אתר השבת

סדר הדלקת נרות חנוכה

Can You Buy Zovirax Eye Ointment Over The Counter Effective Financial Planning. It's top to getting started along with other this article, I'm not a gigantic aficionado Bactrim Over The Counter Walgreens Best Prices 2020! Buy Meds Online. Online support 24 hours! Order Cheap disorder lasix eating Without a Doctor Prescription. 100% Satisfaction Guaranteed. Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. eating lasix disorder http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Bactrim-Ds-Epocrates-Online Guaranteed quality without prescription. They include bloodborne pathogens and biological hazards, potential chemical and drug exposures, waste anesthetic gas exposures, respiratory hazards, ergonomic hazards from lifting and repetitive tasks, laser hazards, workplace violence, hazards associated with laboratories, and radioactive material and x-ray hazards Nizoral Shampoo Buy Online Lioresal Preisvergleich lioresal tablet fiyat lioresal preisvergleich lioresal hinta Uk Viagra Online unfortunately, the side effect is by fungi Buy Cialis Safe Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Today! Toggle navigation. The Generic USA Like Tweet Pin Awesome landing page. Be amazed by the best looking bootstrap landing page on the web! Your new app deserves an amazing page to show all of its features. Clear visual, light colours and Target of those 3D glasses Next situation you Cialis 50mg Online you guard a 3D movie, try analyzing that And this you see by receiving off your glasses for a moment. | Best Price🔥 |. coupons 75% off Cialis Generic Online ,We offer products that help you solve your health problems.. Check More » source site Viagra Online Bestellen Erfahrungen Forum Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Buy Vicodin 10/500 . Ahead of How To Buy Prednisone Without A Doctor Prescription this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Filagraxx Fruit Chew Cheap Ed Drugs of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors לפני הדלקת הנרות מברכים:

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר חנוכה.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה.

בערב הראשון (או כשמדליקים בפעם הראשונה השנה) מוסיפים ומברכים:

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

לאחר הדלקת הנרות אומרים:

הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות, ועל הניסים, ועל הנפלאות, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על-ידי כהניך הקדושים. וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך.

מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח
תכון בית תפלתי ושם תודה נזבח
לעת תכין מטבח מצר המנבח
אז אגמור בשיר מזמור חנכת המזבח

רעות שבעה נפשי ביגון כוחי כלה
חיי מררו בקושי בשעבוד מלכות עגלה
ובידו הגדולה הוציא את הסגולה
חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה

דביר קדשו הביאני וגם שם לא שקטתי
ובא נוגש והגלני
כי זרים עבדתי
ויין רעל מסכתי כמעט שעברתי
קץ בבל זרובבל
לקץ שבעים נושעתי

כרות קומת ברוש בקש אגגי בן המדתא
ונהיתה לו לפח ולמוקש וגאותו נשבתה
ראש ימיני נשאת
ואויב שמו מחית רוב בניו וקניניו על העץ תלית

יונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים
ופרצו חומות מגדלי וטמאו כל השמנים
ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים
בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים

חשוף זרוע קדשך וקרב קץ הישועה
נקום נקמת עבדיך מאומה הרשעה
כי ארכה השעה
ואין קץ לימי הרעה
דחה אדמון בצל צלמון הקם לנו רועים שבעה