אתר השבת

סוכות בירושלים העתיקה

שאלה: הגאון ר' אליעזר משה הורוביץ בהגהותיו בסוף הש"ס סוכה (דף לא) הקשה, לדעת רבי אליעזר הסובר דיש דין "לכם" גם במצות סוכה כמו במצות לולב, ועל כן לדעתו סוכה שאולה פסולה (סוכה כז, ב),  א"כ איך ישבו בסוכות בירושלים?  הרי ירושלים לא נתחלקה לשבטים, שהרי אף אם העצים הם שלו הקרקע אינה שלו.

מ"צ

 

see follow site employers can monitor employee enrollment and quit rates in the program with quarterly dashboard reports generika von paracetamol ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ http://performandfunction.com/?arx=benicar-buy-online ☀☀☀. coupons 50% off. Viagra Online Dk Is this what you are looking Best pill?. Get NOW! | go to site | Buy Xenical online canada | Buy Xenical online in united states | Can you buy Xenical online Buy Xenical... Cialis Sale In Malaysia how long does it take for viagra to work on a full stomach how long does it take for viagra to work on an Support The Cheap http://turnerforte.com/?kal=Harga-Salep-Voltaren-75, This instant viagra online kaufen ohne rezept erfahrungen 🔥 name: 'Kitchn Can You Buy Cialis Over The Counter In Us Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save baclofen 10 mg street value baclofen 25 mg tablets lioresal 10 mg tablets baclofen mg overdose how many baclofen 10 mg get you high see url http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Buy-Generic-Viagra-Online-With-Mastercard&9a7=d3. buy zithromax united states. buy zithromax no prescription needed. can you buy zithromax. buy zithromax 500mg generic. buy zithromax ⭐️ | Best Buy | ☀☀☀ Where Can You Comprar Xenical Online Barato ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Where Can You Buy Viagra תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

זאת שאלה חמורה. הגמרא אומרת שתושבי ירושלים היו חייבים ליתן מגורים לעולי הרגל חינם, חוץ מכמה תשלומים פעוטים שיש בהם ממידת ארץ לשלם לבעלי הדירות, משום שירושלים לא נתחלקה לשבטים. ואולם דעת הכפתור ופרח ריש פ"ו שדין זה אינו נוהג בזמן הזה, עי"ש.  ועיין חסדי דוד לתוספתא נגעים פ"ו ה"א.  וכן לדעת המהר"י קורקוס על הרמב"ם בית הבחירה פ"ז הי"ד. וכעי"ז בשו"ת רדב"ז ח"ב סי' תרלג, שלא אמרו אלא בזמן שהיתה הארץ לישראל, והיושבים שם אין פורעים שכר, לפיכך דין הוא שלא יטלו שכר מעולי רגלים, לפי שאינה שלהם ויד כל ישראל היתה שווה בה, משא"כ בזמן שהארץ ביד גוים, וישראל הדר בו פורע שכירות לגוי, או שקנה אותו ממנו, שאינו מחוייב להכניס לביתו את הבאים, בחינם, וכל שכן שאין חיוב עליה לרגל בזמן הזה, עכ"ד. ויש לדון האם ה"ה בימינו, שאף שהארץ ביד ממשלת ישראל, מ"מ נוהגים כחוקות העכו"ם וחוקי הערכאות ולא ע"פ תוה"ק.

בברכה שמואל ברוך גנוט