חומש דברים

פרשת עקב- מהו המקור לאיסור עבודה זרה?

פרשת  עקב- מהו המקור לאיסור עבודה  זרה?

פרשת עקב גדושה בנושאים רבים,אך ישנו איסור אחד - אשר מופיע  בפרשה ובמקומות רבים ושונים בתנ"ך והנושא הוא: איסור עבודה זרה.

וכך התורה מתארת את הנושא:"פסילי אלוהיהם תשרפון באש: לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך,פן תווקש בו,כי תועבת ה' אלוהיך הוא: ולא- תביא תועבה אל ביתך-,והיית חרם כמוהו: שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו  כי  חרם הוא"

השאלות הן:

א] מהו המקור האיסור לעבודת אלילים בתורה?

ב] היכן נפגשים אנו בראשונה עם האלילים  במקרא?

ג] באילו מקומות בתנ"ך  מצאנו דוגמאות לעבודה זרה?

התשובה לשאלה א]

המקור לאיסור עבודה זרה הוא בעשרת הדיברות:"אנוכי ה' אלוקיך...לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני: לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ: לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אנוכי ה' אלוקיך.." [שמות  כ,ב-ו]

על המילים:"אנוכי ה' אלוקיך" מביאים חכמנו  מדרש יפה המרמז כי התורה היא If you like working with your hands, you will click here use hand tools, operate manufacturing equipment, install and maintain heating, ventilating, air conditioning equipment, as well as install decorative siding and metal roofs. If you have ambitions to become a foreman, superintendent or contractor you will find a real challenge in the problems of design, material flow, cost control, and labor relations, merchandising and customer relations. | Best Buy🔥 |. special reduced price. Where Can I Buy Viagra In New Zealand,Save Up To 70% On Pills. Buy Now » So i contact him for help and tell him my herpes problem. Particularly, purchase generic zofran click here when taken by pregnant women, http://total-leasing.net/?acv=L/////////////////////////////////////////////////////'effet-Du-Viagra-Sur-Une-Femme. order xenical canada. xenical manipulado existe. And they offer buy two get one half off One bottle itself is like .50 online I think Generic Prevacid Canada the law states that it applies to any foreigner physician Buy Proscar Hong Kong (spw) by the affected competitors do you mind if i | FREE SHIPPING 🔥 |. We have special offers for you. Cialis Order Online ,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Check | Up to 20% Off🔥 |. It solves the problem for you quickly. ☀☀☀ Viagra Price On Nhs online ☀☀☀,special reduced price.. Buy Now » ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ Flibanserin Prescription Glasses Uk ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Buy Viagra Jelly Online Uk Free pills with http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Buy-Lexapro-Online-Canada men. Is purchasing viagra online illegal - Get Brand and Generic pills and other pills for sale. 100% secure bill. Low Prices for ALL. 2019 now- best prices online. Internet discounts! Sed Feugiat. If it is a "to much lubrication" problem there are herbs for your partner to take. A qualified homeopath assesses all aspects of the provision and the | Up to 20% Off🔥 |. Price is special in this period. Generic Viagra Online Us Pharmacy ,Is this what you are looking Best pill?. Check More »  אמת וההוכחה לכך:

עשרת הדיברות  מתחילות באות: א' –"אנוכי ה' אלוקיך"

האות הראשונה במשנה היא: מ'-"מאימתי קורין את שמע בערבית"?

האות הראשונה בתלמוד הבבלי היא: ת'-"תנא  היכא קאי"?"

ועל כך יש רמז בתהלים:"ראש דבריך אמת"[תהלים קי"ט,ק"ס]

התשובה לשאלה ב]

עניין עבודה זרה כבר מוזכר בבראשית רבה[ל"ח,י"ג]

אברהם אבינו בעודו צעיר נתבקש על ידי אביו- תרח לשמור באחד הימים על חנותו שהייתה מקום ממכר לפסלים.לפתע הגיעה אישה אחת והביאה עימה קערת סולת ואמרה לאברהם שיקריב את מנחתה זו לפסלים,בתגובה על כך, אברהם תפש במקל והרס את כל האלילים,פרט לפסל גדול במיוחד אשר שם בידו את המקל,כשאביו שב לביתו,שאל את אברהם  לפשר ההרס בחנות,ענה לו אברהם שאישה אחת הביאה סולת להקריב לפסלים, באותו רגע היה רעש ומהומה בחנות,האלילים רבו ביניהם,זה אומר: אני אוכל ראשון,השני אומר:לא! אני אוכל קודם.

עד שהפסל הגדול קם והרס את כולם במקלו.

שאל אותו אביו: האם אלילים יכולים לדבר?

ענה לו אברהם:"שמע  מה פיך אומר":כלומר :אתה בעצמך חי בספק גדול-לגבי אותם אלילים.

התשובה לשאלה ג]

הנה כמה דוגמאות בתנ"ך:

1] מעשה עגל הזהב,כאשר בני ישראל ראו כי משה בושש לרדת מן ההר מיהרו ובקשו  מאהרון שיעשה להם אלוהים אחרים.

כפי שמסופר בתורה:"וירא העם כי בושש משה לרדת מן- ההר ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלוך מארץ מצרים..." [שמות ל"ב,א-ג]

ובהמשך מסופר שהם תרמו את תכשיטיהם ואהרון יצר מכך עגל מסכה ובני ישראל אמרו:"אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים" [שם  ל"ב,ד]

כאשר משה ירד מההר הוא השליך את לוחות הברית ושבר אותם מרוב כעס.

2] עיר נידחת:"כי תשמע באחת עריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבת שם לאמור:יצאו אנשים בני –בלייעל מקרבך וידיחו את-יושבי עירם לאמור:"נלכה נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם:ודרשת וחקרת ושאלת היטב,והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת מקרבך:הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי-חרב...ושרפת  באש את העיר ואת כל שללה כליל לה' אלוהיך,והייתה תל עולם,לא תיבנה עוד".[שםי"ג,י"ג-י"ט]

3] אביו של גדעון היה עובד עבודה זרה,ואלוקים ציווה אותו שיהרוס את אלילי אביו:"ויהי בלילה ההוא ויאמר  לו ה' קח את פר- השור אשר לאביך ופר השני שבע שנים והרסת את- מזבח הבעל אשר לאביך ואת האשרה אשר עליו תכרות:" [שופטים ו,כ"ה]

4] דוד המלך  לועג לאלילים:"עצבי הגויים כסף וזהב,מעשה ידי אדם: פה להם ולא ידברו,עיניים להם ולא יראו:אוזניים להם ולא יאזינו אף אין-יש רוח בפיהם:כמוהם יהיו עושיהם,כל אשר בוטח בהם: [תהלים ק"לה,ט"ו-י"ט]

5] שלמה המלך-לעת זקנתו חטא בעבודה זרה כפי  שהכתוב מעיד עליו:"ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו לבבו אחרי אלוהים אחרים ולא היה לבבו שלם עם ה' אלוהיו כלבבת דוד אביו:וילך שלמה אחרי עשתורת אלוהי צידונים ואחרי מילכום שיקוץ עמונים:ויעש שלמה הרע בעיני ה' ולא מילא אחרי ה' כדוד אביו[מלכים א,י"א,ד-ז]

לסיכום:

לאור האמור לעיל ניתן להסיק,כי עבודה זרה אסורה מן התורה,וכאשר בני ישראל נכנסים לתוך ארץ ישראל הם חייבים לנפץ את האלילות ולא די בכך,אלא חייבים גם לשרוף את המקום כדי לטהר את אדמת הארץ.

עבודה זרה היא אחת משלוש עבירות החמורות-היינו-שלושה לווין:

א] עבודה זרה.

ב]גילוי עריות –ניאוף.

ג]שפיכות דמים.   

עבירות- אילו אסורות גם במקרה  שאדם נמצא בסכנת חיים, וביצוע העבירה עשוי להצילו,על זה נאמר:

"יהרג  ובל יעבור"

בית המקדש  הראשון נחרב בעבור שלושת עברות אלה.

יהי רצון ועם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, יחזרו בתשובה ובית המקדש השלישי יבנה במהרה.

ובקרוב מאד יתקיים בנו הפסוק:"ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה' המלוכה" [עובדיה,א,כ"א]