שו"ת ומאמרים בנושאי הקורונה

כללים הלכתיים לשמירה ממחלת הקורונה

ב"ה
 
להגה"צ והאדיר רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
 
מחכים למכתב ארוך על כל השאלות כאן.
 
הנה כעת במחלת הקורונה בעולם, וצריכים הרבה אנשים להיות בבידוד, כי יש חשש שהם נדבקו בזה, ה' ישמרני, רציתי לשאול כמה שאלות.
 
א) אדם שנמצא בבידוד בביתו, ויש לו אב זקן בבית, והאבא מבקש לו העזרה בבית, ורק הוא שנמצא בבידוד יכול לעזור לו, האם יעזור לו, או שימנע לעזור לו שלא ידביק אותו חלילה וחס בקורונה, אם יש לו קורונה, כי זה חשש שאולי יש לו קורונה ?
 
ב) האם ימנע עצמו ללכת למקוה טהרה, שלא ידבק בקורונה, השאלה גם על חיוב טבילת עזרא, וגם על תוספת טהרה ?
 
ג) אם ביטל טיסה כי לא רוצה אחר כך לחזור ולהיות בבידוד, האם צריך לשלם על הביטול הטיסה ?
 
ד) האם מותר להלשין על אדם שצריך להיות בבידוד, ויוצא להתפלל בבית הכנסת, או שיוצא לשמחה משפחתית ?
 
ה) האם מותר לנשק המזוזה במצב כזה, כי שומר מצוה לא ידע דבר רע, או שיש חשש שידבק מהקורונה ?
 
ו) האם מותר לתת שלום לרבו ולנשק ידי רבו במצב כזה, או שיש חשש שידביק רבו בקורונה ?
 
ז) האם מותר למוהל לעשות מציצה לתינוק במצב כזה, או שיש חשש שידביק אותו בקורונה ?
 
ח) האם מותר לתת מחצית השקל או מתנות לאביונים לאדם שנמצא בבידוד, כי כרגע הוא בגדר אביון שלא יכול לנהל עסקיו ?
 
ט) האם יש עדיפות לתת משלוח מנות לאדם שנמצא בבידוד, כדי לשמחו ?
 
י) האם ינשק הספר תורה כשעולה לתורה ?
 
יא) האם מותר להתחפש לחולה קורונה, ולהלביש כובע על הראש שכתוב עליו, אני חולה קורונה, או שזה בגדר אל תפתח פה לשטן ?
 
יב) האם חייב האב לחנך בנו כשאחד מהם בבידוד ?
 
יג) כהן שצריך לבוא לראות נגע אם לטהר או לטמא, ויש לחולה חשש קורונה, האם יבוא הכהן לבית החולה לבדקו ?
 
יד) יש לעיין אשה אם מותר לה או צריכה למנוע מללכת במקוה בימים אלו, ודו"ק בכל האופנים והפרטים בזה. ?
 
בברכת כהנים באהבה כעתירת גמליאל הכהן רבינוביץ
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
 
א) פשוט שלא יעזור לו, כדי לא להדביקו במחלה.
 
ב) ברור שאסור לו ללכת למקוה. בוודאי לא לטבילת עזרא או תוספת טהרה. וגם לאשה אסור לטבול לנדתה כאשר היא בבידוד. פיקוח נפש!!
 
ג) מאחר שכל נוסע חתום על מסמך חוקי בו מפורטים כל זכויותיו וחובותיו, צריך ללכת אחר המסמכים שעליהם חתם. לפי כללי חברת התעופה. שהרי אדעתא דהכי התחייב לטוס ורכש כרטיס.
 
ד) חובה להלשין עליו וחובה לדווח עליו מיד לרשויות החוק. יתכן שיש לו דין רודף ויש לפלפל בזה. אבל להלשין עליו- זוהי מצווה רבתא והצלת נפשות.
 
ה) אסור. מנהג נישוק המזוזה אינו מדינא. מקור הענין הוא ברמ"א שולחן יורה דעה הלכות מזוזה סימן רפה סעיף ב, שכתב: י"א כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה (מהרי"ל שם ומוכח בעבודת כוכבים דף י"א), ויאמר: ה' ישמר צאתי וכו' (במדרש). וכן כשיכנס אדם לבית, יניח ידו על המזוזה, עכ"ל. הרי שהרמ"א כלל לא כתב לנשק המזוזה אלא רק להניח ידו עליה, וענין נישוקה הוא ממש"כ החיד"א בברכי יוסף (סימן רפה סק"ד), שהאר"י ז"ל כתב, יניח אצבעו הנקרא אמה על שדי וינשקנו ויתפלל לה' שישמרנו בשם שדי וחילופי אותיות המאוחרות תכ"ה שיצילנו מיצר הרע, עכ"ל. ובודאי שענין זה אינו דוחה את חומרת הסכנה של מגיפת הקורונה. לכן אין לחולה כזה לגעת במזוזה בכלל, ואם יש חשש- ראוי שלא יגעו בכלל במזוזות, והכל לפי הוראות משרד הבריאות.
 
ו) יתן לו שלום בלי לגעת בו.
 
ז) אם זה חשש רחוק בעלמא, יעשה מציצה כרגיל ושומר מצוה לא יידע רע. אך אם יש חשש רציני ע"פ הרפואה שהתינוק ידביקו- יעשה לו מציצה על ידי כלי. וז"ל הגר"מ שטרנבוך שליט"א (תשובות והנהגות כרך ב סימן תקג): אמנם באופן שיש איזה חשש סכנה ממשי למוהל או לתינוק, אפשר לעשות המציצה בכלי, וכפי ששמעתי ממרן הגריז"ס זצ"ל (הגאב"ד דבריסק) שבבריסק היתה מגפה דטוברקלוס (שחפת) ר"ל, ואמרו שעלול המוהל להדביק את התינוק או התינוק ידביק את המוהל, והתיר הגר"ח זצ"ל לעשות מציצה בפה בשפופרת קצרה מאד, שלדבריו הוי כגופו ממש, אבל כאמור זה רק באופן שהוכח שיש איזה סכנה ממש ושכיח הזיקא, שבזה אין הפסוק דשומר מצוה וכו' עיין בפסחים דף ח ב, עכ"ל. ודון מינה ומינה ואוקי באתרא, הכל לפי הוראות רופא מומחה.
 
ח-ט) אם אין לו כעת כסף כדי חייו, הוא עני, ואם יש לו כסף לחיות כמקובל לפי כל דיני צדקה, לא יתן לו.
אין עדיפות.
 
י) לפי הוראות משרד הבריאות.
 
יא) יש לחשוש באמת לזה, והיא הערה נכונה.
 
יב) חייב לחנכו במה שיכול לחנכו.
 
יג) הכהן ימתין שבועיים ואז יבדוק את הבית.
 
יד) אסור לאשה לטבול במקווה כשיש חשש בריאותי בזה, וכנ"ל
 
והשי"ת יהפוך הימים הללו מרעה לטובה ויחיש גאולתינו ויצלנו מכל המחלות והנגעים ויצילנו משעות הרעות ומכל מרעין בישין.
 
בברכת ערב פורים שמח
 
 
מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.