שו"ת ומאמרים בנושאי הקורונה

סוכות בעידן הקורונה - שאלות ותשובות בהלכה

 
סוכות בעידן הקורונה:
שאלות בהלכה מאת: הרב גמליאל רבינוביץ שליט"א
 
 
ב"ה להגאון האדיר האמיתי והישר מאד רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
 
יגעתי טובא מאד וזכיתי לחדש כאן עשרה שאלות חדשות בעולם התורה בעניני
הקורונה השייך לסוכות הבעל"ט ויהא רעווא שעד סוכות כבר יתבטל לגמרי
המגיפה הנוראה הזאת מעל כל ישראל בכל מקומות שהם אמן כן יהיה רצון. ואשמח
לקבל מכתביו הנפלאים על שאלותי שיגעתי בזה בעזרת ה' יתברך לעד ויהיה חלקי
בתורת ה' לעד ולנצח נצחים אמן כן יהיה רצון
 
 
 
א) האם מותר ליכנס לסוכת חבירו בלי רשות, כדי לברך לישב בסוכה, או שעתה
אנשים מקפידים ביותר שלא יגעו להם בחפצים בביתם בגלל הקורונה ?
 
 
 
ב) אם יש מנין בדיוק בסוכה, אולם מחוץ לסוכה מתפללים כשלושים אנשים, היכן
 
יעדיף להתפלל, האם בסוכה בעשרה, או ברוב עם מחוץ לסוכה ?
 
 
 
ג) האם מותר לישון יחידי בסוכה, [באופן שאין לו אור שם] בגלל הקורונה
שהוא בבידוד וכדומה, ?
 
 
 
ד) האם צריך כל אדם להכין עוד סוכה נוספת, אולי אחד מאנשי ביתו יהיה לו
קורונה חס ושלום, ויצטרך להיות לבד, ולכן יכין מראש עוד סוכה בשבילו ?
 
 
 
ה) יש פוסקים שסוברים שאין להתפלל שמונה עשרה עם מסיכה, בגלל שהוא עומד
לפני המלך. (הגר"מ שטרנבוך שליט"א ועוד), האם לשיטתם יש בעיה גם להיות
בסוכה עם מסיכה, שיש שם האושפיזין הקדושים ?
 
 
 
ו) אם באים לביתו לבדוק אם יש לו קורונה ח"ו, האם מותר לעשות הבדיקה
בסוכה, או שזה תשמיש בזוי בסוכה, ויעשה הבדיקה בבית, ולא בסוכה ?
 
 
 
ז) האם יהיה מותר ללבוש כפפות בנטילת ד' מינים, [כדי שלא ידבק אחד מהשני]
במקום שמעבירים הד' מינים אחד מהשני, כגון אצל האדמורי"ם שהחסידים עוברים
לברך על ארבעת המינים של האדמו"ר בזה אחר זה ?
 
 
 
ח) כמה אנשים שישנים בסוכה, ואחד משתעל בסוכה, ולכן חבירו לא רוצה לישון
שם, כי חושש אולי זה שמשתעל מפתח תסמינים של קורונה, האם הוא פטור
מהסוכה, ?
 
 
 
ט) וכן השאלה על זה שמשתעל ומפריע לאחרים לישון, אם פטור מסוכה ?
 
 
 
י) יש מחמירים שלא לעשות קפנדריא בסוכה. (פסקי תשובות סימן תר"ל ציון 39
בשם רי"ץ גיאת בספר מאה שערים בשם רב האי גאון). האם לפי זה יהיה אסור
ליכנס לסוכה רק כדי להינצל משוטר, שלא רוצה לקבל קנס, כגון שהולך יותר
ממה שמותר ללכת בסגר, או שהוא לא לובש מסיכה, ומגיע שוטר, ולכן רץ לסוכה
להתחבא ?
 
 מחכים לעשרה מכתבים מכת"ר שליט"א על עשרה שאלותי שיגעתי וחידשתי בחמלת ה' עלי
 
בברכת כהנים באהבה כעתירת
 
גמליאל הכהן רבינוביץ
 
מח"ס "גם אני אודך"
 
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
 
 
 
תשובות הרב ש. ג. בנוט שליט"א:
 
 
 
רובא דרובא דאינשי לא מקפידים על זה, אך אם חושש יכול להיכנס עם מסכה וכפפות.
לכאורה בסוכה עדיף, משום שברוב עם הוא ענין ואילו מצוות סוכה היא מהתורה.
כתוב כבר בספה"ק שבסוכה אין בעיה לישן יחידי בסוכה, ושומר מצוה לא ידע רע. עי' שמירת הגוף והנפש.
למה לחשוש לס"ס שכזה? ואם ייצא חיובי בחוה"מ, יבנה בחוה"מ. ואם בחג עצמו, ייצאו כולם והוא יאכל כזית וייצא, ומה שאינו יכול לאכול כל הארוחות והשינה, הרי אין לו סוכה. (ולא מסתבר דנכלל במחלוקת הפוסקים בענין חיוב הכנה למצוה קודם זמן המצוה, כי למה לחשוש לזה).
לא. אין זה שייך לדין עומד לפני המלך.
אינו שונה ממדידת חום או משטח גרון.
בשו"ע תרנא ס"ד כתב די"א דלא יצא.
כתבתי כעין זה בשאלה דומה, וזה לשוני שם: ויל"ע בדין סוכה כשרה שיושבים בה אנשים שאינם מצייתים להוראות ההלכה והרפואה לשבת עם מסכות פנים, ומשו"כ ישנו אדם שיושב בה בפחד וחשש גדול. האם הסוכה פסולה לגביו ברגעים אלו?
וראיתי בחשוקי חמד סוכה ד' ב' שדן בשעת אזעקה, כשכולם עוזבים את ביתם ובורחים למקלטים, האם מותר לאדם להיכנס לסוכה ולברך עליה, כי הרי נאמר בסוכה ד ע"א הא דירה סרוחה היא ואין אדם דר בדירה סרוחה, [כשהוצין יורדין לתוך י']. ואם כן אולי גם בענייננו, אין אדם דר בסוכה בשעת אזעקה, כי אם במקלט?
 
וכתב דלכאורה הסוכה היא דירה סרוחה, שהרי היא נמצאת במקום שאין ראוי לדור שם. אמנם יש לחלק שהדירה הסרוחה שעליה דנה הגמרא, היא באופן כזה שהדירה מצד עצמה לא ראויה למדור, כי הוצין יורדין לה. אבל בשאלתנו הדירה מצד עצמה ראויה למדור, מאחר והיא מחסה מהחמה ועשויה לצל, אלא שהחשש הוא מצד הפחד ולא מצד הסוכה. אלא שמבואר ברמ"א (סימן תרמ ס"ד) שאין לחלק וז"ל: "ואם עשאה מתחלה [לסוכה] במקום שמצטער באכילה או בשתיה או בשינה, או שאי אפשר לעשות לו אחד מהם בסוכה מחמת דמתיירא מלסטים או גנבים כשהוא בסוכה, אינו יוצא באותה סוכה כלל, אפילו בדברים שלא מצטער בהם, דלא הוי כעין דירה, שיוכל לעשות שם כל צרכיו, עכ"ל. הרי שלמרות שהסוכה היא טובה מצד עצמה, אם אדם מתיירא להיות בה, הוי כדירה סרוחה שאינה ראויה לשימוש ופסולה, כמבואר בביאור הגר"א (שם סק"ז) שדימה זאת לסוכה שהוצין יורדין לתוך עשרה. ופילפל בזה בארוכה, עי"ש. ובסו"ד כתב בשם רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א שאין הדבר דומה לסוכה באזור של גנבים, כי שם המצב הוא שהסוכה אינה ראויה לישיבה כלל, אבל כאשר באופן ארעי יש אזעקה, הדבר דומה לשודד שנכנס באופן חד פעמי לסוכה, שאינו מבטל מהסוכה שם של סוכה. ולכאו' ה"ה לנדו"ד, שהסוכה ראויה היא לדירה, ואלו שיושבים בה ללא מסכות, אינו מבטל ממנה שם סוכה. אף שברגע זה האדם מפחד לישב בה.
 
ואמנם יש לדון בנידו"ד מדין מצטער פטור מן הסוכה, דכתב השו"ע תק"מ ס"ד דפטור מהסוכה, "איזהו מצטער, זה שאינו יכול לישן בסוכה מפני הרוח, או מפני הזבובים והפרעושים וכיוצא בהם, או מפני הריח". ובס' זמן שמחתנו פ"ג אות א הובאה דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמי שיש לו אורחים בסוכתו ורוצה ללכת לישון אך אינו יכול להוציאם מהסוכה, שאינו נפטר משינה בסוכה משום דין מצטער, כיון שעליו לדאוג לעצמו לסוכה אחרת או לילך לישן בסוכת חבירו, ואמנם דעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל (ס' הסוכה, פסקים והערות אות כט) והגר"נ קרליץ זצ"ל (חוט שני סוכות פי"ב סק"ד) שנחשב למצטער ופטור מהסוכה, שמציאות שהיית האורחים בסוכתו, דומה היא היא לדין זבובים המצערים אותו שפטור מהסוכה. ולכאו' אם יושבים בסוכתו אורחים המצערים אותו בכך שאינם יושבים עם מסכה, וצערו גדול מכך עד שאינו יכול לשהות במחיצתם, דומה הוא למקרה זה.
 
 
 
מי שמפריע לאחרים לישון אינו פטור מהסוכה, אבל האחרים פטורים מהסוכה אם הם מצטערים ממנו.
שיגיד תהילים ויועיל לו לשני העניינים כאחד....
 
 
בברכה שמואל ברוך גנוט