז) "יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים . . לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכפורים".

ולכאורה לא מובן המושג הזה של 'זמן תשובה', כי הלא תשובה היא מצות עשה שלא הזמן גרמא, כי תיכף כשיחטא איש עליו לשוב מחטאו, ומה נתחדש ביום הכיפורים בחיוב לחזור בתשובה?

ויש ליישב, על פי מה שממשיך הרמב"ם בהלכה שאחרי זה "עבירות שהתודה עליהם ביום הכפורים זה – חוזר ומתודה עליהן ביום הכפורים אחר, אע"פ שהוא עומד בתשובתו, שנאמר כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד". כלומר, שיש חידוש ביוהכ"פ שצריך לשוב גם על חטאים שכבר עשה תשובה עליהם. משא"כ בכל השנה, לא מצינו חיוב להתעורר ולשוב על עבירות שכבר עזב אותם והתוודה עליהם.

נמצאנו למדים, שביוכ"פ יש הגדרה אחרת למצוות התשובה מבשאר ימות השנה: במשך השנה נובעת חובת התשובה ממצב ה'גברא' החוטא, וממילא לאחרי שהאדם כבר שב על חטאו והתוודה – בטלה סיבת החיוב.

אולם ביוהכ"פ חובת התשובה נובעת מהזמן ואינה תלויה כלל במצב ה'גברא'. וזהו הפירוש ברמב"ם שיוהכ"פ הוא "זמן תשובה לכל" כי היות והוא זמן תשובה – לכן הוא חל על כל ישראל, גם על כאלו שכבר עשו תשובה, כיון ש"אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קהלת ז,כ) ולכן ביום הזה מתאחדים כולם במצוות התשובה.

 

חתימה וגמר חתימה טובה ושבת שלום!

 

 

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כט יום הכפורים (עמ' 203 ואילך) ובתרגום ללה"ק ב'שערי המועדים – יוהכ"פ עמ' קנט ואילך. העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת ומועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קעט. וראוי לכל אשר קרבת אלקים יחפצון לעיין בגוף השיחה הממצה את הנושא לעמקו ויתקיים בהם הכתוב "והשביע בצחצחות נפשך . . אז תתענג על ה'" (הפטרת יוהכ"פ).