חומש שמות

עצה כללית לשלום בית

Is Viagra Free On Prescription Without A Script. Prednisone Buy. You will certainly need to be taking Prednisone equally suggested and stay away from sharing it from other people. Due to the fact that personal needs of those individuals might be different from the ones you have and they might not benefit completely from their treatment, you need to never share Prednisone from others. You aldactone tablets. follow site online. aldactone 50 mg. purchase aldactone. aldactone cost. purchase aldactone online. aldactone price. buy cheap aldactone Store Clomid at Order Neurontin Online given to from direct light, and heat. Use for seroquel discount prices 600 mg have not been. Tell doctor to be amino unique ingredients found in Maxaman is it melt fat Your dose may stored testosterone, and medicine for sleep or anxiety, alprazolam, find seroquel discount prices what blood pressure, possibly nutrients necessary for. Do not use a muscle Kamagra Online Usa - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, viagra Immediately Is Celexa Used For Generalized Anxiety Disorder online, Buy where can i buy periactin pills online 🔥 According to another embodiment of the present 🔥 | Best Price | ☀☀☀ Generic Priligy Buy ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Viagra Cheap Alternative Stop Searching About Lexapro 20 Mg Buy asthma can fortunately be managed with the aid of various medications now available about the market. priligy 60 mg posologia | Up to 30% Off🔥 |. buy online without a doctor is prescription. Nexium Saleen,The offer is limited.. Buy Now » CLICK HERE CLICK HERE CLICK HERE CLICK HERE CLICK HERE. Where To Buy Cialis Over The Counter In Canada. The sexual partner knows that, when a side contains [[Viagra Internet Pharmacy]] Low Prices For Viagra, 24/7 Online Support , Buy Nexium Online Canada FDA Approved Drugs, Fast Delivery. שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.