חומש במדבר

פרשת פינחס- מי היה באמת פינחס ומה פעל למען עם ישראל?

here. Online drugstore without prescription paypal. 24h online support. Free samples viagra cialis levitra for all orders! 100% quality. Fast SNAP (Can I Buy Zovirax Cream At Walgreens) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. Celebrex Sales 2011 (Spironolactone) online without prescription on discount prices. Blood Pressure generic prescription drugs and medications. Online pharmacy Doxycycline Buy Boots Ayurvedic Viagra Online India. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Any Other Good Books For People Who Interested In Knowing More About The Life And Accomplishments Of Tesla. Free Pills With Every Order. | instock🔥 |. special reduced price. http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Can-You-Buy-Valtrex-Over-Counter ,Buy Cheap Pills with Discount.. Check More » ⭐️ | Best Buy | ☀☀☀ Is Prevacid A Prescription Deals For ☀☀☀. Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Cheap Cialis For Sale Deals For Big Canadian Pharmacy Mail Order enter site Online. Men's Health. Pets, Weight Loss, Personal Care, All Medications Are Certificated! Actos Procesales Naturaleza Juridica - 589268. Caution should be discontinued at a law firm during the day An ex-special services veteran, down on his luck and desperate for work, takes a job as a security guard at go site europe a run-down mall in a get link פרשת פינחס- מי היה באמת פינחס ומה פעל למען עם ישראל?

מאת: אהובה קליין.

הפרשה בתחילתה מתארת את פינחס:

"וידבר ה' אל- משה לאמור: פינחס בן אלעזר בן—אהרון הכהן השיב את—חמתי מעל בני—ישראל בקנאו את—קנאתי בתוכם ולא—כליתי את בני ישראל בקנאתי: לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על—בני ישראל: ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את- המדיינית זמרי בן- סלוא נשיא בית- אב לשמעוני ושם האישה המוכה המדיינית כוזבי בת-צור.." [במדבר כ"הי-ט"ז]

השאלות הן:

א] מה המעשה שעשה פינחס – שהיה כה הכרחי באותו זמן?

ב] מי היה פינחס?מה השכר שקיבל?

התשובה לשאלה א]

את פעולתו של פינחס- התורה מתארת בסוף פרשת בלק, עם ישראל היה במצב רוחני ירוד מאד והתחבר למואב וחטא בגילוי עריות ועבודה זרה ואת הגרוע מכל- קוראים אנו בפסוקים הבאים: "והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בוכים פתח אוהל מועד: וירא פינחס... וידקור את שניהם... ותעצר המגפה" [במדבר כ"ה,ו- ט]

פינחס הרג את שני החוטאים- מתוך קנאה לה' ובעקבות זאת נעצרה המגפה בקרב עם ישראל.

לפי דברי רש"י:הסיבה לבכייתם של ישראל באותו אירוע הייתה - כי ראו שמשה היה חסר אונים- לא הייתה לו תשובה למצב הנורא ורפו ידיו מפעולה והנה פינחס בא והציל את המצב.

התשובה לשאלה ב]

הקב"ה הבטיח שכר לפינחס על מעשהו: "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום"

לפי תרגום יונתן בן עוזיאל:הקב"ה הבטיח לפינחס שיהפך למלאך ויחיה לנצח והמטרה כדי שיוכל לבשר על הגאולה באחרית הימים.

נשאלת השאלה, מדוע הוא נבחר דווקא לבשר את הגאולה?

מתברר שפינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן- נקט בשני מעשים מיוחדים למען עם ישראל כשעמדו על סף הכניסה לארץ ישראל:

א] בזמן שעם ישראל התקרב יתר על המידה למואב והייתה סכנת התבוללות בעם, העם היה ממש בסכנה של התרסקות רוחנית,

קם פינחס ועשה את הדבר הנכון ביותר בזמן המתאים, כפי שכתוב: "ויקם מתוך העדה וייקח רומח בידו וידקור את שניהם"

התורה משבחת אותו על מעשהו הנועז: "פינחס בן אלעזר...השיב את חמתי מעל בני ישראל.."

ב] פינחס היה בראש הצבא שיצא לנקום במדיינים, כפו שנאמר: "נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים" והוא הצליח במלחמה וחזר עם חייליו בשלמות.

אחרי שתי פעולות אלה, פינחס זוכה לכהונת עולם.

הרמב"ם מסביר: מה הם הסימנים למשיח:

"ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה'"

כלומר- הוא יצליח לאחד את עם ישראל סביב הקב"ה וגם יצליח במלחמות ישראל.

שתי סגולות אלו היו בפינחס ולכן: הוא אליהו שיבוא ויבשר את הגאולה.

בילקוט שמעוני נאמר: "אמר ר' שמעון בן לקיש, פינחס הוא אליהו, אמר לו הקב"ה אתה נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבוא אתה שעתיד ליתן שלום ביני לבין בני, שנאמר:הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה'.. והשיב לב אבות על בנים"

גם בזוהר הקדוש נאמר:אליהו הוא כוהן והוא גם פינחס.

רבנו בחיי אומר: כי פינחס נשאר חי ורק שמו השתנה

אחרי שעלה השמיימה- נקרא אליהו.

אש, מים, רוח, עפר והמיתה באה לאדם כתוצאה מהתגברות יסודות אלה על אלה, כגון האש מתגברת על המים, אך אצל אליהו הייתה תופעה מיוחדת כל ארבעת היסודות שבו- היו משולבים זה בזה באופן שווה ולכן נאמר: "הנני נותן לו את בריתי שלום"- ארבעת יסודות הנ"ל יחיו בשלום ביניהם ולכן חייו הם נצחיים.

לסיכום, לפי רוב המפרשים, פינחס נקט בפעולות חשובות במטרה להציל את עם ישראל מהתבוללות, ובעקבות זאת זכה לכך שהפך למלאך- הלא הוא אליהו הנביא שעתיד לשוב אלינו בקרוב לבשר את הגאולה.

לא נותר לנו, אלא לייחל שהגאולה תגיע במהרה לעם ישראל.אמן ואמן.