שו"ת ומאמרים בנושאי הקורונה

התכתבות בקשר למניינים בעת זאת

בס"ד
 
 
שאלת הרב יוסף אביטבול שליט"א
 
לכבוד הגאון הרב שב''ג שליט''א מח''ס ויאמר שמואל ושא''ס
 
האם עתה שלפי הוראות משרד הבריאות שאין להתפלל בבית הכנסת, מי שמתפלל בבית הכנסת לא יוצא ידי חובה, כי הרי הרבה פוסקים הורו שצריך לסגור את הבית הכנסת?
וכמו כן יש לדון מה הדין במי שהיה חולה קורונה כבר האם אין לו איסור להתפלל במקום שלא שומרים על ההוראות?  
 
יוסף אביטבול
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
 
שוכט"ס להדר"ג שליט"א.
 
חושבני שקשה להגדיר זאת כ'מצוה הבאה בעבירה', משום שאין מצוה גמורה להתפלל בבית הכנסת דווקא, אלא היא מעלה גדולה, בו התפילות נשמעות.
 
קשה גם להגדיר את המתפללים בבית הכנסת כ'עבירה', משום שישנם רבנים חשובים המתירים זאת, וגם משום שהרבנים שהמליצו להתפלל בחוץ, לא החשיבו כאיסור את התפילה בבית הכנסת כ'איסור'. וכלשון מכתבם של מורי ורבי מרן הגר"ח קניבסקי ומרן הגרי"ג אדלשטין שליט"א: "גבאי בתי הכנסת יראו לדאוג בימים אלו, לאפשרויות של מניני תפילה ככל האפשר במרחב הפתוח שבחצרות בית הכנסת וכו' וכל היכולים לסייע בזה בשאר מקומות, שכרם גדול".
 
אך כיון שתפילה בבית הכנסת נשמעת יותר, כדאיתא בגמרא, אם כן מסתבר שאלו שמצייתים להנחיות גדולי ישראל ומתפללים בחוץ, מתוך דאגה ל'ונשמרתם' ודאגה לכלל ישראל, תפילתם שבחוץ נשמעת בימים אלו יותר מהתפילה בבתי הכנסיות, כיון שאם כך הורו גדולינו, אזי זהו רצון ה', ורצון יראיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם.
 
בברכה
שמואל ברוך גנוט
 
 
שאלת המשך של הרב יוסף אביטבול שליט"א:
 
ישר כח
אין הכא נמי לפי מש''כ הגרח''ק שראוי להתפלל בחוץ, והוא רק בתור המלצה
כי בתחילה חשבתי בלא הוראת הגרח''ק כיון שלפי הרשויות צריכים לסגור את הבתי כנסיות, א''כ ה''ה דעת גדולי הדור, וא''כ ה''ה הכא.
ושאלה זו אינה שייכת לסגר הראשון כי בסגר הראשון כפי איך שידוע לי כולם צייתו, משא''כ היום לא מצייתים להוראות, ויכול להיות בית הכנסת ובית המדרש של חסידים שיכתבו שם לשמור על ההוראות, ולשים מסיכה, ובמציאות יש אלפי חסידים בלא שום מסיכות.
 
 
‫ 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
 
 
נכון.
תפילה בבית הכנסת אינו חיוב אלא מעלה, לקבלת התפילות ביני עמודי ובי כנישתא.
לכן חושבני שהנושא הוא מעלה מול מעלה, וודאי שמעלת שמירת הגוף והנפש על פי המלצת גדולי ישראל, עדיפה היא מתפילה בבית הכנסת שיש בו חשש הדבקה מחריד, כנודע מהמציאות ה"י. מלבד ההיזק לרבים הנכנסים בגלל חולים לבידודים ארוכים. גם אני כעת בבידוד, ובגלל זאת אאלץ לשהות בסוכות ושמח"ת בבית. אך יש מנין מתחת הבית. ברוך ה'. ואתפלל מהמרפסת.
 
 
 
שאלת המשך של הרב יוסף אביטבול שליט"א:
 
 
וא''כ אדם שמתפלל במקום שלא שומרים על ההוראות ואלפי איש בלא מסיכות,  לכאורה כיון שהם כרוצחים וכו', א''כ אולי אין מנינם לעת עתה חל?
 
 
 
תשובת המשך של הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
 
מנין זאת לא מצוה הבאה בעבירה ששייך בה חסרון אם נעשית בעבירה.
בפרט שהמנין עצמו הוא לא גוף החסרון, אלא המבנה, הקירות שמסביב, וא"כ כבר ייסד לנו הירושלמי וכד' התוס' בסוכה, דכה"ג ל"ש מצהב"ע. וכמבואר רבות באחרונים.
 
אם אדם מתפלל עם עשרה, תפילתו נשמעת. אם הוא מתפלל בבית כנסת- תפילתו נשמעת יותר.
האם הקב"ה לא שומע כעת בכלל תפילות של יהודים בתוך בתי הכנסיות, רק בגלל שהם יכולים לגרום היזק לאחרים?
אינני יודע. זאת לא שאלה הלכתית. זאת שאלה שצריך בשבילה רוח הקודש או שאלת חלום או גילוי אליהו.
 
אך האם תפילה בחוץ נשמעת כעת יותר בשמי שמים?
מסתבר מאד שוודאי וודאי.
הרי מי שמתפלל בחוץ, עושה זאת כרצון חכמים ומתוך רצון לשמור על בריאותם של האחרים. בוודאי הקב"ה נענה יותר לתפילותיו מכל אלו שלא הפנימו עדיין, בגלל ה'מלומדה' שלהם בעבודת ה' או בגלל שהם חכמים יותר מגדולי ישראל בעיני עצמם, שכעת רצון השי"ת להתפלל בחוץ.
 
אין כאן מלחמת דת או רצון של השלטונות לעקור את התורה, אלא רצון כנה ואמיתי להפחית את התחלואה הארצית, ולא לתת תחושה לציבור שיש כאן סגר סלקטיבי. וכשכל גורמי הבריאות מצביעים על העובדות בשטח, שתפילות במקומות סגורים מרבים את ההדבקה, וגדולינו מאשרים זאת וסבורים שצורך השעה להתפלל בחוץ, א"כ השומע לרצונם- תפילתו נשמעת יותר, מסברא, ממי שלא מציית.
 
ואחתום בברכת חג שמח למעכת"ר שליט"א וימשיך לזכות את הרבים בחיבוריו הנפלאים
שמואל ברוך גנוט