חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת בהעלתך

| free delivery🔥 |. Bonus Pills with every order! enter,Price is special in this period.. Buy Now » see. November 17, 2017 Roger News No Comments. Cost of 30 10 mg lexapro. Pin It Buy Soft Viagra Online Celebrex Beipackzettel Online these days, teens have so many active and empowering ways to articulate and manifest their identities ventolin makinas fiyat Ed Pills Canada Cialis Buy Cephalexin For Dogs Online prescription Cialis Medicament Prix. 1 out of 5. buy viagra online[/url] taking viagra after ejaculation Priligy Online Singapore. No Prescription Needed, Approved Pharmacy clomid and nolva pct for saleformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atom Uk. Pills price never sounded so good. Get the chance and catch it till it's available! Work time: 24/7 Lowest Prices, 100% Satisfaction http://bitbybitnetworking.com/?jold=How-Many-Pills-Are-In-A-Viagra-Prescription&5a4=47 SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Buy Cephalexin Online : Fast & Secured Order Processing. Free pills as a gift for every customer! Order Zoloft at the Best Price. Buy Brand and Generic Zoloft. Buy http://oldiesrising.com/?mapl=Prevacid-Otc-Back-Order at lowest discount price. Free shipping on many products. Licensed and certified Canadian pharmacy. Satisfaction Guarantee. דבר החסידות – פרשת בהעלתך

 

בין שונא לאויב

בפרשתנו (י, לה) מופיע הפסוק הידוע "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה: קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך". מפרש רש"י (ע"פ הספרי): "משנאיך – אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם שנאמר (תהלים פג, ג-ד) 'ומשנאיך נשאו ראש', ומי הם – 'על עמך יערימו סוד'".

וכבר הקשו מפרשים, מדוע מחכה רש"י רק לסוף הפסוק – וינוסו משנאיך, הלוא גם בתחילת הפסוק נאמר 'ויפוצו אויביך', ומדוע שם לא מפרש רש"י שאלו הם אויבי ישראל? ובפרט שבתחילת הפסוק בתהילים שרש"י מביא, נאמר 'כי הנה אויביך יהמיון'!

אלא, בהבדל שבין הלשונות שנאה ואיבה, מוסבר ב'ערכי הכינויים' (לבעל סדר הדורות) "שונא – בלב כו', אויב – מגלה השנאה" (וראה גם מלבי"ם כאן) כלומר שנאה היא מידה בלב, ואיבה היא ביטוי השנאה ע"י מעשים.

ועפ"ז מסביר הרבי: בעצם קשה כאן לחז"ל מה הפירוש "שונא ה'" הרי אם אינו מאמין חלילה בקיום הבורא לא שייך לומר שהוא שונא אותו, כי הוא חושב שאינו קיים ח"ו. ואם הוא כן מאמין – במה השנאה?

שאלה זו אינה קיימת על 'אויביך', כי שם אפשר להסביר שלמרות שמאמין בה' ואינו שונא – הרי מבחינה מעשית הוא אויב, כי אם הוא מתנהג נגד רצון ה' (ובפרט להכעיס) אז שייך הלשון איבה. אבל שנאה היא בלב ואיך שייך שונא ה' למרות שמאמין בו? ובפרט, איך יתכן שישנא את מי שברא אותו ומחייהו?

ועל כך אומר רש"י אלו שונאי ישראל, כי אמנם אי אפשר לשנוא את הבורא אבל מאחר שבני ישראל הם 'בבת עינו של הקב"ה' – הרי מי ששונאם שונא את מי שאמר והיה העולם!

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כג, בהעלתך שיחה ב' (עמ' 73 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 85 ואילך). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קטו.

 

מוקדש לשלשת הנערים גילעד, נפתלי ואייל הי"ד שנרצחו השבוע לפני שנה, בידי שונאי ה'.