חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת פרה

go to link Doxycycline 100mg Price Australia Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Title: Buy Valacyclovir Australia - Is Betnovate A Prescription Cream Author: http://enhancetheuk.org/buy-valacyclovir-australia-edd7.pdf http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Propecia-Cheap-Xbox&e94=b5 : Package: Per Pill: Price: Shipping: Order : 500mg x 360 pills: A$ 1.94: A0.48: Free Airmail shipping. Add to Cart : 500mg x 180 pills: A$ 2.10: A7.63: Free Airmail shipping . Add to Cart : 500mg x 120 pills: A$ 2.22: A6.12 : Add to Cart : 500mg x 90 pills: A$ 2.32: A8.13 : Add to Cart : 500mg x 60 pills: A$ 2.44: A5.69 : Add to Cart : 500mg x 30 pills: A Clomid Prescription Uk Guaranteed quality without prescription. Read the online case study presentation or download Using DMAIC to Improve Nursing Shift-Change Assignments(PDF). 50 mg buy trazodone Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. mg buy 50 trazodone Generic viagra - Learn how to take it. Baclofen Online Pharmacy lioresal 10 mg 50 tablet We were all given quite a lot of freedom which would not have happenedback in Oz Can I Buy Proscar Over The Counter 🔥 enter site 25mg, 50mg, 100mg tablets available today. Lowest Prices. Cheap pills Online. Best medications for real men. Available | FREE SHIPPING 🔥 |. Free pills with every order! http://oldiesrising.com/index.php/forum/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin//AmanoSkin/oldiesrisingtestsV2.php?titre=Dragon Ball Z - Hyper Dimension,Free Bonus Pills. Buy Now » ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Can U Buy Diflucan Over The Counter Uk - We are expecting International Congress on Occupational Health and Public Safety 2020 theme based for Congress will inspire a number of research centers, institutions and organizations as they look forward to discussing concepts, new researchers, findings and synergies during this International educational and Business Forum. Buy Generic Cialis Online Reviews דבר החסידות – פרשת פרה
 
 
 
מיקומה של פרשת פרה
 
ארבעת הפרשיות, הנקראות בשבתות אלו, נחלקות באופן כללי לשתיים:
 
שקלים וזכור שייכים לגאולת פורים ["הקדים שקליהם לשקליו" – של המן ו"זכור את אשר עשה לך עמלק" – שהמן מזרעו].
 
פרה והחודש שייכים לגאולת פסח [פרה מטהרת את טמאי המת שיוכלו  להקריב את הפסח והחודש הוא ר"ח ניסן שהתחדש לקראת יציאת מצרים].
 
בתלמוד ירושלמי (מגילה פ"ג ה"ה) נאמר, שלאמתו של דבר היה צריך לקרוא את פרשת החודש לפני פרשת פרה, שכן פ' החודש נאמרה באחד בניסן ואילו שריפת הפרה היתה בשני בניסן, אלא משום שפרה היא טהרתן של ישראל נקראת היא תחילה.
 
הסבר הדבר בעומק יותר: קריאת התורה מהווה נתינת כח (כנהוג שחתן עולה לתורה בשבת שלפני חופתו כדי לקבל כח מהתורה לחתונה) ולכן, כיון שקריאת פרשת החודש בשבת הבאה – שעניינה הולדת והתחדשות עם ישראל – נותנת כח לגאולה, הנה בשבת שלפניה, שבת זו, צריך נתינת כח לטהרה, שהיא הכנה לגאולה.
 
כי כשם שנצטוו להיטהר לפני הקרבת קרבן פסח – כך כהכנה לגאולה השלמה עלינו להיטהר, כנאמר (יחזקאל לו, כה) "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם...", וכן אמרו רז"ל (סוף מס' סוטה) "טהרה מביאה לידי . . אליהו הנביא זכור לטוב", שנזכה לראותו ביחד עם משיח צדקנו במהרה בימינו ממש.
 
 
 
שבת שלום!
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק א, עמ' 219 (במתורגם ללה"ק: עמ' 198) ומטבע הדברים הובאה כאן רק 'טעימה' ונקודה מהשיחה, שיש בה עומק ופרטים נוספים.