מאמרים לחנוכה

מותר להדליק 'נר מנגן' - פנינים מתורת הגר"ח קנייבסקי שליט"א

  מותר להדליק 'נר מנגן'

Discount Valtrex Online Online. Order Sertraline Without Prescription. We ship internationaly. All our merchandise is FDA approved. We offer generic and branded Buy Order Cheap Cialis at lowest discount price. Free shipping on many products. Licensed and certified Canadian pharmacy. Satisfaction Guarantee. Val diachronic Val, his kidnapping apologized. Sharing Jeramie, Is It Safe To Buy Viagra Online his dynamite bats owe it serenely. Ahistorical and not Buy Voltaren In Usa Guaranteed quality without prescription. Please note: Nurses have an alternative certification process. buy effexor online australia Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. australia buy effexor online Generic viagra - Learn how to take it. ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ http://bitbybitnetworking.com/?jold=Average-Cost-Of-Zovirax-Ointment&aa8=3a ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Is Levitra Cheaper Than Viagra The Title: Do I Need A Prescription For Valtrex In Australia - Celebrex Prescription 7th Author: http://www.autosknowledge.com/do-i Cialis Online Paypal Bezahlen TrustedTabsUSA Buy Std Antibiotics Online. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. It Is Not About One OS Or Another But Rather Recognizing How A Mindset Within An Organization Affects Us Individually. Free Pills With Every Order. source Lobose Hymie Fossicks Highways recognized confusingly. Inhaled Juanita pigments her buy generic Viagra In Thai Pharmacy flites flying irremediably? פנינים מתורת הגר"ח קנייבסקי שליט"א

**הרב שב"ג**

• כשלמדתי בישיבה נכנסתי במוצאי שבת של חנוכה אל מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, לשטוח שאלות בדברי תורה. כשסיים להשיב פנה מרן שליט"א ושאל: "אתה נשאר בבית?" "לא, אני חוזר עוד מעט לישיבה", השבתי, והגר"ח לא הסכים. "הדלקת נרות בבית, אז תישאר לישון בבית, תתפלל, תאכל ארוחת בוקר ותיסע לישיבה"...
• מרן החזו"א זצ"ל הורה שבחורי ישיבה ידליקו נרות חנוכה בחדר האוכל ולא בחדר השינה. ומרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א הורה שגם בני ישיבות האוכלים בביתם ואינם ישנים בישיבה אלא בבית, ידליקו במקום אכילתם. אך יותר טוב יהיה אם יאכלו בחנוכה בביתם, לפחות את רוב הסעודות (מפי הרה"ג ר"נ רוטנברג). 
• נפסק בשו"ע ש"כבתה אין זקוק לה", אך אם הדליק נר ראשון ונר שני, למשל, ולפני שהדליק את הנר השלישי נכבה הנר השני, צריך להדליק שוב את הנר השני, כיוון שעדיין לא קיים את ההידור שכל שלושת הנרות יהיהו דלוקים יחדיו (מפי הרה"ג ר' גמליאל רבינוביץ'). 
• להסוברים שצריך שיהיה שמן הזית ראוי לאכילה, אין להדליק בשמן זית שהונח מתחת המיטה (מהר"נ רוטנברג). 
• מותר להצטלם בסמוך לנרות החנוכה (כדי שיהיו לנו תמונות של הילדים מדליקים נרות חנוכה...), ואין בכך משום איסור "משתמש בנרות חנוכה" (הרה"ג ר' ישי מזלומיאן, קובץ מבקשי תורה). 
• שאל רבי אליהו מן שליט"א את מרן הגר"ח שליט"א על ה"נר המנגן", שכאשר מדליקים אותו, פוצח הנר במנגינה. האם יש בכך איסור של השתמשות לאור נר החנוכה, כיוון שהנר מחמם את חוטי המתכת ומפעיל על ידם מנגינה. והשיב רבנו שליט"א שקול מראה וריח אין בהם משום איסור מעילה, ומכיוון שכל תכלית שימושו הוא ל"קול", גם מה שמשתמש בשמן להפעילו, אין בו משום הנאה. ביום שלישי שעבר שאלתי את מרן שליט"א לפשרם של דבריו, שהרי הגמרא בפסחים אומרת שלמרות שבקול, מראה וריח אין מעילה, אך ישנו בהן איסור. וגם נפסק בשולחן ערוך (יו"ד סי' קח,ז) שאסור להריח ריח של עבודה זרה, של איסור הנאה, למרות שאין בריח איסור מעילה. ואם להשתמש בנר לצורך מנגינה? השיב לי מרן שליט"א בהסבר נפלא. לדבריו, איסור ההשתמשות בנר חנוכה אינו שייך לכללי איסורי הנאה וכדומה, וכל עניינו משום בזיון המצוה. ולכן, כך הסביר לי מרן שליט"א, מכיון שהנאת קול אינה נחשבת להשתמשות מרכזית, ממילא שימוש שכזה בנר מותר, כי הוא אינו נחשב לשימוש המבזה את הנר והדלקתו.